Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố thái nguyên

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố thái nguyên

  MỤC LỤC Trang
  Phần mở đầu
  1. Lý do chọn đề tài.1
  2. Mục đích nghiên cứu3
  3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3
  4. Giả thuyết khoa học 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu3
  6. Phương pháp nghiên cứu.4
  7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.4
  8. Cấu trúc luận văn5
  Phần nội dung
  Chương 1. Cơ sở lý luận về các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao
  năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
  1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu của đề tài 6
  1.2. Một số khái niệm cơ bản 7
  1.2.1. Khái niệm về quản lý 7
  1.2.2 Khái niệm quản lý giáo dục8
  1.2.3. Khái niệm về quản lý trường học8
  1.2.4. Khái niệm quản lý trường mầm non.9
  1.2.5. Khái niệm năng lực và năng lực sư phạm 9
  1.3. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng, giáo viên trong trường
  MN12
  1.3.1. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trong trường MN13
  1.3.1.1. Vai trò của hiệu trưởng trong trườn mầm non.13
  1.3.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của người hiệu trưởng 14
  1.3.2. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên trong trường MN 14
  1.3.2.1. Vai trò của giáo viên mầm non 15
  1.3.2.2.Nhiệm vụ của giáo viên MN. 15
  1.3.2.3. Quyền hạn của giáo viên MN 16
  1.3.3. Các yêu cầu đối với giáo viên MN 16
  1.3.3.1. Yêu cầu về lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. 16
  1.3.3.2. Các yêu cầu thuộc về lĩnh vực kiến thứcông tác công đoàn phối hợp
  với chuyên môn 17
  1. 3.3.3. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm 17
  1.4. Biện pháp quản lí chuyên môn của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư
  phạm cho giáo viên mầm non.18
  1.4.1. Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn và kế hoạch
  nhóm lớp. 20
  1.4.2. Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình giáo dục trẻ .21
  1.4.3. Hiệu trưởng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học .24
  1.4.4. Hiệu trưởng chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn 25
  1.4.5. Hiệu trưởng chỉ đạo kiểm tra, đánh giá giáo viên 26
  1.4.6. Hiệu trưởng chỉ đạo tạo môi trường, động lực để thúc đẩy giáo viên 27
  Kết luận chương 1.28
  Chương 2. Thực trạng các biện pháp quản lý chuyên môn của hiệu trưởng nhằm
  nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố Thái Nguyên
  2.1. Khái quát chung về thực trạng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên mầm non
  Thành phố Thái Nguyên29
  2.1.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội tại Thành phố Thái Nguyên. 29
  2.1.1.1. Đặc điểm địa lý – dân số 29
  2.1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.29
  2.1.2 Thục trạng giáo dục mầm non thành phố.30
  2.1.3 Tình hình đội ngũ cán bộ quản lí và độ ngũ giáo viên mầm non Thành phố
  Thái Nguyên.33
  2.1.3.1 Về đội ngũ cán bộ quản lú ở các trường mầm non Thành phố Thái
  Nguyên 33
  2.1.3.2 Về đội ngũ giáo viên mầm non ở các trường mầm non Thành phố
  Thái Nguyên 35
  2.2. Nhận thức của hiệu trưởng và giáo viên về vai trò và tầm quan trọng của công
  tác nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên MN .38
  2.3. Thực trạng các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư
  phạm cho giáo viên 39
  2.3.1. Thực trạng chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ và kế hoạch của
  giáo viên. 40
  2.3.2. Thực trạng chỉ đạo thực hiện chương trình chăm sóc GD trẻ 42
  2.3.3. Thực trạng về việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học.46
  2.3.4. Thực trạng chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.48
  2.3.5. Thực trạng việc chỉ đạo kiểm tra, đánh giá giáo viên 50
  2.3.6. Thực trạng việc chỉ đạo tạo môi trường và động lực để thúc đẩy giáo viên
  phát huy năng lực sư phạm của bản thân52
  2.4. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ nhận thức của một số biện pháp chỉ đạo nhằm
  nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non Thành phố Thái Nguyên. 54
  2.4.1. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ nhận thức của một số biện pháp chỉ
  đạo nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non.55
  2.4.2 Kết quả khảo sát mức độ thực hiện của một số biện pháp quản lý nhằm
  nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non 56
  2.4.3 So sánh kết quả giữa mức độ nhận thức với mức độ thực hiện.58
  2.4.5 Nguyên nhân dẫn đến sự thành công và tồn tại của các biện pháp trên
  2.4.5.1 Nguyên nhân dẫn đến sự thành công60
  2.4.5.2 Nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại 61
  2.4.5.3 Nguyên nhân của những mặt tồn tại.62
  Kết luận chương 2 63
  Chương 3. Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm
  cho giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
  3.1 Các căn cứ xây dựng các biện pháp quản lý của hiệu trưởng trường
  MN.64
  3.1.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp 64
  3.1.3. Những yêu cầu xây dựng các biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực sư
  phạm cho giáo viên mầm non. 65
  3.2. Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo
  viên mầm non Thành phố Thái Nguyên.66
  3.2.1. Biện pháp 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về
  nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non66
  3.2.1.1. Cơ sở đề xuất biện pháp 67
  3.2.1.2. Mục đích của biện pháp 67
  3.2.1.3. Nội dung thực hiện68
  3.2.1.4. Quy trình thực hiện biện pháp68
  3.2.1.5. Điều kiện thực hiện biện pháp69
  3.2.2. Biện pháp 2. Tăng cường công tác bồi dưỡng cho giáo viên 69
  3.2.2.1: Cơ sở đề xuất biện pháp.70
  3.2.2.2. Mục đích của biện pháp 70
  3.2.2.3. Nội dung thực hiện70
  3.2.2.4. Quy trình thực hiện biện pháp71
  3.2.2.5. Điều kiện để thực hiện biện pháp 73
  3.2.3. Biện pháp 3. Tăng cường quản lý xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm
  sóc giáo dục trẻ của đội ngũ giáo viên73
  3.2.3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp 74
  3.2.3.2. Mục đích biện pháp 74
  3.2.3.3. Nội dung thực hiện74
  3.2.3.4. Quy trình thực hiện biện pháp76
  3.2.3.5. Điều kiện thực hiện biện pháp77
  3.2.4. Biện pháp 4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên
  3.2.4.1. Cơ sở đề xuất biện pháp .78
  3.2.4.2. Mục đích của biện pháp 79
  3.2.4.3. Nội dung thực hiện 79
  3.2.4.4. Quy trình thực hiện biện pháp79
  3.2.4.5. Điều kiện thực hiện biện pháp80
  3.2.5. Biện pháp 5. Tạo môi trường thuận lợi và tạo động lực thúc đẩy giáo viên
  phát huy năng lực sư phạm của mình.81
  3.2.5.1. Cơ sở đề xuất biện pháp.81
  3.2.5.2. Mục đích của biện pháp.81
  3.2.5.3. Nội dung thực hiện 81
  3.2.5.4. Quy trình thực hiện 82
  3.2.5.5. Điều kiện thực hiện biện pháp83
  3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý nhằm
  nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non Thành phố Thái Nguyên
  Kết luận và khuyến nghị .85
  1. Kết luận85
  2. Khuyến nghị 86
  2.1. Đối với Sở giáo dục và đào tao tỉnh Thái Nguyên86
  2.2. Đối với phòng giáo dục và đào tao tỉnh Thái Nguyên86
  2.3. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non.86

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố thái nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố thái nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status