Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư sản xuất gạch bê tông ở Công ty cổ phần Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU
Thực hiện đường lối đổi mới và ḥa nhập Quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Trong ((Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2010)) phần khoa học tự nhiên và công nghệ, Nghị Quyết lần thứ hai Ban Chấp
Hành trung ương Đảng ( ành trung ương Đảng ( khóa VIII) đă đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường nghiên cứu cơ bản, tạo cơ sở đổi mới công nghệ, sử dụng hợp lư tài nguyên và bảo vệ môi trường trong đó chương tŕnh nghiên cứu về công nghệ vật liệu mới và lấy ứng dụng, chuyển giao công nghệ là chính.
Mặc dù hầu hết các công tŕnh ở Việt Nam c̣n đang sử dụng gạch đất nung, nhưng vấn đề cần hạn chế gắt gao việc sử dụng đất bừa băi, t́nh trạng chặt phá rừng làm củi để sản xuất gạch đất nung, nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và góp phần mở rộng đô thị, bảo vệ môi trường phải được xem xét và nghiên cứu nghiêm túc. Nhiều tỉnh đă cấm sản xuất gạch đất nung tại cỏc lũ thủ công, không ít các cơ sở sản xuất gạch đất nung bị phạt rút giấy phép hành nghề vỡ đó khai thác tràn lan, vi phạm đất nông nghiệp và ảnh hưởng đến môi trường sản xuất nông nghiệp. Nếu biết rằng, để sản xuất ra 60.000 viên gạch đốt 15 tấn than, để đáp ứng nhu cầu dự kiến là 9 tỷ viên gạch cần đốt 2.250.000 tấn than, thải ra 7.392.857 tấn khí CO2 th́ mới h́nh dung được mức độ hao phí nhiên liệu và ô nhiễm môi trường rất lớn.
Như vậy, với tầm quan trọng của việc sản xuất gạch bê tông thay thế gạch đất nung để bảo vệ môi trường, mở rộng và làm đẹp đô thị th́ việc nghiên cứu và t́m hiểu việc đầu tư sản xuất gạch là một việc cần thiết. Bản thân em thực tập tại Công ty cổ phần Thăng Long đây là dịp để em có thể đi sâu vào nghiên cứu đề tài về sản xuất gạch bê tông và em đă chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư sản xuất gạch bê tông ở Công ty cổ phần Thăng Long”


Với nội dung chính của luận văn gồm ba chương như sau:
Chương 1: Giới thiệu về Công ty cổ phần Thăng Long
Chương 2: Thực trạng của Công ty cổ phần Thăng Long
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu qủa hoạt động đầu tư sản xuất gạch bê tông ở Công ty cổ phần Thăng Long
Do tŕnh độ c̣n hạn chế nên bài viết không tránh khỏi sai sót rất mong các thầy, cô giáo cùng các bạn đóng góp ư kiến để đề tài được hoàn thiện tốt hơn.
Em chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn VŨ KIM TOẢN cùng toàn thể cỏc cụ chỳ và các anh chị trong Công ty cổ phần Thăng Long đó giỳp em hoàn thành đề tài.
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2006
Sinh viên thực hiện
Hồ Thị HiềnCHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG
I. Qỳa trỡnh h́nh thành và phát triển của Công ty cổ phần Thăng Long (1978 – 2006): 9
1. Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG 10
2. Địa chỉ: . 10
3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: . 11
4. Đăng kư kinh doanh số: 058417 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 28/01/2000 11
5. Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 11
6. Loại h́nh doanh nghiệp: Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước 12
II. Tổ chức bộ máy: . 12
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy . 12
2. Chức năng của từng bộ phận: 13
a. Đại Hội Cổ Đông ( Đại Hội Đại Biểu Cổ Đông ): 13
b. Hội Đồng Quản Trị: . 13
c. Ban Kiểm Soát: . 13
d. Tổng Giám Đốc: . 13
e. Cỏc phũng chức năng của Công ty và các đơn vị trực thuộc: 14
3. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lư doanh nghiệp: 14
III. Giới thiệu về đề tài: . 14
1. Khái quát đề tài: . 14
2. Tính cấp thiết của đề tài: . 15
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT GẠCH BÊ TÔNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG . 16
I. Sự cần thiết phải sản xuất gạch bê tông ở Công ty cổ phần Thăng Long: 16
1. Giới thiệu chung về gạch bê tông : . 16
a. Gạch bê tông được sử dụng phổ biến trong xây dựng gồm các loại chủ yếu sau: 16
b. Gạch được sử dụng với nhiều h́nh dạng khác nhau như h́nh bát giác, h́nh lục giác, hỡnh zớc zắc và h́nh sao 16
Sau đây là những loại gạch thường được sản xuất và bán ra thị trường: 16
c. Những ưu điểm của gạch bê tông 19
2. Nhu cầu về sử dụng : 22
II. H́nh thức đầu tư, tổ chức xây dựng và tổ chức sản xuất : 23
1. H́nh thức đầu tư: 23
2. Phương pháp và phạm vi đầu tư: . 24
a. Phương pháp: 24
b. Phạm vi đầu tư: 24
3. Tổ chức xây dựng: . 24
a. Xây dựng công tŕnh phục vụ hoạt động sản xuất gạch : 24
b. Giải pháp kiến trúc: 24
c. Giải pháp kết cấu công tŕnh: 25
d. Giải pháp kỹ thuật hạ tầng: 25
e. Biện pháp pḥng cháy chữa cháy: 25
f. Đánh giá tác động môi trường: . 25
4. Tổ chức sản xuất: 26
III. Lựa chọn công suất đầu tư và yêu cầu đáp ứng : . 26
1 Công suất đầu tư và phương án sản phẩm: 26
2. Nguồn cấp điện nước: . 27
3. Tiêu thụ sản phẩm: . 27
4. Công nghệ và kỹ thuật: . 27
a. Phương pháp sản xuất: 27
b. Sơ đồ dây chuyền công nghệ: . 28
c. Đặc điểm công nghệ sản xuất: 29
5. Tiêu chuẩn kỹ thuật: . 31
a. Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của gạch lát bê tông tự chèn, gạch thảm cỏ: 31
b. Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của gạch Block bê tông: 33
6. Thiết bị: . 33
a. Dây chuyền thiết bị: 33
b. Thiết bị cơ bản bao gồm: 34
7. Nguồn đầu vào: . 35
8. Hệ thống xử lư và vận chuyển: Dùng để vận chuyển và xử lư các tấm pallet, cỏc rónh và sản phẩm 36
a. Bao gồm: 36
b. Mô tả chức năng: . 36
c. Phần ướt: 36
d. Những chi tiết khác: 37
9. Mô tả quá tŕnh sản xuất: . 37
a. Trộn phối liệu: 37
b. Cung cấp vữa trộn bê tông cho máy ép: 37
c. Đúc sản phẩm: . 38
d. Tiếp nhận sản phẩm ướt và tháo đỡ sản phẩm khô: 38
10. Dự án tiêu biểu cho hoạt động sản xuất gạch : . 39
IV. Nguồn nhân lực: 39
V. Phần tài chính – kinh tế: . 41
1. Vốn đầu tư cố định: 41
a. Vốn đầu tư thiết bị: . 41
b. Vốn đầu tư xây lắp: 42
c. Dự pḥng: 3%( vốn xây lắp và thiết bị) = 194.250.000 đồng. 42
d. Chi phí khác: 237.515.000 đồng . 42
2. Kết quả kinh tế hàng năm: . 43
a. Chi phí sản xuất gạch lát bê tông (Nguyên vật liệu) : 43
b. Khấu hao thiết bị và xây dựng : 44
c. Tổng chi phí để sản xuất gạch trong 1 năm là: 45
d. Đơn giá các loại gạch như sau: 45
e. So giữa các năm với nhau – bảng sau: . 48
3. Hiệu quả tài chính ( Etc ) : 49
a. Thu nhập thuần (NPV): . 49
b. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): . 50
c. Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư ( RRi ): . 50
d. Hiệu quả kinh tế xă hội: 50
VI. Những thành tựu và khó khăn: . 51
1. Những thành tựu: 51
2 Những khó khăn: . 53
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHẩN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN . 55
THĂNG LONG 55
I. Biện pháp từ phía bản thân doanh nghiệp: . 55
1. Đối với vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: . 55
a. Nâng cao đội ngũ nguồn nhân lực: 55
b. Đào tạo cán bộ quản lư, lănh đạo phải có đầy đủ các kỹ năng cơ bản sau: 55
c. Nâng cao phẩm chất người lao động: . 57
2. Đối với công nghệ và máy móc thiết bị: 57
3. Đối với xây dựng và nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm: . 58
a. Xây dựng kế hoạch tài chính: . 58
b. Củng cố uy tín doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm 59
c. Chủ động chống hàng nhái, hàng giả: . 59
4. Giải pháp cho tiêu thụ sản phẩm: . 60
5. Tổ chức sản xuất và quản lư: 61
6. Lập kế hoạch chi tiết, cụ thể: . 62
7. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của công ty: 63
a. Lợi nhuần thuần (NPV): 63
b. Suất thu hồi của dự án (IRR): . 63
c. Khấu hao: . 63
d. Phân tích tính bất định và rủi ro của họat động đầu tư gạch 64
II. Biện pháp từ phía Nhà nước: 64
1. Tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường, đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lư Nhà nước: . 64
2. Đối với công nghệ: 65
3. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện môi trường pháp luật, chính sách 66
a. Hoàn thiện các hệ thống văn bản pháp luật . 66
b. Luật ban hành phải bao quát, thực tiễn, tránh chồng chéo phù hợp với họat động của thời đại . 68
4. Hũan thiện quá tŕnh thanhtra, kiểm tra: . 68
a. Chủ động trong qỳa trỡnh thanh tra, kiểm tra 68
b. Tăng cường quá tŕnh giám sát 69
c. Ban hành quy chế giám sát có sự tham gia của cộng đồng 69
d. Các giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả kinh tế xă hội của hoạt động đầu tư gạch bê tông: . 71CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONGI. Qúa tŕnh h́nh thành và phát triển của Công ty cổ phần Thăng Long (197


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư sản xuất gạch bê tông ở Công ty cổ phần T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư sản xuất gạch bê tông ở Công ty cổ phần T sẽ giúp ích cho bạn.