Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Vấn đề lồng ghép đất đai và môi trường

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vấn đề lồng ghép đất đai và môi trường


  I. Quan niệm về lồng ghép đất đai và môi trường

  1. Lịch sử vấn đề

  Lồng ghép đất đai và môi trường là vấn đề còn tương đối mới và còn nhiều nhận thức khác nhau ở Việt Nam. Có quan điểm cho rằng, lồng ghép đất đai và môi trường là giải pháp hướng tới việc tích hợp các quy định về đất đai và các quy định về môi trường sao cho 2 lĩnh vực này chỉ cần 1 đạo luật duy nhất điều chỉnh. Có quan điểm lại cho rằng, lồng ghép đất đai và môi trường là quá trình lồng ghép 2 chiều theo đó yêu cầu bảo vệ môi trường được lồng ghép vào pháp luật đất đai và yêu cầu bảo vệ đất đai được lồng ghép vào pháp luật môi trường. Lại có quan điểm cho rằng, lồng ghép đất đai và môi trường là một giải pháp để giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà khi điều chỉnh các vấn đề đất đai và điều chỉnh các vấn đề môi trường bằng 2 hệ thống quy phạm pháp luật khác nhau.
  Nhìn ra thế giới, có thể thấy, những quan niệm kể trên tuy có những điểm hợp lý nhất định nhưng không phải là quan điểm phổ biến. Vấn đề lồng ghép đất đai và môi trường được đặt ra khoảng 3 thập niên gần đây. Đi tiên phong trong cách tiếp cận này là các quốc gia ở châu Âu. Tuy nhiên, lồng ghép đất đai và môi trường chỉ được hiểu là lồng ghép các yêu cầu bảo vệ môi trường vào các quyết định liên quan đến đất đai (integration of environmental concerns into decisions related to land) chứ không có chiều ngược lại. Đây là quan điểm được chấp nhận rộng rãi hiện nay trên thế giới.
  Chính vì vậy, phù hợp với thông lệ quốc tế, trong báo cáo nghiên cứu này, chúng tôi quan niệm lồng ghép đất đai và môi trường là việc lồng ghép các yêu cầu bảo vệ môi trường vào các quyết định liên quan đến đất đai.

  Lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường vào các quyết định liên quan đến đất đai chỉ là một trong những hướng lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường vào các quyết định thuộc các lĩnh vực quản lý khác nhau. Bên cạnh việc lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường vào các quyết định liên quan đến đất đai, ở các nước, các nhà hoạch định chính sách còn đặt ra nhiều hướng lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường với các quyết định thuộc các lĩnh vực khác. Chẳng hạn, lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường vào các quyết định liên quan đến năng lượng, lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường vào các quyết định liên quan đến giao thông, lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường vào các quyết định liên quan đến nông nghiệp v.v.
  Như vậy, bản chất của việc lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường vào các loại quyết định trong các lĩnh vực của đời sống kỳ thực chính là làm “xanh hóa” các lĩnh vực sinh hoạt của đời sống xã hội từ sản xuất, phân phối đến tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Đây cũng là một phần trong các yêu cầu thực hiện mục tiêu phát triển bền vững các ngành, lĩnh vực kinh tế, của toàn bộ nền kinh tế cũng như của cả quốc gia.
  Hiện nay, chính sách môi trường của các quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu thường đòi hỏi lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường vào các loại quyết định về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.
  2. Nguồn gốc của tư tưởng lồng ghép

  Lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường vào các quyết định sử dụng các nguồn lực trong hoạt động kinh tế, xã hội là cách thức bảo vệ môi trường có nguồn gốc từ yêu cầu phát triển bền vững, nguyên tắc phòng ngừa trong bảo vệ môi trường và nguyên tắc đảm bảo sự tham gia của cộng đồng vào các quyết định có liên quan tới môi trường.
  Yêu cầu phát triển bền vững đến nay được coi là một trong những giá trị phổ quát cần được đảm bảo bởi bất kỳ mô hình phát triển kinh tế nào trên thế giới. Phát triển bền vững được Ủy ban thế giới về Môi trường và phát triển (WCED) định nghĩa là “sự phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu của hệin tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau”1. Yêu cầu phát triển bền vững được hiểu một cách giản lược là yêu cầu phát triển kinh tế phải đi đôi với việc bảo vệ thỏa đáng môi trường sinh thái2. Điều này cũng có nghĩa rằng, mọi hoạt động kinh tế, xã hội đều phải tính đúng, tính đủ các chi phí cho việc bảo vệ môi trường. Nói cách khác, yêu cầu bảo vệ môi trường phải được tôn trọng trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội, mọi dự án sản xuất, tiêu thụ và phát triển.
  Nguyên tắc phòng ngừa đòi hỏi giảm thiểu tối đa nguy cơ sản sinh ra tác nhân làm thiệt hại đến môi trường (gây ô nhiễm, suy thoái môi trường) thay cho việc xử lý các chất gây ô nhiễm đã được sản sinh từ quá trình sản xuất, sinh hoạt của con người. Việc lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường ngay từ giai đoạn ra quyết định của con người sẽ góp phần giúp cho người ra quyết định cân nhắc đầy đủ hơn lợi và hại từ quyết định của mình, tính tới các lợi ích môi trường để từ đó có ứng xử phù hợp theo hướng giảm thiểu các hành vi gây hại cho môi trường.
  Nguyên tắc đảm bảo sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ra các quyết định quan trọng liên quan tới môi trường đòi hỏi bất cứ khi nào một chủ thể có các quyết định có thể ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường nơi một cộng đồng dân cư đang sinh sống thì đều phải có sự tham vấn ý kiến hợp lý của cộng đồng dân cư đó. Nguyên tắc này xuất phát từ thực tế vấn đề môi trường về cơ bản là vấn đề của cộng đồng dân cư. Các ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường

  2 Yêu cầu phát triển bền vững gần đây được hiểu rộng lớn hơn bao gồm đảm bảo đồng thời sự phát triển kinh tế, phát triển xã hội (chứ không chỉ là đảm bảo công bằng xã hội) và bảo vệ môi trường (The 2005
  World Summit Outcome Document của Liên hợp quốc). Riêng tổ chức UNESCO, trong Tuyên bố toàn cầu về đa dạng văn hóa năm 2001 còn cho rằng việc phát triển xã hội phải bao gồm sự bảo tồn đa dạng văn hóa
  (giống như là bảo tồn đa dạng sinh học trong giới tự nhiên).

  trường nói chung chính là các ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe, tài sản và các lợi ích khác của cộng đồng dân cư. Sự tham gia của cộng đồng vào các quá trình ra quyết định liên quan tới môi trường chính là một biện pháp đảm bảo sự hài hòa về lợi ích của các chủ thể có liên quan đồng thời góp phần ngăn ngừa các xung đột, tranh chấp không đáng có trong tương lai.
  Như vậy, lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường vào các loại quyết định trong cuộc sống của con người phải được coi là một hệ quả tự nhiên của yêu cầu phát triển bền vững và đáp ứng nguyên tắc phòng ngừa trong việc bảo vệ môi trường và nguyên tắc đảm bảo sự tham gia của cộng đồng vào quá trình bảo vệ môi trường.
  Lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường trong các quyết định về đất đai cũng không phải là một ngoại lệ.
  3. Ích lợi và những vấn đề đặt ra của việc lồng ghép
  Có thể thấy thực hiện việc lồng ghép đất đai và môi trường sẽ mang lại nhiều ích lợi sau:
  - Góp phần đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong mọi quyết định liên quan đến việc sử dụng đất đai (tức là đảm bảo đất đai được sử dụng theo hướng phát triển bền vững);
  - Góp phần tiết kiệm chi phí bảo vệ môi trường: ngăn ngừa các tác hại ngoài dự kiến đối với môi trường (do không tính toán đầy đủ từ giai đoạn hình thành quyết định sử dụng đất đai v.v.), có các biện pháp chủ động phòng ngừa các tác hại gây ra cho môi trường.
  - Góp phần nâng cao nhận thức của các chủ thể có liên quan (bao gồm cán bộ nhà nước và người dân) trong việc bảo vệ môi trường: nâng nhận thức của họ lên tầm cao hơn (có chiều sâu trong tư duy) đưa vấn đề bảo vệ môi trường trở thành vấn đề gần gũi, gắn kết mật thiết với hành vi của từng chủ thể trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, sinh hoạt của mình.

  Thực hiện tốt chủ trương lồng ghép đất đai và môi trường là giải pháp quan trọng đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong mọi ngành, mọi lĩnh vực của nền kinh tế cũng như của toàn xã hội.
  Tuy nhiên, thực hiện được yêu cầu lồng ghép đất đai và môi trường cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý nhà nước và các chủ thể có liên quan. Cụ thể:
  - Muốn lồng ghép có hiệu quả, phải giải mã cho được mấy yếu tố sau:


  Xem Thêm: Vấn đề lồng ghép đất đai và môi trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề lồng ghép đất đai và môi trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status