Đề tài: Báo cáo thực tập tổng hợp Cty cổ phần đầu tư và thương mại thủ đô


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1


I. Khái quát chung về công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Thủ Đô 2
1.1, Quá trình hình thành và phát triển. 2
1.2, Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban công ty. 5
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty: 5
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và nhân viên công ty. 6
1.2.2.1. Hội đồng quản trị: 6
1.2.2.2. Ban giám đốc: 6
1.2.2.3. Phòng hành chính - tổng hợp: 10
1.2.2.5. Phũng kinh doanh: 11
1.2.2.6. Phũng tài chớnh kế toỏn 12
1.2.2.7. Phũng phỏt triển dự án: 14

II/ Thực trạng công tác quản lý hoạt động đầu tư ở công ty 16
2.1. Tổng quan hoạt động kinh doanh ở công ty 16
2.2. Cụng tỏc phỏt triển dự ỏn: 19
2.2.1 Phương pháp lập dự án tại công ty. 19
2.2.2. Quy trình lập dự án tại công ty. 20
2.3. Thực trạng công tác quản lý hoạt động đầu tư của công ty 23
2.3.1 Xác định chiến lược đầu tư : 23
2.3.2 Lập dự án đầu tư : 23
2.4. Tổng quan về tình hình đầu tư tại công ty 25
2.4.1. Tỡnh hỡnh thực hiện vốn đầu tư . 26
2.4.2. Dự án đầu tư của công ty. 29

III/ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư 30
3.1 Đường hướng hoạt động kinh doanh của công ty 30
3.2 Một số giải phỏp. 31


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần đầu tư và thương mại thủ đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần đầu tư và thương mại thủ đô sẽ giúp ích cho bạn.