Phần mở đầu
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay đang là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước ta.
Từ một nước nông nghiệp, 80% dân cư sống ở nông thôn, lao động nông nghiệp chiếm 70% lao động của xã hội, Đảng ta đã không những coi trọng nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đật nước mà còn đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Đây là tình trạng tất yếu để đưa nước ta thoát khởi tình trạng nghèo nàn,lạc hậu, xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại văn minh.
Trong những năm qua, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn đã bắt đầu thực hiện và đạt dược một số thành tựu nhất định, cơ sở vật chất- kỹ thuật trên một số mặt cũng được tăng cường. Tuy nhiên kết quả còn hạn chế ở một số vùng nhất định. Cho đến nay nhiều vùng nông thôn nhất là vùng sâu ,vùng xa, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn,kết cấu hạ tầng còn lạc hậu, kỹ thuật thô sơ chủ yếu dựa vào kỹ thuật lâu đời mà chưa dựa trên cơ sở khoa học, năng suất lao động còn thấp, sức cạnh tranh yếu, chưa thực hiện được quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn hoặc thực hiện còn lúng túng, khó khăn.
Chính vì vậy, tại Đại hội toàn quốc lần thứ ix, Đảng ta đã khẳng định''mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2002-2003 là:Đưa nước ta thoát khởi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Trong đó, phát triển nông, lâm, ngư ngiệp và kinh tế nông thôn là mục tiêu hàng đầu của chính sách phát triển các nghành từ nay tới năm 2010.
Để thực hiện đúng và hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm là công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn trước hết cần có nhận thức đúng đắn về lý luận và thực tiễn cũng như cần nắm vững đặc điểm, tính chất, nội dung của vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp hoá và nông thôn ở nước ta. Phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu học tập, tích luỹ kiến thức cho môn học này nên em chọn đề tài: "Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam".
Do thời gian có hạn nên trong bài tiểu luận này em chỉ xin trình bày ngắn gọn trong 3 chương:
Chương I : Khái quát về công nghiệp hoá,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam.
Chương II:Tính tất yếu và tầm quan trọng của công nghiệp hoá,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam.
Chương III :Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy CNH-HĐH nông nghiệp ở nông thôn trong thời gian tới .

Đối với em, đứng trước một đề tài lớn đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu rộng như đề này sẽ không tránh khởi những sai sót ngoài ý muốn. Em rất mong được sự nhận xét phê bình của thầy để bài viết được hoàn chỉnh hơn .
Em xin trân thành cảm ơn .

Mục Lục
Phần I: Phần Mở Đầu 1
Phần II Phần Nội Dung 3
Chương I : Khái quát về CNH-HĐH ở nông thôn Việt Nam 3
I. Các quan niệm 3
II. Công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn 3
III.Hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. 4
Chương II :Tính tất yếu và tầm quan trọng của công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn 6
I.Tính tất yếu của CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam. 6
II.Tầm quan trọng của CNH-HĐH nông nghiệp ở nông thôn 7
1. Cung cấp lương thực thực phẩm cho xã hội. 8
2. Cung cấp nguyên liệu để phát triển công nghiệp nhẹ. 8
3.Cung cấp một phần vốn để công nghiệp hoá. 8
4.Nông nghiệp nông thôn là thị trường quan trọng của các ngành công nghiệp và dịch vụ. 8
5. Phát triển nông nghiệp là cơ sở để ổn định kinh tế, chính trị , xã hội. 9
III. Nội dung của công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đất nước 9
1. Nội dung hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn 12
2.Phát triển chế biến nông lâm sản. 13
3.Trung tâm công nghiệp ở nông thôn. 15
4.Phát triển hệ thống dịch vụ ở nông thôn theo hướng CNH-HĐH. 17
5.Cơ khí hoá,điện khí hoá ở nông thôn. 18
6.Phát triển công nghiệp nông thôn,khâu mẫu chốt trong việc phát triển nhanh bền vững. 19
Chương III.Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy CNH-HĐH ở nông thôn
trong thời gian tới. 25
I.Thực trang công nghiệp hóa ,hiện đại hoá ở nông thôn Việt Nam. 25
1.Thuận lợi và những thành tựu đạt được. 25
2.Khó khăn thách thức và những vấn đề tồn tại. 27
II.Quan điểm và những giải pháp thúc đẩy nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn tới. 29
1.Quan điểm thúc đẩy nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn tới. 29
2.Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá,hiện đại hoá. 33
Chương III. Phần tổng kết. 37
[charge=150]http://up.4share.vn/f/7948404a494a484d/DA058.Doc.file[/charge]

Xem Thêm: Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.