Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Lập kế hoạch huy động vốn năm 2007 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lập kế hoạch huy động vốn năm 2007 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4


  LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN NĂM 2007 CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 3
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ 3
  LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN 3
  1.1 KHÁI NIỆM VỀ VỐN VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1.1 Vốn kinh doanh 3
  1.1.2 Nguồn vốn kinh doanh 5
  1.2 NỘI DUNG CỦA LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN 7
  1.2.1 Quy trình Lập kế hoạch huy động vốn 7
  1.2.2 Phương pháp xác định nhu cầu vốn 8
  1.2.3 Xây dựng các căn cứ huy động vốn 9
  1.2.4 Đề xuất kế hoạch huy động vốn 13
  1.2.5 Một số chỉ tiêu tài chính 13
  CHƯƠNG 2 15
  GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN 15
  ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SỐ 4 VÀ NHẬN DẠNG CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC HUY ĐỘNG VỐN 15
  2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 15
  2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 15
  2.1.2 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 18
  2.1.3 Nhận xét chung và đưa ra sự cần thiết của đề tài 23
  2.2 XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 NĂM 2007 25
  2.2.1 Tình hình huy động và sử dụng vốn của Công ty năm 2006 25
  2.2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các quyết định tài chính của Công ty năm 2007 31
  2.2.3 Xác định nhu cầu vốn của Công ty trong năm 2007 34
  2.2.4 Căn cứ cho các giải pháp huy động vốn nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 38
  CHƯƠNG 3 47
  LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN NĂM 2007 47
  3.1 MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN 47
  3.2 KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN 48
  3.2.1 Kế hoạch huy động vốn từ lợi nhuận giữ lại 48
  3.2.2 Kế hoạch huy động vốn từ vay ngân hàng và đơn vị khác 51
  3.3 KẾT QUẢ CHUNG CỦA KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN 54
  KẾT LUẬN 58
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Hoạt động tài chính đóng một vai trò hết sức quan trọng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi Công ty và có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành, tồn tại và phát triển của Công ty. Vai trò đó được thể hiện ngay từ khi thành lập Công ty, trong việc thiết lập các dự án đầu tư ban đầu, dự kiến hoạt động. Và để đảm bảo cho quá trình đó được tiến hành một cách liên tục, thường xuyên và đạt hiệu quả cao trước hết và khâu đầu tiên là phải đảm bảo đầy đủ nhu cầu về vốn kinh doanh.
  Sự phát triển kinh doanh với quy mô ngày càng lớn của các Công ty đòi hỏi phải có lượng vốn ngày càng nhiều. Vì thế, vấn đề đảm bảo vốn kinh doanh cho hoạt động của Công ty ngày càng có một vai trò quan trọng, nhất là trong điều kiện kinh tế như ngày nay. Để đảm bảo có đủ vốn thì yêu cầu đầu tiên là phải xác định được nhu cầu vốn, khơi thông các nguồn vốn, lựa chọn phương pháp cũng như sử dụng hợp lý các hình thức huy động vốn và đây chính là nội dung của việc lập kế hoạch huy động vốn nhằm đảm bảo nhu cầu về vốn cho hoạt động của mỗi Công ty.
  Công ty Cổ Phần Đầu Từ và Xây dựng số 4 là Công ty Cổ phần, hoạt động về lĩnh vực xây dựng. Sản phẩm là các công trình và hạng mục công trình có đặc điểm khác hẳn với các sản phẩm công nghiệp khác, nhất là chúng giá trị rất lớn và thời gian hoàn thành kéo dài, do đó một vấn đề đạt ra không chỉ với Công ty Cổ phần Xây dựng số 4 mà với tất cả các Công ty thuộc ngành xây dựng là làm thế nào để có thể trang trải mọi chi phí trong suốt quá trình thực hiện dự án xây dựng. Chính vì vậy, mà sau thời gian thực tập tại Công ty, em đã lựa chọn đề tài: “Lập kế hoạch huy động vốn năm 2007 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4”
  2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
  Mục đích của đề tài: Xác định nhu cầu vốn cho các Công ty nói chung và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nói riêng, từ đó đề xuất các giải pháp huy động vốn nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
  Nhiệm vụ của đề tài: Để thực hiện được mục đích trên cần phải làm những việc sau:
  - Làm rõ những vấn đề về vốn và nguồn vốn sản xuất kinh doanh thông qua các quyết định tài chính quan trọng của Công ty.
  - Xác định nhu cầu sử dụng vốn của Công ty trong năm 2007, dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh
  - Xác định các căn cứ cho việc huy động vốn
  - Đưa ra kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007
  2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI
  Đối tượng của đề tài: Xác định nhu cầu sử dụng vốn, huy động vốn để đảm bảo hoạt hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 được diễn ra tốt.
  Phạm vi của đề tài: Giới hạn trong phạm vi về vốn nguồn vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
  3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
  Sử dụng các phương pháp tính toán và phân tích trong phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, bao gồm: phương pháp so sánh; phương pháp thay thế liên hoàn; phương pháp hệ số.
  3. KẾT CẤU ĐỒ ÁN
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài gồm ba chương:
  Chương 1: Cơ sở lý thuyết về lập kế hoạch huy động vốn
  Chương 2: Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 và nhận dạng về các căn cứ cho việc huy động vốn
  Chương 3: Lập kế hoạch huy động vốn năm 2007 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ
  LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN
  1.1 KHÁI NIỆM VỀ VỐN VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
  Trong doanh nghiệp, vốn và nguồn vốn kinh doanh là hai mặt khác nhau thể hiện cùng một nội dung là tài sản. Vốn kinh doanh là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích trong tương lai, nó liên quan tới kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp, còn nguồn vốn là chỉ nguồn gốc để hình thành nên vốn hay nguồn vốn chính là nguồn tài trợ cho doanh nghiệp. Vì vậy, trong phần cơ sở lý thuyết này, vốn và nguồn vốn kinh doanh được trình bày trong các quan hệ giữa đầu tư và tài trợ trong doanh nghiệp thông qua các quyết định tài chính quan trọng.
  1.1.1 Vốn kinh doanh
  1.1.1.1 Khái niệm Vốn kinh doanh
  Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền giá trị của tài sản dùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  1.1.1.2 Đặc điểm vốn kinh doanh
  Vốn kinh doanh là một hàng hóa đặc biệt, nó giống với các hàng hóa khác ở chỗ là: nó có giá trị, được gắn liền với chủ sở hữu và được lưu thông trên thị trường nhưng điều đặc biệt mà các hàng hóa khác không có, đó là: chủ sở hữu có thể chuyển hóa vốn từ trạng thái này sang trạng thái khác hoặc có thể chuyển quyền sử dụng.
  Vốn kinh doanh được biểu hiện bằng tiền nhưng không phải mọi nguồn tiền đều là vốn, tiền được coi là vốn khi nó đại diện cho một lượng hàng hóa nhất định và được sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh để sinh lời.
  Vốn kinh doanh được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau vì thế khi huy động vốn không chỉ huy động vốn bằng tiền mà còn phải chú trọng đến các tài sản có sẵn trong từng doanh nghiệp và các giá trị vô hình.


  Xem Thêm: Lập kế hoạch huy động vốn năm 2007 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lập kế hoạch huy động vốn năm 2007 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status