Tên đề tài
Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây
MỤC LỤC


DANH MỤC CÁC TỪ VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 1
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 5
Chương 1: Giới thiệu về Ngân hàng và công tác thẩm định dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây 7
1.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây 7
1.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Chi nhánh Hà Tây 7
1.1.2. Cơ cấu tổ chức 9
1.1.3. Tình hình kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Tây trong giai đoạn 2005- 2008 11
1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 11
1.1.3.2. Hoạt động tín dụng 14
1.1.3.3. Hoạt động dịch vụ 17
1.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 19
1.2. Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây 20
1.2.1. Số lượng và quy mô các dự án được thẩm định tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tây 20
1.2.2. Đặc điểm các dự án 21
1.2.3. Sự cần thiết phải đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án 22
1.2.4. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án 24
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án 26
1.2.5.1. Nhóm nhân tố chủ quan 26
1.2.5.2. Nhóm nhân tố khách quan 29


Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây 31
2.1. Quy trình đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây 31
2.2. Nội dung đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây 37
2.2.1. Đối với rủi ro về chủ đầu tư 37
2.2.2. Đối với rủi ro dự án đầu tư 38
2.2.2.1. Các loại rủi ro của dự án đầu tư 38
2.2.2.2. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro dự án đầu tư 42
2.2.3. Đối với rủi ro tín dụng 45
2.2.3.1. Các loại rủi ro tín dụng 45
2.2.3.2. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng 48
2.3. Phương pháp đánh giá rủi ro 50
2.3.1. Phương pháp định tính 50
2.3.2. Phương pháp định lượng 52
2.4. Minh họa công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định tại BIDV Hà Tây bằng một dự án . 58
2.4.1. Giới thiệu về dự án 58
2.4.2. Giới thiệu về chủ đầu tư 58
2.4.3. Đánh giá rủi ro 59
2.4.3.1. Rủi ro từ khách hàng 59
2.4.3.2. Rủi ro của dự án đầu tư 68
2.4.3.3. Rủi ro cho vay của Ngân hàng. 70
2.4.4. Nhận xét về công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án: Đầu tư xe bê tông 150m3/h 71
2.4.4.1. Mặt đạt được 71
2.4.4.2. Điểm thiếu sót 71
2.5. Đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây 72
2.5.1. Những kết quả đạt được 72
2.5.2. Những hạn chế trong công tác quản lý rủi ro thẩm định dự án đầu tư tại BIDV Hà Tây. 77
2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế 79
2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan 79
2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan 80


Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây 82
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây 82
3.1.1. Định hướng chung về hoạt động kinh doanh của BIDV Hà Tây 82
3.1.2. Phương hướng mở rộng & tăng trưởng tín dụng 83
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây 85
3.2.1. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ 85
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin khách hàng và dự án đầu tư 86
3.2.3. Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý các dự án đầu tư cho vay vốn 87
3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 88
3.2.5. Hoàn thiện nội dung và phương pháp đánh giá rủi ro 88
3.2.6. Hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro 88
3.2.7. Đảm bảo tính độc lập trong công tác đánh giá rui ro dự án 89
3.2.8. Hoàn thiện, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ 89
3.3. Kiến nghị 89
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 89
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 90
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây 91
PHỤ LỤC 93


Xem Thêm: Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.