Lời nói đầu
Trải qua hơn mười năm, kể từ 1986, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện lại những kết quả quan trọng bước đầu. Những thay đổi tích cực và toàn diện đường lối đổi mới nhằm chuyển nền kinh tế từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Công cuộc đổi mới đã kéo theo hàng loạt những biến đổi tích cực về nền kinh tế đã và đang tạo nên cơ sở quan trọng ban đầu để tiến tới hình thành thị trường tài chính ( TTTC ) ở nước ta.
Thị trường tài chính ra đời, hoạt động có hiệu quả đã khẳng định được vị trí của nó trong nền kinh tế thị trường ngày nay. Bàn về quá trình ra đời, hoạt động phát triển và hoàn thiện của TTTC nếu như ta không nhắc đến các công cụ của TTTC chẳng khác gì nói đến công việc của “ người đi cày mà quên Trâu ” vì thế chúng ta cần thiết nghiên cứu các loại chứng khoán được mua bán trong TTTC. ở đó chúng sẽ biết đầy đủ về việc làm cách nào TTTC thực hiện được vai trò quan trọng “ dẫn vốn ” của mình.
Đối với một nền kinh tế như ở nước ta hiện nay tăng cường và phát triển nền kinh tế đồng nghĩa với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Vì thế những hiểu biết về nhu cầu vốn trong nền kinh tế là cần thiết đặc biệt là các phương thức về lưu chuyển vốn mà điển hình là các công cụ của TTTC. Nghiên cứu về các công cụ này giúp cho các cá nhân, tổ chức kinh tế nắm bắt được những thông tin, tình hình số liệu cụ thể, mặt tích cực, mặt hạn chế của từng công cụ từ đó mà đưa ra những biện pháp, phương hướng, kiến nghị cần thiết để hoàn thiện hệ thống các công cụ đó, nâng cao tính hiệu quả, vai trò chủ yếu “ dẫn vốn ” của TTTC, thúc đẩy phát triển kinh tế .
Đề tài đi vào nghiên cứu thực trạng phát triển các công cụ của TTTC ở Việt Nam, dựa trên kỳ hạn của các công cụ TTTC mà xét chúng ở hai thị trường : thị trường vốn và thị trường tiền tệ. Công cụ của thị trường tiền tệ gồm : tín phiếu kho bạc Nhà nước ( KBNN ), các chứng chỉ tiền gửi, các thương phiếu, các kỳ phiếu ngân hàng, hợp đồng mua lại, và một số công cụ khác . Công cụ của thị trường vốn gồm cổ phiếu công ty cổ phần, trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty.
Bằng các phương pháp : phương pháp so sánh ( phân tích, tổng hợp ) kết hợp với các phương pháp lịch sử ( số liệu ), phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp duy vật biện chứng . được sử dụng bài viết.
Đề tài gồm 3 phần :
Phần I : Lời nói đầu
Phần II : Nội dung nghiên cứu ( gồm 2 chương )
Phần III : Kết luận

Với sự hiểu biết còn còn hạn chế của em làm cho bài viết không tránh khỏi những thiếu sót về hình thức lẫn nội dung.
Em kính mong được sự hướng dẫn và chỉ bảo cho em được hoàn thành tốt đề án này.
Em xin chân thành cảm ơn !.
Mục lục
Trang
Lời nói đầu
Chương I : Một số vấn đề cơ bản về công cụ của TTTC 1
I. Công cụ thị trường tiền tệ 2
1. Tín phiếu kho bạc nhà nước 2
2. Chứng chỉ tiền gửi 2
3. Các thương phiếu 3
4. Các kỳ phiếu ngân hàng 5
5. Mộ số công cụ khác 6
II. Công cụ thị trường vốn 8
1. Cổ phiếu công ty 8
2. Trái phiếu 11
Chương II : Thực trạng phát triển của các công cụ trên TTTC ở Việt Nam 15
A. Các cụ của thị trường tiền tệ 15
B. Các công cụ của thị trường vốn 20
Kết luận 30
Tài liệu tham khảo

[charge=150]http://up.4share.vn/f/22131b1112111312/DA054.doc.file[/charge]

Xem Thêm: nghiên cứu thực trạng phát triển các công cụ của TTTC ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu nghiên cứu thực trạng phát triển các công cụ của TTTC ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.