Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO đề cương chi tiết dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ vinaconex phường thảo điền quận 2 tp.hcm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đề cương chi tiết dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ vinaconex phường thảo điền quận 2 tp.hcm


  MỞ ĐẦU 10
  1. Xuất xứ của dự án 10
  2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá môi trường (ĐTM) 10
  2.1 Cơ sở pháp lí 10
  2.2 Căn cứ kỹ thuật 11
  3. Phương pháp đánh giá trong ĐTM 11
  4. Tồ chức thực hiện lập báo cáo ĐTM 11
  CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 12
  1.1 Tên dự án 12
  1.2 Chủ dự án 12
  1.3 Vị trí của dự án 12
  1.4 Nội dung chủ yếu của dự án 13
  1.4.1 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án 13
  1.4.2 Nhu cầu nhiên vật liệu và thiết bị 15
  1.4.3 Chi phí đầu tư dự án và nguồn vốn đầu tư 15
  1.4.4 Tổ chức quản lí dự án và tư vấn thiết kế 16
  1.4.5 Tiến độ thực hiện dự án 16
  1.4.6 Các lợi ích kinh tế - xã hội của dự án 17
  CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ -XÃ HỘI 17
  2.1 Điều kiện tự nhiên - môi trường 17
  2.1.1 Vị trí địa lí 17
  2.1.2 Đặc điểm địa hình 17
  2.1.3 Đặc điểm địa chất 17
  2.1.4 Điều kiện về khí tượng thủy văn 18
  2.1.5 Đặc điểm thủy vực 19
  2.2 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 19
  2.2.1 Chất lượng không khí và tiếng ồn 19
  2.2.2 Chất lượng môi trường nước và hiện trạng sử dụng tài nguyên nước 20
  2.2.3 Chất lượng môi trường đất và hiện trạng sử dụng đất 21
  2.2.4 Tài nguyên động thực vật 22
  2.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 22
  2.3.1 Điều kiện kinh tế 23
  2.3.2 Điều kiện xã hội 23
  CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 23
  3.1 Đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công xây dựng 24
  3.1.1 Giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng 24
  3.1.2 Giai đoạn thi công 24
  3.1.2.1 Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải. 24
  3.1.2.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 25
  3.1.2.3 Dự báo những rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn thi công 26
  3.1.2.3.1 Tai nạn lao động 27
  3.1.2.3.2 Bom mìn tồn lưu trong lòng đất 27
  3.1.2.3.3 Sự cố cháy/nổ 27
  3.1.2.4 Đối tượng chịu tác động và quy mô tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 27
  3.1.2.4.1 Đối tượng chịu tác động 27
  3.1.2.4.2 Quy mô tác động 28
  3.1.2.5 Đánh giá ảnh hưởng của các tác động tới môi trường 30
  3.1.2.5.1 Tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng 30
  3.1.2.5.2 Tác động đến môi trường không khí 31
  a. Ô nhiễm do bụi 31
  b. Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện giao thông 32
  c. Ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện vận tải và thi công 32
  d. Ô nhiễm do rung động từ quá trình ép cọc 34
  3.1.2.5.3 Tác động tới môi trường nước 35
  a. Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 35
  b. Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân 36
  c. Ô nhiễm do nước thải thi công 36
  3.1.2.5.4 Tác động tới môi trường đất 37
  3.1.2.5.5 Tác động do chất thải rắn 38
  a Ô nhiễm do chất thải rắn xây dựng 38
  b. Ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt 38
  c. Ô nhiễm do chất thải rắn nguy hại 39
  3.1.2.5.5 Các tác động đến kinh tế - xã hội của dự án 39
  a. Tác động tới văn hóa và tôn giáo 39
  b. Tác động đến an toàn lao động và sức khoẻ cộng đồng 39
  c. Tác động đến giao thông và trật tự vệ sinh đường phố 40
  3.2 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 41
  3.2.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 41
  3.2.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 41
  3.2.3 Đối tượng và quy mô bị tác động 42
  3.2.4 Đánh giá ảnh hưởng của các tác động tới môi trường 43
  3.2.4.1 Tác động đến môi trường không khí 43
  a. Đối với bụi và khí thải giao thông 43
  b. Đối với khí thải từ hoạt động nấu nướng 43
  c. Đối với tiếng ồn và độ rung 43
  3.2.4.2 Tác động tới môi trường nước 44
  a. Nước mưa chảy tràn 44
  b. Nước thải sinh hoạt 44
  3.2.4.3 Tác động do chất thải rắn 45
  CHƯƠNG 4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 46
  4.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 46
  4.1.1 Biện pháp chung trong quá trình thi công xây dựng 46
  4.1.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 46
  4.1.2.1 Biện pháp giảm thiểu tác động đối vơi môi trường không khí 46
  4.1.2.2 Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường nước 47
  4.1.2.3 Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường đất 47
  4.1.3 Đề xuất các biện pháp đối với nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 47
  4.1.3.1 Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường không khí, tiếng ồn và rung động 47
  4.1.3.2 Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường nước 47
  4.1.3.3 Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường đất 47
  4.1.6 Biện pháp an toàn lao động 47
  4.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn hoạt động 47
  4.2.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 47
  a Xử lý nước thải sinh hoạt 48
  b Xử lý nước mưa 48
  c Bảo trì hệ thống 48
  4.2.2 Kiểm soát chất thải rắn 48
  a Quản lý rác thải sinh hoạt 48
  b Quản lý vệ sinh các khu vực công cộng. 48
  4.2.3 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 48
  a Phòng chống cháy nổ. 48
  b Đề phòng động đất. 48
  CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 48
  5.1 Chương trình quản lí môi trường 48
  5.2 Chương trình giám sát môi trường 50
  5.2.1 Giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng 50
  a. Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh 50
  b. Giám sát chất lượng nước thải 50
  5.2.2 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 50
  a. Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh 50
  b. Giám sát chất lượng nước thải 51
  5.2.3 Dự toán kinh phí giám sát môi trường 51
  * Kinh phí giám sát giai đoạn san lấp mặt bằng và thi công xây dựng: 51
  * Kinh phí giám sát giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 51
  CHƯƠNG 6 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 52
  KẾT LUẬN 52
  KIẾN NGHỊ 53
  CAM KẾT 53
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 55  MỞ ĐẦU
  1. Xuất xứ của dự án
  Cùng với sự phát triển của xã hội loài người , trong cuộc sống hiện đại ngày nay nhu cầu về nhà ở và dịch vụ của con người là không ngừng tăng.Trước nhu cầu đó, dự án nhà ở và thương mại VINACONEX ở phường Thảo Điền, quận 2 ra đời là một phản ánh thực tiễn và khách quan.
  2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá môi trường (ĐTM)
  2.1 Cơ sở pháp lí
  Báo cáo đánh giá tác động môi trường của khu thương mại dịch vụ và nhà ở VINACONEX ở phường Thảo Điền, quận 2 được lập trên cơ sở tuân thủ các văn bản pháp lý hiện hành sau đây:
  ã Luật bảo vệ Môi trường năm 2005
  ã Luật tài nguyên nước năm 1998
  ã Luật đất đai năm 2003
  ã Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009
  ã Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ Môi trường
  ã Nghị định Số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn
  ã Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường
  ã Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  ã Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
  ã Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
  ã Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  ã Quyết định số 23/2006/QĐ- BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại;
  ã Quyết định số 16/2008/BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
  ã Quyết định 04/2008/QĐ- BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;


  Xem Thêm: đề cương chi tiết dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ vinaconex phường thảo điền quận 2 tp.hcm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đề cương chi tiết dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ vinaconex phường thảo điền quận 2 tp.hcm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status