Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển kinh tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển kinh tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay


  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta xác định phát triển kinh tế là nhiệm
  vụ trung tâm, đồng thời định hướng phát triển kinh tế theo hướng CNH, HĐH, mở
  cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững. Để phát triển kinh tế đất nước
  thì từng địa phương được phân cấp quản lý nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn lãnh
  thổ theo định hướng của ngành và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. Trong đó,
  phát triển kinh tế cấp huyện hiện nay vẫn đang đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu
  để làm sáng tỏ về mặt lôgíc và hoàn thiện quản lý trong thực tiễn.
  Huyện Bình Xuyên là một huyện mới tái lập từ ngày 01.09.1998 được tách ra
  từ huyện Tam Đảo thành huyện Bình Xuyên và huyện Tam Dương, sau khi tái lập
  huyện có 14 đơn vị hành chính cấp xã và thị trấn. Khi mới tái lập định hướng của
  phát triển của huyện vẫn dựa vào quy hoạch của huyện Tam Đảo (cũ), lấy phát triển
  nông nghiệp là chủ yếu, do vậy sau 3 năm tái lập kinh tế huyện Bình Xuyên phát
  triển chậm chạp, cơ sở vật chất còn nhiều yếu kém, đời sống của nhân dân còn khó
  khăn. Trong khi đó huyện có lợi thế gần thủ đô Hà Nội, sân bay Quốc tế Nội Bài, có
  đường quốc lộ 2 và đường sắt chạy qua, mặt khác quá trình công nghiệp hoá và đô
  thị hoá của Tỉnh Vĩnh Phúc đang diễn ra với tốc độ nhanh, kinh tế xã hội có bước
  phát triển mạnh.
  Vấn đề đặt ra cho Đảng bộ và chính quyền của huyện trong giai đoạn từ nay
  đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là nhanh chóng khắc phục nhược điểm,
  khó khăn, khai thác tiềm năng điều kiện hiện có, tìm bước đi thích hợp để đẩy
  nhanh quá trình xây dựng và phát triển kinh tế trên địa bàn, nhằm xây dựng huyện
  trở thành một huyện công nghiệp, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững nhằm
  nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chính vì vậy việc nghiên cứu,
  đánh giá thực trạng phát triển kinh tế của huyện và đề ra các giải pháp phát triển
  kinh tế là rất cần thiết nhằm phát huy tốt những yếu tố tiềm năng, định rõ phương
  hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế của huyện trong những năm tới, làm cơ sở
  khoa học cho việc xây dựng các đề án, quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển kinh
  tế - xã hội trên địa bàn huyện, để Bình Xuyên từng bước phát triển tương xứng với
  vị thế của một huyện trọng tâm phát triển công nghiệp của tỉnh với mục tiêu phấn
  đấu đến năm 2015 huyện trở thành đô thị loại 4 của tỉnh Vĩnh Phúc.
  Là người trực tiếp tham gia quản lý ở huyện Bình Xuyên, tôi chọn đề tài
  “Phát triển kinh tế huyện Bỡnh Xuyờn tỉnh Vĩnh Phỳc trong điều kiện hiện nay”
  làm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Liên quan đến đề tài có một số đề tài luận văn Thạc sĩ nghiên cứu về phát
  triển kinh tế nói chung, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thương mại
  nói riêng như:
  Luận văn thạc sĩ năm 2006 của Nguyễn Anh Tuấn chuyên ngành quản lý
  kinh tế, về hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội quận Long Biên thành phố
  Hà Nội. Luận văn thạc sĩ kinh tế năm 2006 của Nguyễn Văn Chiến về tác động đầu tư
  trực tiếp ở nước ngoài vào phát triển kinh tế -xã hội ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.
  Luận văn thạc sĩ kinh tế năm 2006 của Nguyễn Văn Lúa về thu hút đầu tư để phát triển
  kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ kinh tế năm 2006 của Nguyễn
  Hoài Khanh về tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài tới phát triển kinh tế -xã hội ở tỉnh
  Bình Dương. Luận văn thạc sĩ kinh tế năm 2006 của Huỳnh Khánh Toàn về mối quan
  hệ giữa phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới ở Quảng Nam. Luận văn thạc
  sĩ kinh tế năm 2006 của Trần Anh Đức về định hướng và giải pháp quản lý Nhà nước
  nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn quận Cẩm lệ thành phố Đà Nẵng .
  Tuy vậy, đến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách
  hoàn chỉnh về phát triển kinh tế huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện
  hiện nay.
  3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  3.1. Mục đích
  Làm rõ căn cứ lý luận, phân tích đánh giá đúng thực trạng phát triển kinh tế
  huyện Bình Xuyên, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế huyện Bình
  Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó trọng tâm là các giải pháp quản lý nhà nước.
  3.2. Nhiệm vụ
  Làm rõ một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế cấp huyện, xác định đúng
  vai trò, vị thế của chính quyền cấp huyện đối với phát triển kinh tế trong tình hình
  mới.
  Phân tích đánh giá các yếu tố tiềm năng, nguồn lực và thực trạng tác động của
  quản lý nhà nước đến sự phát triển kinh tế huyện Bình Xuyên từ năm 2005 đến nay, chỉ
  ra những nguyên nhân của thành tựu và những hạn chế, yếu kém.
  Đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế huyện Bình
  Xuyên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020,.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của luận văn là các nhân tố cho phát triển
  kinh tế và tác động của quản lý nhà nước cấp huyện tới sự phát triển kinh tế huyện
  Bình Xuyên, đặt trong mối quan hệ với phát triển xã hội.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi về không gian: trong phạm vi gianh giới hành chính của huyện Bình
  Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
  Phạm vi về thời gian: Khảo sát đánh giá thực trạng phát triển kinh tế huyện
  Bình Xuyên từ năm 2005 đến nay và giải pháp đến năm 2015 định hướng đến năm
  2020.
  Phạm vi ngành, lĩnh vực: Tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu của
  huyện Bình Xuyên, không phân biệt cấp quản lý.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  5.1. Cơ sở lý luận
  Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
  Minh và các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, các chỉ thị
  nghị quyết về phát triển kinh tế của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc. huyện uỷ và
  UBND huyện Bình Xuyên.
  5.2. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp phân tích, tổng hợp lý thuyết: hệ thống hoá những vấn đề
  chung về phát triển kinh tế, những căn cứ lý thuyết và thực tiễn phát triển kinh tế
  cấp huyện trong điều kiện hiện nay.
  Phương pháp phân tích số liệu định lượng: Trên cơ sở số liệu thu thập được
  và những số liệu qua khảo sát thực tế, luận văn sử dụng phương pháp phân tích định
  lượng theo nhóm vấn đề nghiên cứu phục vụ nội dung nghiên cứu và các kết luận
  tổng hợp.
  Phương pháp thống kê, so sánh: Sử dụng số liệu thống kê để phân tích, so
  sánh nhằm đề xuất những kết luận về định hướng và giải pháp phát triển kinh tế trên
  địa bàn huyện Bình Xuyên.
  6. Đóng góp của luận văn
  6.1. Về lý luận
  Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển kinh tế trong thời kỳ công
  nghiệp hoá hiện đại hoá đối với cấp huyện trong giai đoạn hiện nay.
  Làm rõ vai trò, vị trí của chính quyền của cấp huyện đối nhiệm vụ phát triển
  kinh tế thời kỳ công nghiệp hoá -hiện đại hoá trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc
  tế.
  6.2. Về thực tiễn
  Trên cơ sở, tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình phát triển kinh tế của
  huyện trong những năm qua làm rõ bức tranh toàn cảnh về phát triển kinh tế trong
  mối tương quan với các địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc. Điều này rất cần thiết cho
  cấp uỷ đảng, chính quyền huyện trong việc hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế -
  xã hội trong những năm tới
  Góp phần xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển của huyện trong giai
  đoạn 2005-2015 và định hướng đến năm 2020, đồng thời đề xuất các giải pháp cần
  tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu của huyện trong thời kỳ CNH- HĐH và hội
  nhập kinh tế.
  Đề tài là tài liệu tham khảo giúp cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Bình
  Xuyên trong việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế huyện Bình
  Xuyên trong những năm tiếp theo.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội
  dung luận văn gồm 03 chương, 07 tiết.


  Xem Thêm: Phát triển kinh tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển kinh tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status