Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Phân tích dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ tại khu đô thị Hà Tiên tỉnh Vĩn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ tại khu đô thị Hà Tiên tỉnh Vĩn


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU v
  DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT . vi
  MỞ ĐẦU 1
  PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VĨNH PHÚC 4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VĨNH PHÚC 4
  1.1.1. Vị trí địa lý và địa chỉ giao dịch của Công ty. 4
  1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 4
  1.1.3 Tổ chức lao động tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vĩnh Phúc. 6
  1.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 7
  1.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc trong những năm gần đây. 10
  PHẦN 2: 11
  THỰC TRẠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở HỖN HỢP, VĂN PHÒNG DỊCH VỤ TẠI KHU ĐÔ THỊ HÀ TIÊNTỈNH VĨNH PHÚC”. 11
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 11
  2.1.1. Chủ đầu tư. 11
  2.1.2. Các nội dung chính của dự án. 12
  2.2. NGHIÊN CỨU KHÍA CẠNH KỸ THUẬT KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 15
  2.2.1. Địa điểm xây dựng. 15
  2.2.2. Các điều kiện tự nhiên. 15
  2.2.3. Đặc điểm hiện trạng khu đất 16
  2.2.4. Phương thức giao đất, tiền sử dụng đất 17
  2.2.5. Giải pháp phân bố theo chức năng và cơ cấu tổ chức không gian. 17
  2.2.6. Các yêu cầu về kiến trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, quản lý xây dựng đối với từng loại văn phòng. 18
  2.2.7. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật 19
  2.3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG 20
  2.3.1. Các nguồn gây tác động đến môi trường qua các giai đoạn. 20
  2.3.2. Đánh giá tác động của dự án tới môi trường và hệ sinh thái 22
  2.3.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường. 27
  2.4. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN, QUẢN LÝ KHÍA CẠNH DỰ ÁN 30
  2.4.1 Tổ chức thực hiện. 30
  2.4.2. Tổ chức quản lý khai thác dự án. 30
  2.4.3. Phương án tổ chức quản lý vận hành đầu. 33
  2.5. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 34
  2.5.1 Tổng vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư. 34
  2.5.2.Lợi ích kinh tế - xã hội của dự án. 35
  PHẦN 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 54
  3.1. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở HỖN HỢP, VĂN PHÒNG DỊCH VỤ TẠI KHU ĐÔ THỊ HÀ TIÊN – VĨNH PHÚC. 54
  3.1.1. Phương hướng nâng cao chất lượng lập dự án tại công ty TNHH đầu tư thương mại Vĩnh Phúc. 54
  3.1.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án “ Đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ tại khu đô thị Hà Tiên tỉnh Vĩnh Phúc”. 55
  KẾT LUẬN 57
  1.1. KẾT LUẬN 57
  1.2. KIẾN NGHỊ 57
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  TT Nội dung Trang
  1 Sơ đồ 01: TỔ CHỨC QUẢN LÝ 31
  2 Bảng 1.1:TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP CƠ KHÍ VĨNH PHÚC QUA 2 NĂM (2010-2011) 5
  3 Bảng 1.2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VĨNH PHÚC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 9
  4 Bảng 1.3: TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 13
  5 Bảng 1.4: CHỈ TIEU CẤP ĐIỆN SINH HOẠT 18
  6 Bảng 1.5 : TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CHI PHÍ CHO DỰ ÁN 32
  7 Bảng 1.6 [IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie8" alt=":D" title="Big Grin :D">OANH THU VÀ LỢI NHUẬN CHUYỂN NHƯỢNG 33
  8 Bảng 1.7 : DOANH THU CHO THUÊ VÀ VẬN HÀNH CHUNG CƯ 34
  9 Bảng 1.8 : CHI PHÍ KHẤU HAO 36
  10 Bảng 1.9 : DỰ KIẾN LÃI LỖ 39
  11 Bảng 1.10 :XAC DỊNH DÒNG TIỀN 44
  12 Bảng 1.11 : TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ 49
  DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

  STT DẠNG VIẾT TẮT DẠNG ĐẦY ĐỦ
  1 CP Chính phủ
  2 XHCN Xã hội chủ nghĩa
  3 B/C Hệ số thu chi
  4 GPMB Giải phóng mặt bằng
  5 KH Khấu hao
  6 BXD Bộ xây dựng
  7 Nghị định
  8 NPV Net Present Value ( Giá trị hiện tại thuần)
  9 CP Chính phủ
  10 Quyết định
  11 QLDA Quản lý dự án
  12 TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  13 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  14 TU Trung ương
  15 IRR Internal Rate of Return (Tỷ suất hoàn vốn nội bộ)
  16 UBND Ủy ban nhân dân

  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU v
  DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT vi  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đầu tư xây dựng là một hoạt động chủ yếu, thường xuyên và quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Hoạt động đầu tư phải được thực hiện dựa trên dự án đầu tư. Dự án đầu tư có khả thi thì mới tiến hành các hoạt động đầu tư. Các dự án đầu tư có được quyết định đầu tư hay không phụ thuộc nhiều vào các yếu tố: Thứ nhất, là yếu tố chính sách kinh tế, trên cơ sở luật pháp và các quy hoạch phát triển kinh tế. Thứ hai, là các yếu tố thị trường cạnh tranh. Thứ ba, là các yếu tố chi phí tài chính, sự thay đổi về lãi suất và chính sách thuế. Thứ tư, là chi phí ảnh hưởng môi trường tự nhiên, tài nguyên khoáng sản của đất nước. Một yếu tố khác có tác động lớn đó là việc áp dụng khoa học – kỹ thuật hiện đại và tiên tiến, đó chính là việc lựa chọn trang thiết bị, công nghệ. Yếu tố thứ sáu là khả năng tài chính, năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư. Yếu tố thứ sáu được xem như quan trọng nhất đến quyết định đầu tư.
  Hiện nay nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì các dự án đầu tư xây dựng là rất quan trọng, nó tạo dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu chế suất, khu đô thị hiện đại
  Với những lý do trên em chọn đề tài: “Phân tích dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ tại khu đô thị Hà Tiên tỉnh Vĩnh Phúc” nhằm tìm hiểu quá trình phân tích tài chính của các dự án xây dựng ở nước ta, lấy dự án xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ tại khu đô thị Hà Tiên làm ví dụ điển hình, ảnh hưởng của việc xây dựng khu đô thị Hà Tiên đến việc di dân và tái định cư hay phù hợp với quy hoạch của nhà nước như thế nào? Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn cho dự án, tránh những thất thoát và thiệt hại có thể dự báo được để góp phần giúp chủ đầu tư và nhà nước đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Tiếp cận với thực tế, vận dụng kiến thức đã học để phân tích dự án đầu tư xây dựng.
  Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  Khái quát, hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung nhất thuộc lĩnh vực lập dự án
  đầu tư.
  Phân tích dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ tại khu đô thị Hà Tiên – Vĩnh Phúc.
  Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ tại khu đô thị Hà Tiên – Vĩnh Phúc.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Những lý luận và thực tiễn quá trình lập dự án “đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ tại khu đô thị Hà Tiên tỉnh Vĩnh Phúc”
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  · Phạm vi không gian: Nghiên cứu tại khu đô thị Hà Tiên tỉnh Vĩnh Phúc
  · Phạm vi thời gian:
  Nghiên cứu số liệu về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc từ năm 2009 - 2011
  Nghiên cứu số liệu xây dựng dự án từ quý III năm 2012 đến hết quý IV năm 2015.
  · Phạm vi nội dung nghiên cứu: giới thiệu chung về dự án, phân tích kỹ thuật dự án, phân tích tài chính của dự án.

  4. Bố cục của báo cáo
  Mở đầu
  Phần 1: Khái quát về công ty cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc.
  Phần 2: Thực trạng thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ tại khu đô thị Hà Tiên tỉnh Vĩnh Phúc”.
  Phần 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ tại khu đô thị Hà Tiên tỉnh Vĩnh Phúc”.
  Kết luận


  Xem Thêm: Phân tích dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ tại khu đô thị Hà Tiên tỉnh Vĩn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ tại khu đô thị Hà Tiên tỉnh Vĩn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status