Tên đề tài
Rủi ro trong hoạt động đầu tư quốc tế
Đầu tư quốc tế là sự di chuyển tài sản như vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý từ nước này sang nước khác để kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận cao trên phạm vi toàn cầu". Nước nhận đầu tư được gọi là nước chủ nhà, nước đầu tư gọi là nước đầu tư.
Đặc điểm của hoạt động đầu tư quốc tế: bao gồm các đặc điểm của hoạt động đầu tư, đó là:
Có sử dụng vốn
+ Vốn: là tổng số tiền và các nguồn lực khác được quy thành tiền được ứng trước để nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
+ Vốn đầu tư có thể tồn tại dưới các hình thái sau, có hai cách phân chia, đó la:
Vốn đầu tư tồn tại dưới 3 hình thái: Tài sản hữu hình (nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hàng hoá, nguyên vật liệu v.v ), tài sản vô hình (bằng phát minh, sáng chế, bí quyết kỹ thuật, bí quyết kinh doanh, nhãn hiệu, quyền sử dụng đất ), tài sản tài chính (tiền, các giấy tờ có giá khác ); hoặc
Vốn đầu tư tồn tại dưới 2 hình thái: Tài sản thực: Tài sản được sử dụng để sản xuất hàng hoá và dịch vụ, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. VD: Đất đai, nhà cửa, máy móc, kiến thức ; Tài sản tài chính: Quyền lợi đối với tài sản thực hay thu nhập do tài sản thực tạo ra. Phân bổ của cải hay thu nhập giữa các nhà đầu tư. VD: Cổ phiếu, trái phiếu, tiền
* Có sinh lợi:
+ Lợi nhuận là chênh lệch giữa thu nhập mà hoạt động đầu tư đem lại cho chủ đầu tư với chi phí mà chủ đầu tư phải bỏ ra để tiến hành hoạt động đầu tư đó.
+Lợi ích kinh tế xã hội là chênh lệch giữa những gì mà xã hội thu được với những gì mà xã hội mất đi từ hoạt động đầu tư.
+Thông thường, tư nhân và doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu lợi nhuận; còn chính phủ theo đuổi mục tiêu lợi ích kinh tế xã hội.
*Có tính rủi ro: Hoạt động đầu tư thường diễn ra trong một thời gian dài vì vậy nó có tính rủi ro. Thời gian đầu tư càng dài thì rủi ro càng cao càng cao. Rủi ro và tỷ lệ lợi tức của một khoản đầu tư có mối quan hệ tỷ lệ thuận. Nếu khoản đầu tư có rủi ro càng cao thì lợi tức yêu cầu càng lớn, và ngược lại


Xem Thêm: Rủi ro trong hoạt động đầu tư quốc tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Rủi ro trong hoạt động đầu tư quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.