Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN LUẬN VĂN: Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. LUẬN VĂN: Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉ


  LUẬN VĂN:
  Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá


  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu trong luận văn
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu trong luận văn
  6. Những đóng góp khoa học của luận văn
  7. Kết cấu luận văn  Chương 1
  Một số vấn đề chung về thất thoát, lãng phí
  và chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư
  xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước
  1.1. một số vấn đề chung về đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước
  1.1.1. Đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước
  1.1.1.1. Khái niệm đầu tư xây dựng
  1.1.1.2. Đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước
  1.1.2. Trình tự trong hoạt động đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà
  nước
  1.2. thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước
  1.2.1. Nhận diện thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân
  sách nhà nước
  1.2.1.1. Khái niệm thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng
  1.2.1.2. Các dạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân
  sách nhà nước
  1.2.2. Nguyên nhân thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân
  sách nhà nước
  1.2.2.1. Nguyên nhân từ cơ chế, chính sách pháp luật quản lý đầu tư xây
  dựng từ vốn ngân sách nhà nước
  1.2.2.2. Nguyên nhân từ chất lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư
  từ vốn ngân sách nhà nước
  1.2.2.3. Nguyên nhân từ yếu kém trong công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây
  dựng từ vốn ngân sách Nhà nước
  1.2.2.4. Nguyên nhân từ buông lỏng kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện
  dự án đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước
  1.3. chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà
  nước
  1.3.1. Sự cần thiết đẩy mạnh chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây
  dựng từ vốn ngân sách nhà nước ở nước ta
  1.3.1.1. Tác hại của thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân
  sách nhà nước
  1.3.1.2. Tình hình thất thoát, lãng phí nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng từ
  vốn ngân sách nhà nước ở nước ta
  1.3.2. Nguyên tắc, nội dung chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây
  dựng từ vốn ngân sách nhà nước
  1.3.2.1. Nguyên tắc chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn
  ngân sách nhà nước
  1.3.2.2. Nội dung chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn
  ngân sách nhà nước
  Chương 2
  thực trạng thất thoát, lãng phí và chống
  thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa
  bàn tỉnh thanh hoá
  2.1. Thực trạng đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn
  tỉnh Thanh Hoá
  2.1.1. Khái quát về tình hình đầu tư và kết quả đầu tư xây dựng từ nguồn
  vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
  2.1.1.1. Khái quát về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
  2.1.1.2. Tình hình thực hiện đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước ở tỉnh Thanh
  Hoá
  2.1.1.3. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu dự án đầu tư từ nguồn vốn
  ngân sách nhà nước ở tỉnh Thanh Hoá
  2.1.1.4. Tình hình quyết toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước ở
  tỉnh Thanh Hoá
  2.1.2. Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước trên
  địa bàn tỉnh Thanh Hoá
  2.1.2.1. Thành công trong quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách
  nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
  2.1.2.2. Một số hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng
  từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
  2.2. Thực trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân
  sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
  2.2.1. Thực trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân
  sách nhà nước trong thời gian qua ở tỉnh Thanh Hoá
  2.2.2. Nguyên nhân gây thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn
  ngân sách nhà nước ở tỉnh Thanh Hoá
  2.2.2.1. Nguyên nhân từ góc độ cơ chế, chính sách pháp luật
  2.2.2.2. Nguyên nhân từ góc độ nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công
  2.2.2.3. Nguyên nhân từ góc độ chủ đầu tư
  2.3. Thực trạng chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn
  ngân sách nhà nước ở tỉnh Thanh Hoá
  2.3.1. Mặt mạnh của công tác chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây
  dựng từ vốn ngân sách nhà nước ở tỉnh Thanh Hoá
  2.3.2. Mặt yếu của công tác chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây
  dựng từ vốn ngân sách nhà nước ở tỉnh Thanh Hoá
  Chương 3
  Phương hướng và giải pháp tăng cường chống
  thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa
  bàn tỉnh Thanh Hoá
  3.1. Phương hướng tăng cường chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây
  dựng từ vốn ngân sách nhà nước ở Thanh Hoá trong thời gian tới
  3.1.1. Dự báo xu hướng đầu tư xây dựng và tình hình thất thoát, lãng phí từ
  vốn ngân sách nhà nước trong những năm tới ở tỉnh Thanh Hoá
  3.1.2. Phương hướng tăng cường chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư
  xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước ở Thanh Hoá
  3.1.2.1. Chống thất thoát, lãng phí phải làm triệt để, có hiệu quả và làm
  thường xuyên, đồng bộ
  3.1.2.2. Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách
  nhà nước phải bắt đầu từ việc tuyên truyền, động viên và nâng cao trách nhiệm của
  người có liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng
  3.2. Giải pháp tăng cường chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng
  từ vốn ngân sách nhà nước ở Thanh Hoá trong thời gian tới
  3.2.1. Nhóm giải pháp về cơ chế quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng
  3.2.1.1. Hoàn thiện quy chế phân cấp quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân
  sách nhà nước
  3.2.1.2. Đổi mới công tác quy hoạch và kế hoạch đầu tư xây dựng từ vốn
  ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
  3.2.1.3. Nâng cao chất lượng khâu phê duyệt, quản lý dự án đầu tư từ vốn
  ngân sách nhà nước
  3.2.1.4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác đầu tư
  xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước
  3.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và cán bộ
  3.2.2.1. Kiện toàn bộ máy các ban quản lý dự án tiến tới chuyển đổi thành
  công ty tư vấn quản lý dự án
  3.2.2.2. Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của cán bộ tham
  gia quản lý đầu tư xây dựng
  3.2.3. Nhóm giải pháp về kỹ thuật, chuyên môn
  3.2.3.1. Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư
  3.2.3.2. Nâng cao chất lượng công tác lập dự án, khảo sát, thiết kế
  3.2.3.3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây
  dựng từ vốn ngân sách nhà nước
  3.2.3.4. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu dự án đầu tư xây dựng từ
  vốn ngân sách nhà nước
  3.2.3.5. Nâng cao chất lượng công tác giám sát thi công công trình xây dựng
  từ vốn ngân sách nhà nước
  3.2.3.6. Nâng cao chất lượng công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công
  trình xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước
  3.2.4. Nhóm giải pháp đối với các nhà thầu
  3.2.5. Nhóm giải pháp liên quan đến việc phát huy dân chủ và phát huy vai
  trò của thông tin đại chúng trong giám sát dự án đầu tư từ vốn ngân sách nhà
  nước
  3.2.6. Nhóm giải pháp quy trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan
  Danh mục tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: LUẬN VĂN: Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu LUẬN VĂN: Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status