Tên đề tài
Thực trạng & giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào các KCN-KCX

1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài đầu tư vào KCN, KCX

Mở rộng hợp tác kinh tế đối ngoại giữ vai trò quan trọng đối với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiện nay chúng ta đang thực hiện quá trình CNH- HĐH, các nguồn lực cho sự phát triển là rất hạn chế. Chính vì vậy mở rộng hợp tác với nước ngoài sẽ tạo cho chúng ta có cơ hội thu hú vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là cần có môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư.Trong điều kiện đất nước ta còn khó khăn thì chúng ta không thể cùng một lúc tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi trên toàn quốc, nên việc lập ra các khu có diện tích nhỏ (KCN, KCX) để có điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, tạo khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó việc hình thành các KCN, KCX sẽ tạo cho chúng ta phát huy được nội lực, thế mạnh của đất nước một cách tốt nhất.Thực tế việc hình thành và phát triển các KCN, KCX trong thời gian qua đã góp phần rất quan trọng trong quá trình CNH-HĐH của đất nước. Hoạt động của các KCN, KCX ở VN đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước ta với tốc độ cao liên tục trong 6 năm liền kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam Á. Nhờ đó thu nhập bình quân đầu người tăng lên và đời sống của người dân ngày một nâng cao. KCN, KCX huy động một lượng vốn từ nhiều nguồn để phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, tạo ra một lực lượng lao động có trình độ tay nghề cao thích ứng với nền công nghiệp hiện đại, một đội ngũ có trình độ quản lý giỏi, tiếp nhận và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, kỹ năng quản lý, năng lực chuyên môn của thế giới vào nền kinh tế trong nước, góp phần đáng kể vào việc tăng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và ngân sách của nhà nước, kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước về quản lý các KCN, KCX.

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài đầu tư vào KCN, KCX. 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Phương pháp nghiên cứu. 2
4. Cơ cấu của đề án gồm: 2

ChươngI: 3
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT 3
I. Một số khái niệm cơ bản. 3
1 Khái niệm về đầu tư 3
2. Phân loại hoạt động đầu tư. 3
3 Khái niệm khu chế xuất. 8
3.1 Đặc điểm của khu chế xuất 8
3.2 Vai trò của khu chế xuất đối với sự phát triển kinh tế. 9
4. Khái niệm khu công nghiệp 9
4.1 Đặc điểm của khu công nghiệp tập trung 10
4.2 Vai trò của khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế. 11
5 Phân biệt khu công nghiệp và khu chế xuất. 13
II. Tính tất yếu khách quan của việc hình thành khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ở Việt Nam. 14
III. Nguyên tắc phân bổ khu công nghiệp và khu chế xuất tại Việt Nam. 15

Chương II: 17
Thực trạng của việc đầu tư vào KCN, KCX của Việt Nam. 17
I. Tình hình hoạt động của KCN, KCX trong 15 năm qua. 17
II. Tác động của hoạt động KCN, KCX đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Việt Nam. 22
1. Tác động về mặt kinh tế. 22
1.1 Các KCN, KCX đã góp phần trong sự phát triển công nghiệp đất nước. 23
1.2 Tác động của KCN, KCX đến kim ngạch xuất khẩu và ngân sách nhà nước. 23
1.3 Tác động của KCN, KCX tới công ăn việc làm. 24
2.Tác động của KCN, KCX đến xã hội. 24
3.Tác động của KCN, KCX đến môi trường. 27
3.1 Tác động 27
3.2 Nguyên nhân dẫn đến những tác động trên. 28
III. Kết quả và những tồn tại trong hoạt động của các khu công nghiệp và khu chế xuất . 29
A. Những kết quả đã đạt được. 29
B. Những tồn tại trong hoạt động của các KCN, KCX. 38

Chương III 44
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, KCX tại Việt Nam. 44
1. Phát triển các KCN, KCX phải theo quy hoạch trên bình diện cả nước và cả vùng lãnh thổ chứ không phải là từng địa phương. 44
2. Xây dựng chuẩn mực và cơ cấu lại KCN, KCX. 45
3. Phát triển đồng bộ các thể loại tập trung công nghiệp. 45
4. Cải thiện cơ sở hạ tầng tại các KCN, KCX. 46
5. Phát triển các cum dân cư. 46
6. Sử dụng đất và tình trạng ô nhiễm môi trường ở các KCN, KCX. 46
7. Tiếp thị các KCN, KCX. 47
8. Tạo môi trường đầu tư thuận lợi. 47
9. Quản lý và các chính sách phát triển các KCN, KCX. 48
10. Một số giải pháp nhằm giảm thiểu những bất cập về văn hoá xã hội trong các KCN, KCX. 49

Kết luận 51


Xem Thêm: Thực trạng & giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào các KCN-KCX
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng & giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào các KCN-KCX sẽ giúp ích cho bạn.