Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay


  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế hiện nay, vốn đầu tư phát triển kinh tế nói chung và vốn đầu tư
  phát triển công nghiệp nói riêng là một vấn đề đặc biệt quan trọng, cần được quan tâm giải
  quyết. Việc thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp như thế nào để đáp ứng được nhu
  cầu đầu tư phát triển của ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
  đồng thời việc thu hút vốn đó phải đạt được hiệu quả kinh tế cao.
  Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đã hình thành một số khu công nghiệp tập trung, làng
  nghề tiểu thủ công nghiệp, thu hút hàng trăm nhà đầu tư đến đây thành lập doanh nghiệp,
  tiến hành sản xuất kinh doanh. Các khu công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp này
  cần huy động số lượng lớn vốn đầu tư phát triển của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần
  kinh tế ở trong nước và nước ngoài. Để các khu công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công
  nghiệp của tỉnh không chỉ là đầu tàu kinh tế góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh
  tế - xã hội của tỉnh, mà còn có thể trở thành các khu công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công
  nghiệp điển hình về thu hút vốn đầu tư phát triển ở khu vực phía Bắc.
  Từ thực tế cho thấy vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên đã có
  những dấu hiệu khả quan, tích cực, đã thu hút được số lượng lớn vốn đầu tư ở trong và
  ngoài nước. Song bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn, tồn tại cần phải được tháo gỡ, đặc
  biệt là vấn đề thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp. Đây cũng chính là vấn đề đòi hỏi
  phải được giải quyết cả về mặt cơ sở lý luận và cả về mặt thực tiễn hiện nay.
  Chính vì lý do đó mà luận văn đã đi sâu vào nghiên cứu vấn đề: Giải pháp thu hút
  vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế nói chung và phát triển công nghiệp nói riêng
  đã được nhiều tác giả nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. ở nước ta có một số công
  trình nghiên cứu khoa học đã công bố liên quan đến thu hút vốn đầu tư phát triển như:
  - Viện nghiên cứu tài chính: Khu vực đầu tư asean việc tham gia của Việt Nam,
  Nxb Tài chính, Hà Nội, 1999.
  - Nguyễn Công Nghiệp, Lê Hải Mơ, Vũ Đình ánh: Tiếp tục đổi mới chính sách tài
  chính phục vụ mục tiêu tăng trưởng, Nxb Tài chính, Hà nội 1998.
  - đỗ đức Quân: Thị trường vốn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện
  đại hóa. Luận án tiến sĩ kinh tế, 2001.
  - Chính sách tài chính vĩ mô trong phát triển và hội nhập, Nxb Tài chính, Hà nội
  2002.
  - Nguyễn Văn Tuấn: Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế ở Việt
  Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005.
  - Nguyễn Văn Phúc: Huy động vốn trong nước phục vụ sự nghiệp công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa đất nước, Luận văn thạc sĩ kinh tế, 1996.
  - Nguyễn Chu Lai: Những giải pháp chủ yếu nhằm huy động vốn trong nước phục
  vụ phát triển kinh tế Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, năm 1996.
  - Nguyễn Xuân Kiên: Tích tụ và tập trung vốn trong nước để phát triển công
  nghiệp ở nước ta hiện nay, Luận án tiến sĩ kinh tế, 1999.
  Những công trình nghiên cứu trên chủ yếu đề cập đến việc thu hút vốn đầu tư phát
  triển kinh tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở nước ta và một
  số nước trong khu vực hiện nay. Mặt khác, việc nghiên cứu của những công trình khoa học
  này chỉ đề cập đến một khía cạnh nào đó trong chính sách thu hút vốn đầu tư. Chưa có
  công trình khoa học nào nghiên cứu có hệ thống tập trung vào vấn đề thu hút vốn đầu tư
  phát triển công nghiệp nói chung và phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
  - Phân tích và làm rõ khái niệm, các đặc trưng của vốn đầu tư, đầu tư vốn, các
  nguồn vốn đầu tư và vai trò của vốn đầu tư đối với nền kinh tế quốc dân. Nghiên cứu kinh
  nghiệm một số tỉnh trong nước và một số nước trên thế giới về thu hút vốn đầu tư phát
  triển công nghiệp. Thông qua nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nhận thức một
  cách có hệ thống các nội dung có liên quan đến vấn đề vốn đầu tư, thu hút vốn đầu tư phát
  triển nói chung và vốn đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên nói riêng.
  - Đánh giá tình hình thực tế phát triển công nghiệp và thực trạng thu hút vốn đầu
  tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn vừa qua. Tìm ra những thành
  công, hạn chế và các nguyên nhân.
  - Tổng hợp những quan điểm và định hướng của Đảng và Nhà nước, của tỉnh
  Hưng Yên về việc phát triển công nghiệp và thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp.
  - Đề xuất những giải pháp chủ yếu để thu hút vốn đầu tư có hiệu quả vào lĩnh vực
  công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2006 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Đưa ra
  các điều kiện để đảm bảo thực hiện thắng lợi các giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển
  công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng và những giải pháp cơ bản nhằm
  thu hút có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển công
  nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  đất nước.
  - Thời gian nghiên cứu chỉ tập trung vào giai đoạn từ năm 2001 - 2020 khi Hưng
  Yên thành lập các khu công nghiệp tập trung, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp và thực
  hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Hưng Yên trong
  giai đoạn 2001 - 2020.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Cách nghiên cứu dựa trên nền tảng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện
  chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, luận văn sử dụng tổng hợp một số phương pháp như:
  phân tích, thống kê, so sánh, dựa trên cơ sở vận dụng và quán triệt đường lối, chủ trương
  của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về sự hình thành và phát triển công
  nghiệp, về vốn đầu tư phát triển công nghiệp. Đồng thời, kế thừa các công trình nghiên
  cứu có liên quan đã được công bố của một số tác giả viết về cơ sở lý luận và thực tiễn hiện
  nay thu hút vốn đầu tư phát triển của một số địa phương trong nước và của một số nước
  trên thế giới.
  6. ý nghĩa lý luận và thực tiễn
  - Luận văn đã luận giải được một cách có hệ thống những vấn đề về bản chất, nội
  dung, vai trò quyết định của vốn đầu tư đối với sự phát triển kinh tế nói chung và phát triển
  công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên nói riêng.
  - Trên cơ sở thực tiễn, luận văn đã đánh giá tình hình thực tế phát triển công
  nghiệp và thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong thời
  gian qua, làm căn cứ cho việc đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thu hút có hiệu quả
  các nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
  - Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan
  hoạch định chính sách và cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh ở tỉnh Hưng Yên và một số
  tỉnh khác.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung luận văn
  được kết cấu thành 3 chương, 7 tiết.


  Xem Thêm: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

tác giả đề tài thực trạng thu hút vốn công nghiệp tỉnh hưng yên

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status