Tên đề tài
Tình hình đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc
LỜI MỞ ĐẦU

Trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước,Vĩnh Phúc được coi là một trong những vệ tinh của Thủ đô Hà Nội. Lãnh đạo tỉnh cũng luôn xác định phải phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp mà trước hết là phải xây dựng cơ sở hạ tầng-nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Sau ngày tái lập, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt tay vào công cuộc xây dựng kinh tế xã hội. Tuy còn nhiều khó khăn những nhờ sự nổ lực của tất cả các ngành các cấp, đến nay kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng kể và tương đối toàn diện. Cơ sở hạ tầng đặc biệt là Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được chú trọng đầu tư, phần nào đã đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn đang tồn tại hạn chế về nhiều mặt.
Mạng lưới giao thông chưa đồng bộ, mới chỉ quan tâm đến số lượng chưa quan tâm đến chất lượng nên nhiều đoạn đường không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành, tốn kém trong việc tu sửa bảo dưỡng. Hệ thống giao thông nông thôn đặc biệt là đường liên xã, liên thôn ở các huyện miền núi chưa được đầu tư nhiều, chủ yếu vẫn là đường đất, đường bờ mương . cả tỉnh mới chỉ có 3 hệ thống cấp nước là thị xã Vĩnh Yên, thị trấn PhúcYên, thị trấn Tam Đảo. Chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu về nước sinh hoạt cho nhân dân. Chất lượng điện vẫn còn yếu đặc biệt là khu vực nông thôn. Mạng lưới bưu chính viễn thông chưa được đầu tư đồng bộ, quy mô vốn đầu tư nhỏ .
Do vậy, để có thể phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đưa tỉnh Vĩnh Phúc xứng đáng là một vệ tinh của thủ đô Hà Nội thì trong những năm tới, tỉnh cần tăng cường và chú trọng đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng kỹ thuật về cả số lượng và chất lượng.
Trong thời gian thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, em đã quyết định chọn đề tài: “Tình hình đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc”. Đây là đề tài khá rộng, Cơ sở hạ tầng kỹ thuật là một hệ thống bao gồm nhiều lĩnh vực. Do thời gian nghiên cứu hạn chế, em chỉ đề cập đến một số lĩnh vực là: giao thông vận tải, cấp nước, hệ thống điện, và hệ thống bưu chính viễn thông.
Nội dung đề tài tập trung phân tích tình hình đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của tỉnh Vĩnh Phúc từ đó đánh giá kết qủa đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác này. Đề tài cũng để cập đến các định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và định hướng đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng kỹ thuật nói riêng. Phần cuối của đề tài đề xuất một số giải pháp cho đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của tỉnh.
Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, sử dụng tổng hợp các quan điểm và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vỉnh Phúc, các cơ sở lý luận về đầu tư và hoạt động đầu tư. Đề tài này cũng sử dụng các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh . và sử dụng số liệu niên giám thông kê tỉnh Vĩnh Phúc, số liệu của sở kế hoạch đầu tư, sở giao thông vận tải , sở điện lực Vĩnh Phúc, báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản của phòng xây dựng hạ tầng Sở Kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc.
Mặc dù đã rất cố gắng và được sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Bạch Nguyệt và các chú trong phòng xây dựng hạ tầng sở kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc. Song đây là một đề tài lớn và khá phức tạp, hơn nữa do những hạn chế nhất định về trình độ lý luận, trình độ thực tiễn cũng như về mặt thời gian nên đề tài không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Bởi vậy em rất mong các thầy cô giáo thông cảm, chỉ dẫn và góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn.
KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI GỒM 3 PHẦN CHÍNH:

Chương I:
Một số vấn đề lý luận chung.
Chương II: Thực trạng đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc
Chương III: Định hướng và một số giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.


Xem Thêm: Tình hình đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.