Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay


  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục - đào tạo
  (GD-ĐT). Cùng với khoa học và công nghệ, GD-ĐT đã được Đại hội VIII của Đảng xác
  định là quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Trong những
  năm qua, mặc dù điều kiện đất nước và ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, Nhà
  nước vẫn dành một tỷ lệ ngân sách đáng kể để đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Với nguồn
  ngân sách đó, GD-ĐT đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng vẫn còn bộc lộ
  nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Để phát huy hơn nữa hiệu quả sử dụng ngân sách,
  khắc phục những hạn chế còn tồn tại, một trong những vấn đề quan trọng cần phải làm
  sáng tỏ thêm cả về lý luận lẫn thực tế đó là đổi mới quản lý ngân sách giáo dục- đào tạo.
  Xuất phát từ thực tế trên đây, đề tài "Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào
  tạo ở nước ta hiện nay" được lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành
  quản lý kinh tế và hy vọng rằng sẽ đóng góp một phần nhỏ đáp ứng đòi hỏi thực tiễn
  đang đặt ra hiện nay.
  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
  Đã có một số công trình nghiên cứu về đổi mới công tác lập kế hoạch và cơ chế
  quản lý ngân sách giáo dục và đào tạo giai đoạn 1990 - 1995 như "Đổi mới và hoàn thiện
  cơ chế quản lý ngân sách hệ thống giáo dục quốc dân" của TS Trần Thu Hà (năm 1993);
  đề tài "Xây dựng qui trình lập kế hoạch và cơ chế điều hành ngân sách giáo dục - đào
  tạo", đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Bộ Tài chính (năm 1996) . Các công trình
  trên đề cập đến nhiều khía cạnh về quản lý, điều hành ngân sách giáo dục - đào tạo ở tầm
  vĩ mô, nặng về tổng kết thực hiện các năm trước, chưa chú trọng nghiên cứu một cách cơ
  bản, hệ thống cơ chế quản lý ngân sách GD-ĐT và ít chú trọng đến các giải pháp thực
  hiện, nhất là trong giai đoạn 2000- 2010. Vì vậy, đề tài được lựa chọn nghiên cứu góp
  phần bổ sung, hoàn thiện thêm những vấn đề còn bỏ ngỏ, đang cần được làm rõ.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn
  Luận văn nghiên cứu chủ yếu về quản lý ngân sách GD-ĐT ở nước ta trong thời
  gian qua, trong đó đi sâu phân tích thực trạng quản lý và công tác kế hoạch hóa ngân sách
  GD-ĐT; Thực trạng công tác điều hành ngân sách GD-ĐT và việc quản lý, sử dụng các
  nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước.
  Trong khuôn khổ luận văn cao học và đối tượng nghiên cứu trên đây, luận văn
  giới hạn trong phạm vi quản lý kế hoạch ngân sách GD-ĐT, các giải pháp chủ yếu để tiếp
  tục đổi mới quản lý ngân sách GD-ĐT (không nghiên cứu kế hoạch phát triển GD-ĐT).
  Các khía cạnh khác liên quan sẽ được đề cập khi cần thiết.
  4. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
  + Mục đích:
  Luận văn nghiên cứu làm rõ thêm nội dung quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo;
  góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT ở nước ta trong điều kiện cơ chế thị trường.
  + Nhiệm vụ của luận văn:
  - Hệ thống hóa và làm rõ thêm về lý luận vị trí của sự nghiệp GD-ĐT; Mối quan
  hệ giữa GD-ĐT với sự phát triển kinh tế xã hội và nội dung quản lý ngân sách GD-ĐT.
  - Phân tích tình hình và thực trạng quản lý ngân sách GD-ĐT ở nước ta, nhất là
  những năm trong thời kỳ đổi mới gần đây.
  - Đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách GD-ĐT ở
  nước ta hiện nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  Cơ sở lý luận để nghiên cứu luận văn là chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật
  lịch sử và các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan
  điểm đường lối chính sách tài chính, chính sách giáo dục nước ta.
  Cùng với phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đề tài sử dụng các
  phương pháp nghiên cứu là kết hợp nghiên cứu lý thuyết với quan sát đánh giá thực tiễn,
  đồng thời sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, hệ thống hóa, phân tích, so sánh từ
  đó đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách GD-ĐT ở nước ta hiện
  nay.
  6. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn
  gồm 3 chương, 9 tiết
  Mục lục
  Trang
  Mở đầu 1
  Chương 1: những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách ngành
  giáo dục đào tạo
  4
  1.1. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong phát triển kinh tế - xã hội của
  đất nước
  4
  1.2. Nội dung quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo 13
  1.3. Kinh nghiệm quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở một số quốc
  gia trong khu vực
  22
  Chương 2: Thực trạng quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở
  nước ta trong những năm qua
  29
  2.1. Khái quát về tình hình giáo dục - đào tạo trong những năm qua 29
  2.2. Thực trạng quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta trong
  những năm qua
  37
  2.3. Nhận xét về thực trạng quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở
  nước ta trong những năm qua
  76
  Chương 3: phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới quản lý 79
  ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta
  3.1. Phương hướng tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào
  tạo ở nước ta
  79
  3.2. Giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào
  tạo ở nước ta hiện nay
  86
  3.3. Các điều kiện để thực hiện có hiệu quả các giải pháp 95
  Kết luận 99
  danh mục tài liệu tham khảo 102


  Xem Thêm: Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status