Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở tỉnh Tiền Giang hiện nay

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở tỉnh Tiền Giang hiện nay


  Phát triển công nghiệp chế biến nông
  sản ở tỉnh Tiền Giang hiện nay

  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất nước ta đang trong thời kỳ thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại
  hóa. Là một nước nông nghiệp nên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước
  ta, việc phát triển công nghiệp chế biến nói chung, công nghiệp chế biến nông sản nói
  riêng có vai trò rất quan trọng. ý thức được điều đó, khi xác định nội dung, nhiệm vụ của
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đại hội lần thứ VIII của Đảng chỉ rõ: "Đặc biệt coi trọng
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; phát triển toàn diện nông, lâm,
  ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản" [15, 86]. Hội nghị
  BCHTW Đảng lần thứ 4 (khóa VIII) lại nhấn mạnh: "Ưu tiên phát triển công nghiệp chế
  biến gắn với phát triển nguồn nguyên liệu nông sản, thủy sản, sản xuất hàng xuất khẩu và
  các mặt hàng tiêu dùng ." [12, 55].
  Tiền Giang là một trong 12 tỉnh của Đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng khá
  phong phú về nông nghiệp. Ngoài cây lúa với sản lượng thóc hàng năm tương đối lớn -
  năm 1999 đạt hơn 1,3 triệu tấn - Tiền Giang còn có nhiều loại cây khác là nguồn nguyên
  liệu phong phú cho ngành công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh như: khóm (dứa), mía,
  dừa, cây ăn quả các loại. Riêng cây ăn quả với diện tích hơn 40.000 ha - diện tích vườn
  cây ăn quả lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long - chuyên canh, thâm canh các loại cây
  đặc sản: cam, quýt, bưởi, nhãn, sầu riêng, xoài . hàng năm cho sản lượng khá lớn, từ
  300.000 tấn đến 350.000 tấn.
  Xuất phát từ nét đặc thù của tỉnh, Đại hội Tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ VI (1996 - 2000)
  đã đề ra chiến lược phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa, trong đó đặc biệt tập trung phát triển công nghiệp chế biến từ thế mạnh
  nguyên liệu nông - lâm - ngư nghiệp của Tiền Giang. Thực hiện chiến lược đó, trong
  những năm qua, ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh đã có những bước phát triển
  nhất định, đóng góp đáng kể vào giá trị GDP hàng năm, chiếm tỷ trọng lớn trong kim
  ngạch xuất khẩu, tạo ra nhiều công ăn, việc làm cho người lao động, thúc đẩy sự chuyển
  dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  Tuy nhiên, so với tiềm năng của sản xuất nông nghiệp thì việc phát triển công
  nghiệp chế biến nông sản của tỉnh trong những năm qua còn chậm, chưa tương xứng, tạo
  ra sự mất cân đối lớn giữa khâu sản xuất nông sản nguyên liệu với khâu chế biến nguồn
  nguyên liệu đó. Vì thế, vấn đề "Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở tỉnh Tiền
  Giang hiện nay" là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng. Tôi chọn đề tài này
  làm luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế của mình.
  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
  Trong những năm gần đây, công nghiệp chế biến nông sản là một trong những
  vấn đề kinh tế được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Có thể kể một số công trình, bài
  viết liên quan đến đề tài này sau đây:
  - "Phát triển công nghiệp chế biến, một biện pháp thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu
  kinh tế" của TS Nguyễn Trung Quế - Võ Minh (năm 1995).
  - "Sản xuất - thị trường - lưu thông hàng hóa và những biện pháp phát triển thị
  trường nông sản hàng hóa" của TS Nguyễn Tiến Mạnh (1996).
  - "Công nghiệp chế biến nông thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long" của Nguyễn
  Thị Lệ Hoa - Lê Hùng (1996).
  - "Quan tâm đến công nghiệp chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm" của
  GS, PTS Nguyễn Kim Vũ (1997).
  - "Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Tây Ninh trong quá trình công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa" của Hồ Cương Quyết (1997).
  - "Phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Đồng bằng sông Cửu Long" của
  Đặng Phong Vũ (1997).
  - "Công nghiệp chế biến thực phẩm ở Việt Nam" của GS,TS Ngô Đình Giao chủ
  biên (1998).
  - "Nhu cầu về nông sản phẩm với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và
  nông thôn hiện nay ở Việt Nam" của Nguyễn Hữu Thảo (1998).
  - "Phát triển công nghiệp chế biến ở thành phố Hồ Chí Minh" của Bùi Thị
  Quỳnh Hương (1998).
  - "Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản ở Phú Thọ trong quá trình công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa" của Đặng Đình Vượng (1999).
  - "Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu ở nước ta" của TS Nguyễn
  Đình Long (1999).
  - "Đầu ra cho sản phẩm - Những vấn đề cần giải quyết trong lĩnh vực nông nghiệp và
  nông thôn hiện nay ở Việt Nam" của Nguyễn Hữu Thảo (1999).
  - "Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông phẩm của Đồng bằng
  sông Cửu Long" của Đặng Phong Vũ (1999).
  Trong đề tài này, tôi đi sâu phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt
  ra đối với việc phát triển công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh Tiền Giang trong những
  năm tới.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
  Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ thêm vai trò và sự cần thiết phải phát triển
  công nghiệp chế biến nông sản, đánh giá đúng đắn những thành tựu, tồn tại của công
  nghiệp chế biến nông sản ở Tiền Giang trong thời gian qua, cùng những vấn đề đặt ra
  cần giải quyết trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, đưa ra và phân tích có căn cứ khoa
  học các phương hướng và giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh
  trong thời gian tới.
  Thực hiện mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ:
  - Phân tích vai trò của công nghiệp chế biến nông sản và những nhân tố ảnh
  hưởng đến sự phát triển của nó ở tỉnh Tiền Giang.
  - Đánh giá những thành tựu, yếu kém của việc phát triển công nghiệp chế biến
  nông sản của tỉnh từ 1991 đến nay.
  - Từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, luận văn đưa ra phương hướng và các giải
  pháp cơ bản để phát triển công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh Tiền Giang trong thời
  gian tới (đến năm 2010).
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  - Đề tài lấy việc phân tích thực trạng, đưa ra và luận giải các phương hướng và
  giải pháp cơ bản phát triển công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh Tiền Giang làm đối
  tượng nghiên cứu.
  Những nội dung gắn với mục đích, nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của luận
  văn được trình bày dưới góc độ của chuyên ngành KTCT xã hội chủ nghĩa, mã số
  5.02.01. Do vậy, việc phân tích, luận giải chỉ dừng lại ở những vấn đề cơ bản, chủ yếu.
  - Về thời gian, luận văn giới hạn việc khảo sát thực trạng phát triển công nghiệp
  chế biến nông sản ở Tiền Giang từ năm 1991 đến nay và phương hướng, giải pháp đến
  năm 2010.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
  Luận văn được hình thành trên cơ sở vận dụng những quan điểm lý luận của chủ
  nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những quan điểm của Đảng, Nhà nước từ Đại
  Hội VI của Đảng đến nay; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần V và VI.
  Đồng thời, luận văn có tham khảo và tiếp thu có chọn lọc ý kiến của các nhà kinh tế học,
  các nhà hoạt động thực tiễn qua các công trình, bài viết của họ có liên quan đến đề tài.
  Luận văn đặc biệt chú trọng nghiên cứu, khái quát tình hình hoạt động thực tiễn của công
  nghiệp chế biến nông sản của tỉnh trong thời gian vừa qua.
  Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị Mác - Lênin,
  đồng thời cũng sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp để giải
  quyết những vấn đề đặt ra của luận văn.
  6. Những đóng góp về mặt khoa học của luận văn
  - Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò và những nhân tố ảnh hưởng đến
  sự phát triển công nghiệp chế biến nông sản trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  ở Tiền Giang.
  - Giải quyết những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa các khâu: sản xuất
  nguyên liệu - chế biến - tiêu thụ nông sản chế biến ở Tiền Giang.
  - Đề xuất về phương hướng và các giải pháp cơ bản phát triển công nghiệp chế
  biến nông sản ở tỉnh Tiền Giang giai đoạn hiện nay.
  7. ý nghĩa của luận văn
  Luận văn là một công trình nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn xây dựng, phát
  triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
  đại hóa đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng. Nó có thể được sử dụng làm tài liệu
  tham khảo cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án phát triển kinh
  tế - xã hội ở Tiền Giang trong những năm tới.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có 3 chương, 7 tiết và danh mục tài liệu
  tham khảo.
  Chương 1


  Xem Thêm: Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở tỉnh Tiền Giang hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở tỉnh Tiền Giang hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status