Tên đề tài
Nghiên cứu phân tích xu hướng biến động nguồn vốn FDI đầu tư vào việt nam giai đoạn 2000-2009
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUỒN VỐN FDI ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN 2
1. Một số thuận lợi 2
2. Một số khó khăn trong việc thu hút vốn FDI 3
B.Dòng chảy FDI vào Việt Nam giai đoạn 2000-2009. 4

CHƯƠNG II: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN 5
I. KHÁI NIỆM VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN 5
1.1. Khái niệm 5
1.2. Cấu tạo 5
1.3. Phân loại 5
1.4. Các yêu cầu cơ bản khi xây dựng dãy số thời gian 5
1.5. Tác dụng của dãy số thời gian 6
II. Các chỉ tiêu cơ bản dùng để phân tích biến động dãy số thời gian. 6
III. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng. 10
1.Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian 10
2. Phương pháp số bình quân trượt ( di động) 10
3. Xây dựng hàm xu thế 12
IV. Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn . 13

CHƯƠNG III: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN ĐỂ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN FDI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2009 VÀ DỰ BÁO NĂM 2010 14
I. Phân tích biến động qua thời gian nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam giai đoạn 2000- 2009. 15
1) Phân tích các chỉ tiêu thời gian 15
2) Hồi quy theo thời gian. 16
II. Dự báo nguồn vốn đầu tư FDI vào Việt Nam . 17
1) Dự đoán dựa vào ngoại suy hàm xu thế. 17
2. Dự đoán bằng phương pháp san bằng mũ. 18

III. Kết luận 20

TÀI LIỆU THAM KHẢO 21Xem Thêm: Nghiên cứu phân tích xu hướng biến động nguồn vốn FDI đầu tư vào việt nam giai đoạn 2000-2009
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phân tích xu hướng biến động nguồn vốn FDI đầu tư vào việt nam giai đoạn 2000-2009 sẽ giúp ích cho bạn.