Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Thiết kế phân xưởng Hydrodealkyl hóa Toluen sản xuất Benzen năng suất 100.000 tấn Benzen/năm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Thiết kế phân xưởng Hydrodealkyl hóa Toluen sản xuất Benzen năng suất 100.000 tấn Benzen/năm


  Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng THDA sản xuất Benzen
  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU . 7
  Phần I
  TỔNG QUAN
  A. .Nguyên liệu và sản phẩm của quá trình hydrodealkyl hóa toluen
  I. Nguyên liệu hydro . 9
  1. Tính chất vật lý . . 9
  2. Tính chất hóa học . 9
  3. Ứng dụng của hydro . . 10
  4. Tồn chứa . 11
  II. .Nguyên liệu toluen . . 11
  1. Tính chất vật lý của toluen . . 11
  2. Tính chất hóa học của toluen . . 13
  3. Ứng dụng của toluen . 14
  III. .Sản phẩm benzen . . 14
  1. Tìm hiểu về benzen . . 14
  2. Tính chất vật lý của benzen . . 16
  3. Tính chất hóa học của benzen . 17
  4. Ứng dụng . 18

  5. Độc tính . . 19
  6. An toàn trong xử lý, lưu trữ và vận chuyển benzen . 20
  B. .Hydrodealkylation of toluen - THDA
  I. Cơ sở lý thuyết . . 22
  II. .Các phản ứng trong quá trình hydrodealkyl hóa . . 23
  1. Phản ứng chính . . 23
  2. Các phản ứng phụ quan trọng . . 23
  III. .Nhiệt động học của phản ứng . 23
  IV. .Các công nghệ hydrodealkyl hóa . . 24
  1. Quá trình hydrodealkyl hóa có xúc tác . . 24
  1.1. .Điều kiện phản ứng . . 24
  1.2. .Xúc tác . 25
  1.2.1. Giới thiệu các loại xúc tác phổ biến . 25
  1.2.2. Điều kiện làm việc của xúc tác . . 25
  1.2.3. Đặc tính xúc tác . . 25
  1.2.4. Tổng hợp xúc tác . . 27
  2. Quá trình hydrodealkyl hóa nhiệt . . 28
  2.1. .Điều kiện làm việc . 28
  2.2. .Sơ đồ công nghệ . 29

  V. .Một số công nghệ điển hình của quá trình hydrodealkyl hóa toluen
  1. Công nghệ của UOP . 29
  2. Công nghệ hydrodealkyl hóa của DETOL, LITOL và PYROTOL . 31
  2.1. .Giới thiệu . . 31
  2.2. .ưu điểm của các công nghệ . . 32
  2.3. .Sơ đồ công nghệ chung DETOL, LITOL và PYROTOL . 33
  3. Tính kinh tế của quá trình THDA . 34
  C. .Một số phương pháp khác sản xuất benzen . . 35
  I. Reforming xúc tác . . 36
  1. .Các phản ứng xảy ra trong quá trình reforming xúc tác . 36
  2. Điều kiện phản ứng . . 36
  3. Xúc tác của quá trình reforming . 37
  3.1. .Các loại xúc tác . . 37
  3.2. .Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác . . 37
  4. Công nghệ reforming xúc tác . . 37
  4.1. .Công nghệ bán tái sinh . . 37
  4.2. .Tái sinh liên tục . . 38
  II. .Phản ứng bất phân bố toluen để sản xuất benzen và xylen . 38
  1. Nguyên lý chung của phương pháp . . 38
  2. Các phản ứng . . 40
  3. Công nghệ sản xuất . . 40
  4. Công nghệ tatoray - sản xuất benzen điển hình trong công nghiệp . 41
  III. .Xăng nhiệt phân . . 42
  1. Cơ sở của quá trình . . 42
  2. Điều kiện của quá trình . . 43
  3. Công nghệ xử lý xăng nhiệt phân bằng hydro . 43
  3.1. .Giai đoạn hydrodedien hóa . . 43
  3.2. .Giai đoạn hydrodesunfua hóa . . 44
  3.3. .Nguyên tắc làm việc chung của cả hai giai đoạn . . 44
  IV. .Sản xuất benzen từ than đá . 44
  1. Cơ sở lý thuyết . 44
  2. Sơ đồ công nghệ . 45
  D. .Lựa chọn các quá trình sản xuất benzen . 46
  Phần IITÍNH TOÁN THIẾT KẾ
  A. .Sơ đồ công nghệ thiết kế . . 48
  B. .Tính cân bằng vật chất và cân bằng nhiệt lượng . . 51
  I. Phần mềm tính toán Hysys . . 51

  II. .Trình tự tính toán trong phần mềm Hysys . . 51
  III. .Tính toán số liệu ban đầu . . 52
  1. Tính năng suất benzen . 52
  2. Tính cân bằng vật chất . 52
  2.1. .Tính lượng biphenyl . 54
  2.2. .Tính lượng khí metan sau quá trình phản ứng . . 54
  2.3. .Tính lượng toluen . . 55
  2.4. .Tính lượng khí hydro cần tiêu thụ cho phản ứng . . 55
  2.5. .Cân bằng vật chất lò phản ứng R - 101 . 56
  IV. .Xây dựng sơ đồ mô phỏng trên Hysys . . 56
  1. Các ký hiệu trong Hysys . 56
  2. Một số nguyên tắc khi làm việc trong Hysys . . 57
  3. Xây dựng sơ đồ . . 57
  V. .Nhập số liệu vào sơ đồ Hysys . . 57
  VI. .Điều chỉnh thông số trong Hysys . . 58
  1. Thay đổi thành phần dòng nguyên liệu . . 58
  2. Thay đổi tỉ lệ chia tại TEE - 100 . . 59
  3. Thay đổi điều kiện chưng cất tại tháp T - 101 . . 59
  4. Thay đổi điều kiện chưng cất tại tháp T - 102 . . 60
  5. Thay đổi nhiệt độ chưng cất tháp T - 103 . . 61
  6. Thay đổi số liệu tháp chưng T - 103 . . 61
  7. Kiểm tra kết quả . . 62
  VII. Tính cân bằng vật chất - nhiệt lượng của quá trình THDA
  1. Cân bằng vật chất - nhiệt lượng của thiết bị phản ứng chính R - 101 . 62
  2. Cân bằng vật chất tháp tách pha áp suất cao V - 101 . 63
  3. Cân bằng vật chất tháp tách pha áp suất thấp V - 102 . . 64
  4. Cân bằng vật chất tại tháp chưng tách khí T - 101 . . 65
  5. Cân bằng vật chất tháp chưng tách sản phẩm benzen T - 102 . . 66
  6. Cân bằng vật chất tháp chưng tách sản phẩm toluen T - 103 . 67
  7. Cân bằng vật chất cho toàn quá trình . . 68
  C. .Tính toán kích thước thiết bị phản ứng chính . 74
  I. Tính chiều cao lò phản ứng . . 74
  II. .Tính toán kích thước bích nối . . 76
  Phần III THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ MÁY
  I. Phân tích địa điểm xây dựng nhà máy . 77
  1. Các yêu cầu chung . 77
  2. Các yêu cầu về khu đất xây dựng . . 79
  3. Các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp . 79
  II. .Phân tích thiết kế mặt bằng nhà máy . . 79
  1. Nguyên tác phân vùng . 79
  2. ưu nhược điểm của nguyên tác phân vùng . . 80
  3. Các hạng mục công trình . . 80
  3.1. .Bảng thống kê các hạng mục . . 80
  3.2. .Các dữ liệu kinh tế kỹ thuật . . 81
  III. .Thiết kế mặt bằng . . 83
  1. Yêu cầu đặt ra đối với nhà máy . . 83
  2. Tổ hợp sản xuất hydrocacbon của UOP . 83
  3. Giải pháp thiết kế xây dựng . . 84
  3.1. .Giải pháp xây dựng lộ thiên . . 84
  3.1.1. Ýnghĩa và tác dụng . . 85
  3.1.2. Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng lộ thiên . 85
  3.2. .Thiết kế xây dựng . . 85
  Phần IV TÍNH TOÁN KINH TẾ
  I. Các số liệu ban đầu . . 88
  II. .Số vốn đầu tư phân xưởng . . 88
  1. Vốn đầu tư cố định . 88
  1.1. .Chuẩn bị mặt bằng . 88
  1.2. .Phân xưởng . . 88
  1.3. .Vốn đầu tư thiết bị . 89
  1.4. .Chi phí xây dựng và lắp đặt . . 89
  1.5. .Thuế đất . . 89
  1.6. .Chi phí cho quá trình chạy thử và hướng dẫn sử dụng thiết bị . . 89
  2. Chi phí đầu tư khai thác . . 90
  2.1. .Chi phí nguyên vật liệu . . 90
  2.2. .Chi phí cho điện nước . . 90
  2.3. .Tổng chi phí cho công nhân . 91
  2.4. .Chi phí bảo dưỡng . 91
  2.5. .Chi phí cho những vấn đề về sự cố ngừng hoạt động . 92
  3. Vốn đầu tư lưu động . 92
  4. Tính khấu hao phân xưởng . . 92
  5. Tổng chi phí sản xuất chung . 92
  6. Chi phí quả lý doanh nghiệp . 93
  Phần V TỰ ĐỘNG HÓA
  I. Khái niệm . 95
  II. .Mục đích và ý nghĩa của tự động hóa trong sản xuất . . 95
  III. .Một số dạng tự động . . 95
  1. Tự động kiểm tra và tự động bảo vệ . . 96
  2. Dạng tự động điều khiển . 96
  3. Dạng tự động điều chỉnh . 97
  4. .Dạng điều khiển phản hồi . . 97
  IV. .Cấu tạo của một số thiết bị tự động . . 97
  1. Bộ cảm biến áp suất . . 97
  2. Bộ cảm ứng nhiệt độ . 98
  3. Bộ cảm ứng mức đo chất lỏng . 98
  4. Bộ cảm ứng biến lưu lượng . . 99
  V. .Thiết kế mô hình tự động hóa . . 100
  1. Các ký hiệu cơ bản trong thiết kế tự động hóa (P&ID) . . 100
  2. Tự động hóa trong phân xưởng THDA . . 101
  Phần VI AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG PHÂN XƯỞNG
  I. Mục đích . 103
  1. Nguyên nhân do kỹ thuật . 103
  2. Nguyên nhân do tổ chức . . 103
  3. Nguyên nhân do vệ sinh . . 104
  II. .Công tác đảm bảo an toàn lao động . 104
  1. Công tác giáo dục tư tưởng . 104
  2. Trang bị phòng hộ lao động . . 104
  3. Các biện pháp kỹ thuật . 104
  4. Công tác vệ sinh . . 105
  5. Yêu cầu vệ sinh đối với mặt bằng nhà máy . . 105
  III. .Yêu cầu về phong chống cháy nổ trong nhà máy . . 106
  1. Phòng chống cháy . . 107
  2. Ngăn ngừa khả năng xuất hiện những nguồn gây cháy . . 107
  3. Ngăn ngừa khả năng xuất hiện những nguồn cháy . 107
  4. Những biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn cháy nổ . . 108
  IV. .Các yêu cầu về an toàn giao thông trong nhà máy . 109
  KẾT LUẬN . . 111
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 112
  PHỤ LỤC . . 113


  Xem Thêm: Thiết kế phân xưởng Hydrodealkyl hóa Toluen sản xuất Benzen năng suất 100.000 tấn Benzen/năm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết kế phân xưởng Hydrodealkyl hóa Toluen sản xuất Benzen năng suất 100.000 tấn Benzen/năm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

tim hieu san xuat toluen

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status