TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp tại NHNN & PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình”

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 7
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 9
MỤC LỤC CÁC BẢNG BIỂU , SƠ ĐỒ 10
CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI , DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ . 12
I. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC NGHIỆP VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12
1. Ngân hàng thương mại là gì ?. 12
2. Chức năng của ngân hàng thương mại. 12
2.1. Chức năng tạo tiền:. 12
2.2. Chức năng tạo cơ chế thanh toán:. 13
2.3. Chức năng huy động tiết kiệm: 13
2.4. Chức năng tín dụng:. 13
2.5. Chức năng tài trợ ngoại thương: 14
2.6. Chức năng ủy thác:. 14
2.7. Chức năng bảo quản an toàn vật có giá:. 14
2.8. Chức năng môi giới:. 14
3. Các dịch vụ của ngân hàng . 15
3.1. Các dịch vụ truyền thông của ngân hàng . 15
3.2. Những dịch vụ ngân hàng mới phát triển gần đây. 16
II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ . 19
1. Sự cần thiết phải tiến hành các hoạt động đầu tư theo dự án. 19
2. Khái niệm và công dụng của dự án đầu tư 20
2.1. Khái niệm . 20
2.2. Công dụng. 21
3. Đặc trưng của một dự án đầu tư 22
4. Phân loại dự án đầu tư 22
4.1. Xét theo cơ cấu tái sản xuất dự án được phân thành. 22
4.2. Xét theo lĩnh vực hoạt động trong xã hội. 22
4.3. Theo các giai đoạn hoạt động của các dự án đầu tư trong quá trình tái sản xuất xã hội 22
4.4. Xét theo thời gian bỏ vốn thực hiện và phát huy tác dụng để thu hồi đủ vốn đã bỏ ra 22
4.5. Xét theo sự phân cấp quản lí dự án (theo thẩm quyền quyết định hoặc cấp giấy phép đầu tư ) 23
4.6. Xét theo nguồn vốn. 23
5. Chu kì của một dự án đầu tư 23
III. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ . 24
1. Khái niệm . 24
2. Mục đích. 24
3. Vai trò. 25
4. Yêu cầu. 26
5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư 27

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NHNo&PTNTVN CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN (AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN ). 29
I. Giới thiệu khái quát về AGRIBANK chi nhánh huyện Kim Sơn. 29
1. Quá trình hình thành và phát triển. 29
2. Bộ máy tổ chức hoạt động của AGRIBANK chi nhánh huyện Kim Sơn. 29
2.1. Ban giám đốc. 30
2.2. Các phòng nghiệp vụ. 30
2.2.1. Phòng kế toán. 30
2.2.2. Phòng tín dụng. 31
2.2.3. Phòng hành chính – nhân sự 31
II. Tình hình hoạt động của AGRIBANK chi nhánh huyện Kim Sơn. 32
1. Hoạt động huy động vốn. 32
1.1. Những mặt đã làm được của hoạt động huy động vốn :. 34
1.2. Những mặt còn tồn tại. 35
2. Hoạt động tín dụng. 35
2.1. Đánh giá những mặt đã làm được. 38
2.2. Những tồn tại. 38
III. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn đối với doanh nghiệp tại AGRIBANK chi nhánh huyện Kim Sơn . 38
1. Tình hình thẩm định và yêu cầu đối với công tác thẩm định các dự án vay vốn của doanh nghiệp tại AGRIBANK chi nhánh huyện Kim Sơn. 38
1.1. Tình hình thẩm định. 38
1.2. Đặc điểm các dự án vay vốn của doanh nghiệp . 40
1.3. Yêu cầu đối với công tác thẩm định. 40
2. Căn cứ và cơ sở thẩm định. 40
2.1. Đối tượng cho vay. 40
2.2. Nguyên tắc và điều kiện vay vốn. 41
2.2.1. Nguyên tắc. 41
2.2.2. Điều kiện. 41
2.3. Thời hạn vay:. 42
3. Quy trình và thời gian thẩm định (đối với dự án trong quyền phán quyết). 42
3.1. Các bước trong quy trình thẩm định dự án. 42
3.2. Thời gian thẩm định. 43
4. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư 44
4.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự 44
4.2. Phương pháp so sánh đối chiếu các chỉ tiêu. 44
4.3. Phương pháp phân tích độ nhạy. 45
4.4. Phương pháp dự báo. 46
4.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro. 47
5. Nội dung thẩm định. 48
5.1. Thẩm định hồ sơ vay vốn. 48
5.2. Thẩm định khách hàng vay vốn. 48
5.2.1. Mục đích thẩm định khách hàng:. 48
5.2.2. Phương pháp thẩm định. 49
5.2.3. Nội dung thẩm định khách hàng:. 49
5.3. Thẩm định dự án vay vốn. 56
5.3.1. Mục tiêu của thẩm định dự án vay vốn nhằm :. 56
5.3.2. Nội dung thẩm định dự án vay vốn. 56
5.4. Thẩm định tài sản đảm bảo. 63
5.4.1. Mục đích thẩm định tài sản đảm bảo. 63
5.4.2. Nội dung thẩm định. 64
5.5. Lập báo cáo thẩm định. 65

IV. VÍ DỤ MINH HOẠ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NHNO&PTNTVN CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN . 69
1. Thẩm định hồ sơ vay vốn. 69
2. Thẩm định khách hàng. 69
2.1. Giới thiệu khách hàng vay vốn. 69
2.2. Thẩm định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của doanh nghiệp 70
3. Thẩm định phương án vay vốn. 70
3.1. Giới thiệu dự án. 70
3.2. Thẩm định sự cần thiết phải đầu tư 71
3.2.1. Giới thiệu chung địa bàn tỉnh Hà Nam . 71
3.2.2. Giới thiệu ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh Hà Nam . 72
3.2.3. Sự cần thiết phải đầu tư 73
3.3. Thẩm định khía cạnh pháp lí của dự án. 74
3.4. Thẩm định khía cạnh thị trường của dự án. 75
3.5. Thẩm định khía cạnh kĩ thuật của dự án. 76
3.5.1. Quy mô công suất dự án. 76
3.5.2. Đánh giá công nghệ và nhu cầu đầu vào của dự án. 77
3.5.3. Địa điểm xây dựng dự án. 79
3.5.4. Phân tích các giải pháp xây dựng. 79
3.5.5. Công tác an toàn lao động và tác động của dự án tới môi trường. 85
3.6. Quản lí sản xuất và sử dụng lao động. 85
3.6.1. Hình thức quản lí dự án : Chủ đầu tư trực tiếp quản lí dự án. 85
3.6.2. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống quản lí. 86
3.6.3. Chế độ làm việc. 86
3.6.4. Bố trí sử dụng lao động. 86
3.6.5.Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân lực . 88
3.7. Thẩm định tài chính. 88
3.7.1. Xác định tổng mức đầu tư 88
3.7.2. Khả năng cung ứng vốn cho dự án. 91
3.7.3. Nguồn và kế hoạch trả nợ. 91
3.7.4. Hiệu quả đầu tư của dự án. 91
3.8. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 91
4. Thẩm định tài sản đảm bảo. 92
5. Kết luận và đề xuất. 92
6. Phụ lục. 92
V. Đánh giá về hoạt động thẩm định dự án tại AGRIBANK chi nhánh huyện Kim Sơn 104
1. Những mặt đã đạt được. 104
1.1. Về kĩ thuật thẩm định. 104
1.2. Về cơ cấu tổ chức. 104
1.3. Về đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ. 104
1.4. Về cơ sở phục vụ cho công tác thẩm định. 105
2. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác thẩm định. 105
2.1. Về quy trình thẩm định. 105
2.2. Về nội dung thẩm định. 105
2.3. Về phương pháp thẩm định. 106
2.4. Về năng lực của các cán bộ thẩm định. 106
2.5. Thông tin. 107
3. Nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác thẩm định dự án đầu tư tại AGRIBANK chi nhánh huyện Kim Sơn. 107

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NHNo&PTNTVN CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN 108
I. Định hướng trong hoạt động cho vay và công tác thẩm định. 108
1. Định hướng trong hoạt động cho vay. 108
1.1. Mở rộng tín dụng có hiệu quả. 108
1.2. Nâng cao chất lượng tín dụng. 108
2. Định hướng trong công tác thẩm định. 109
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại AGRIBANK chi nhánh huyện Kim Sơn. 109
1. Giải pháp về công tác thẩm định. 109
1.1. Về quy trình thẩm định. 109
1.2. Về nội dung thẩm định. 110
1.3. Yêu cầu đối với công tác thẩm định. 111
2. Giải pháp về thông tin. 111
3. Giải pháp về nhân tố con người. 112
4. Giải pháp về tổ chức điều hành. 113
III. Một số kiến nghị. 114
1. Kiến nghị đối với Chính phủ. 114
2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 114
3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn Việt Nam . 115
4. Kiến nghị đối với chủ đầu tư 116


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp tại NHNN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp tại NHNN sẽ giúp ích cho bạn.