Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương "các định luật bảo toàn" (vật lí lớp 10-nâng cao) theo quan điểm kiến tạo

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương "các định luật bảo toàn" (vật lí lớp 10-nâng cao) theo quan điểm kiến tạo

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cảm ơn
  Danh cục các từ viết tắt
  Mục lục
  Mở đầu
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN
  DỤNG LTKT TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

  1.1. Cơ sở lí luận của việc vận dụng LTKT trong dạy học 6
  1.1.1 DHKT, vai trò của người học và QĐKT trong DH. 6
  1.1.1.1 Những nghiên cứu về DHKT 6
  1.1.1.2 Quan niệm về kiến tạo trong DH 8
  1.1.1.3 Một số luận điểm cơ bản của LTKT trong DH 10
  1.1.1.4 Đặc điểm cơ bản của quá trình DH kiến tạo 13
  1.1.1.5 Đặc điểm cơ bản của học tập theo LTKT 15
  1.1.2 Các loại kiến tạo trong DH 16
  1.1.2.1 Kiến tạo cơ bản 16
  1.1.2.2 Kiến tạo xã hội 21
  1.1.3 Mô hình DH theo quan điểm của LTKT 23
  1.1.3.1 Mô hình truyền thống 23
  1.1.3.2 Mô hình DH theo QĐKT 24
  1.1.4 Tổ chức DH theo quan điểm của LTKT 25
  1.1.4.1 Khái niệm tổ chức DH 25
  1.1.4.2 Mục tiêu, nhiệm vụ của DH vật lí ở trường phổ thông 27
  1.1.4.3 Yêu cầu với việc tổ chức DH vật lí theo quan điểm của
  LTKT
  1.1.4.4 Các nguyên tắc DH vật lí theo LTKT 31
  1.1.4.5 Các pha của tiến trình DH vật lí theo LTKT 31
  1.1.4.6 DH vật lí theo QĐKT là việc thực hiện mục tiêu đổi
  mới PPDH để nâng cao chất lượng nắm vững kiến
  thức của HS
  1.1.5 Quá trình tổ chức DH vật lí theo LTKT 33
  1.2 Cơ sở thực tiễn của việc vận dụng LTKT trong DH vật lí ở
  trường phổ thông
  Kết luận chương 1 38
  Trang
  Chương 2: TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN
  THỨC CHưƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10 -
  NÂNG CAO) THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO
  2.1 Các định luật bảo toàn 39
  2.1.1 Tổng quan về các định luật bảo toàn 39
  2.1.2 Các định luật bảo toàn trong chương trình vật lí THPT 40
  2.1.2.1 Chương trình vật lí THPT(cơ bản và nâng cao) 40
  2.1.2.2 Chương trình SGK vật lí 10 nâng cao 40
  2.1.2.3 So sánh sự phân bố nội dung giữa SGK xuất bản trước
  năm 2006 và SGK xuất bản sau năm 2006
  2.1.3 Hệ cô lập và các định luật bảo toàn 41
  2.1.4 Đặc điểm của chương “Các định luật bảo toàn” - SGK vật lí 10
  nâng cao
  2.1.5 Phân tích nội dung kiến thức khoa học chương “Các định luật
  bảo toàn” (SGK - Vật lí 10 nâng cao)
  2.1.5.1 Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng 43
  2.2.5.2 Chuyển động bằng phản lực 46
  2.1.5.3 Công và công suất 48
  2.1.5.4 Động năng - Định lí động năng 49
  2.1.5.5 Thế năng 50
  2.1.5.6 Định luật bảo toàn cơ năng 51
  2.1.6 Yêu cầu về nội dung kiến thức, kĩ năng HS cần nắm vững và
  thái độ hình thành ở HS khi học chương “Các định luật bảo
  toàn”
  2.1.6.1 Về nội dung kiến thức cơ bản 53
  2.1.6.2 Về kĩ năng 56
  2.1.6.3 Về thái độ, tình cảm 56
  2.1.7 Tìm hiểu thực tế DH chương “các định luật bảo toàn” 57
  2.1.7.1 Mục đích của việc tìm hiểu thực tế 57
  2.1.7.2 Các phương pháp điều tra đã sử dụng 57
  2.1.7.3 Kết quả thu được thông qua điều tra 57
  2.1.7.4 Thuận lợi, khó khăn của GV-HS khi dạy - học chương
  “Các định luật bảo toàn”
  2.1.7.5 Những biện pháp, phương pháp mà GV đã sử dụng 59
  2.1.7.6 Mức độ nắm vững kiến thức và những sai lầm của HS 60
  thường mắc phải khi học chương “Các định luật bảo
  toàn”
  2.1.7.7 Những hiểu biết, quan niệm sẵn có của HS trước khi
  học chương “các định luật bảo toàn”
  2.1.8 Vận dụng các quan điểm của LTKT xây dựng tiến trình DH
  một số nội dung kiến thức của chương
  2.1.8.1 Tiến trình DH theo hướng để HS bộc lộ QNS và xây
  dựng quan niệm đúng
  2.1.8.2 Sơ đồ cấu trúc hoạt động học trong quá trình HS tự
  bộc lộ QNS
  2.1.9 Xây dựng tiến trình DH vật lí theo hướng vận dụng LTKT 67
  2.1.9.1 Chuẩn bị bài
  2.1.9.2 Xây dựng phương án DH
  2.2 Thiết kế phương án DH 71
  2.2.1 Bài thứ nhất: Định luật bảo toàn động lượng 71
  2.2.2 Bài thứ hai: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật
  bảo toàn động lượng
  2.2.3 Bài thứ ba: Định luật bảo toàn cơ năng 96
  Kết luận chương 2 111
  Chương 3: THỰC NGHIỆM Sư PHẠM 112
  3.1 Mục đích, nội dung và tiến trình thực nghiệm sư phạm 112
  3.1.1 Mục đích của thực nghiệm 112
  3.1.2 Nội dung thực nghiệm 112
  3.1.3 Tổ chức thực nghiệm 112
  3.1.4 Nhiệm vụ và phương pháp thực nghiệm sư phạm 113
  3.1.4.1 Điều tra cơ bản 113
  3.1.4.2 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 114
  3.1.5 Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 116
  3.1.5.1 Các căn cứ để đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 116
  3.1.5.2 Đánh giá xếp loại 117
  3.1.5.3 Khống chế các tác động không thực nghiệm sư phạm 118
  3.2 Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm 119
  3.2.1 Phân tích diễn biến cụ thể trên lớp theo tiến trình DH soạn thảo 119
  3.2.1.1 Bài thứ nhất: Định luật bảo toàn động lượng 119
  3.2.1.2 Bài thứ hai: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về 120
  định luật bảo toàn động lượng
  3.2.1.3 Bài thứ ba: Định luật bảo toàn cơ năng 121
  3.2.2 Kết quả và sử lí kết quả thực nghiệm sư phạm 123
  3.2.2.1 Yêu cầu chung của việc sử lí kết quả thực nghiệm sư
  phạm
  3.2.2.2 Phân tích, sử lí các kết quả định tính của thực nghiệm
  sư phạm
  3.2.3 Phân tích và sử lí các kết quả định lượng của thực nghiệm sư
  phạm
  3.2.3.1 Bài kiểm tra số 1 126
  3.2.3.2 Bài kiểm tra số 2 131
  3.2.3.3 Bài kiểm tra số 3 134
  3.2.3.4 Bài kiểm tra số 4 138
  3.3 Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm 142
  Kết luận chương III 144
  Kết luận chung 145
  Tài liệu tham khảo 148
  Phụ lục 1: Sơ đồ tiến trình DH kiến tạo 153
  Phụ lục 2: Phiếu phỏng vấn học sinh 154
  Phụ lục 3: Phiếu kiểm tra trắc nghiệm kiếm thức 155
  Phụ lục 4: Bài thực nghiệm sư phạm số 1 156
  Phụ lục 5: Bài thực nghiệm sư phạm số 2 157
  Phụ lục 6: Bài thực nghiệm sư phạm số 3 158
  Phụ lục 7: Bài thực nghiệm sư phạm số 4 159
  Phụ lục 8: Phiếu phỏng vấn giáo viên 160

  Xem Thêm: Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương "các định luật bảo toàn" (vật lí lớp 10-nâng cao) theo quan điểm kiến tạo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương "các định luật bảo toàn" (vật lí lớp 10-nâng cao) theo quan điểm kiến tạo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status