Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn đô thị trên địa bàn TpHCM

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn đô thị trên địa bàn TpHCM


  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
  I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 1
  II. MỤC ĐÍCH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2
  III. CƠ SỞ PHÁP LÝ, CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐỂ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2
  1. Cơ Sở Pháp Lý 2
  2. Các Tài Liệu Khác 3
  IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 4
  1. Đối tượng và phạm vi của báo cáo đánh giá tác động môi trường 4
  2. Nội Dung Của Báo Cáo 4
  2.1. Xác Định Các Số Liệu Ban Đầu 4
  2.2. Phân Tích Và Đánh Giá Tác Động Môi Trường 5
  2.3. Các Biện Pháp Giải Quyết và Phòng Chống Ô Nhiễm 5
  IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 6
  CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 7
  I. GIỚI THIỆU 7
  II. KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ 7
  III. Thành phần chất thải rắn đô thị 8
  IV. Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị 9
  1. Sơ đồ tổng quát hệ thống quản lý CTRĐT Tp.HCM 9
  2. Sơ đồ thu gom và vận chuyển CTRĐT Tp.HCM 9
  3. Phân loại, tái sinh, tái chế 10
  4. Xử lý 10
  CHƯƠNG 3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ BÃI CHÔN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 12
  I. GIỚI THIỆU CHUNG 12
  II. BÃI CHÔN LẤP ĐÔNG THẠNH – HÓC MÔN 14
  1. Hiện trạng hoạt động 14
  2. Các tác nhân ô nhiễm quan trọng tại BCL 15
  2.1. Nước rỉ rác 15
  2.1.1. Thành phần nước rỉ rác của BCL Đông Thạnh khi đang hoạt động 15
  2.1.2. Thành phần nước rỉ rác của BCL Đông Thạnh sau khi đóng bãi: 18
  2.2. Khí phát sinh từ bãi chôn lấp 19
  III. BÃI CHÔN LẤP GÒ CÁT – BÌNH CHÁNH 20
  1. Hiện trạng hoạt động 20
  1.1. Giới thiệu 20
  1.2. Quy trình kỹ thuật xử lý rác 21
  1.2.1. Công tác chôn lấp rác: 21
  1.2.2. Vệ sinh công trường 21
  1.2.3. Công tác xử lý mùi hôi 22
  1.2.4. Công tác xử lý cháy nổ 22
  1.2.5. Công tác xử lý nước rỉ rác 22
  1.2.6. Kiểm soát mầm bệnh 22
  1.2.7. Duy tu bảo dưỡng 23
  1.2.8. Quan trắc môi trường 23
  2. Hiện trạng môi trường trước khi BCL đi vào hoạt động 24
  2.1. Hiện trạng môi trường không khí khu vực BCL 24
  2.1.1. Điều kiện vi khí hậu môi trường khu vực BCL Gò Cát 25
  2.1.2. Chất lượng không khí 25
  2.2. Hiện Trạng Chất Lượng Nước Của Khu Vực 27
  2.2.1. Hiện Trạng Chất Lượng Nước Ngầm 27
  2.2.2. Hiện Trạng Chất Lượng Nước Mặt 30
  2.3. Hiện Trạng Hệ Sinh Thái Tự Nhiên 32
  3. Các tác nhân ô nhiễm quan trọng trong quá trình vận hành BCL 33
  3.1. Nước rỉ rác 33
  3.2. Khí phát sinh từ bãi chôn lấp 34
  IV. BÃI CHÔN LẤP PHƯỚC HIỆP – CỦ CHI 34
  1. Hiện trạng hoạt động 34
  1.1. Giới thiệu 34
  1.2. Quy trình kỹ thuật xử lý rác 35
  1.2.1. Công tác chôn lấp rác: 35
  1.2.2. Vệ sinh công trường 36
  1.2.3. Công tác xử lý mùi hôi 36
  1.2.4. Công tác xử lý cháy nổ 37
  1.2.5. Công tác xử lý nước rỉ rác 37
  1.2.6. Kiểm soát mầm bệnh 37
  1.2.7. Duy tu bảo dưỡng 37
  1.2.8. Quan trắc môi trường 38
  2. Hiện trạng môi trường trước khi BCL đi vào hoạt động 39
  2.1. Hiện trạng môi trường không khí khu vực BCL 39
  2.2. Hiện trạng môi trường nước khu vực BCL 40
  2.2.1. Hiện trạng môi trường nước mặt 40
  2.2.2. Hiện trạng môi trường nước ngầm 41
  2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 42
  3. Các tác nhân ô nhiễm quan trọng trong quá trình vận hành BCL 42
  3.1. Nước rỉ rác 42
  3.2. Khí phát sinh từ bãi chôn lấp 43
  V. SO SÁNH HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TẠI CÁC BCL TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM 44
  1. Thành phần nước rỉ rác tại các BCL 44
  2. Thành phần các chất gây ô nhiễm không khí tại các BCL trên địa bàn thành phố 47

  CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ 48
  I. NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI 48
  1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng xây dựng BCL 48
  2. Giai đoạn xây dựng BCL 49
  2.1. Khí thải 49
  2.2. Chất Thải Rắn 49
  2.3. Nước Thải 49
  2.4. Các Tác Động Khác 49
  3. Giai đoạn vận hành BCL 50
  3.1. Nước thải 50
  3.2. Khí Thải 50
  3.3. Chất Thải Rắn 50
  3.4. Các Tác Động Khác 51
  4. Giai đoạn đóng cửa BCL 51
  4.1. Nước thải 51
  4.2. Khí Thải 51
  4.3. Các Tác Động Khác 51
  II. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC 52
  1. Giai đoạn xây dựng 52
  1.1. Nước Thải Sinh Hoạt Của Công Nhân Xây Dựng 52
  1.2. Nước Rửa Xe 56
  2. Giai đoạn vận hành 56
  2.1. Nước rỉ rc từ BCL 56
  2.2. Nước rỉ rác từ khu vực bô đổ rác tạm thời và xe vận chuyển rác 59
  2.3. Nước rửa xe vận chuyển trước khi ra khỏi BCL 60
  2.4. Nước Thải Sinh Hoạt 60
  2.5. Nước Rỉ Rác Đã Xử Lý 60
  2.6. Nước Mưa Từ Các Hố Chôn Lấp Đang Xây Dựng 60
  2.7. Nước mưa chảy tràn 61
  3. Giai đoạn đóng cửa BCL 61
  4. Tác hại của các chất ô nhiễm có trong nước thải đối với môi trường 61
  4.1. Tác động của các chất hữu cơ 61
  4.2. Tác động của chất rắn lơ lửng 62
  4.3. Tác động của chất dinh dưỡng (N, P) 62
  III. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 62
  1. Giai đoạn xây dựng BCL 62
  1.1. Bụi do đào đắp và vận chuyển đất đá 62
  1.2. Khí thải và tiếng ồn từ các xe vận chuyển và thiết bị thi công 62
  1.3. Các loại khí thải từ BCL 63
  2. Giai đoạn vận hành 64
  2.1. Khí Bãi Chôn Lấp 64
  2.1.1. Quá trình hình thành các chất khí vi lượng. 64
  2.1.2. Quá trình hình thành các khí chủ yếu 64
  2.1.3. Quá trình thoát khí trong BCL. 67
  2.2. Khí Thải Từ Trạm Phát Điện 68
  2.3. Khí Thải Từ Bô Đổ Rác Tạm Thời (Sàn trung chuyển, phân loại rác) 68
  2.4. Khí thải và tiếng ồn do xe chở rác và các loại máy vận hành 68
  2.5. Bụi và Chất Thải Rắn Cuốn Theo Gió 69
  3. Giai đoạn đóng cửa BCL 69
  4. Tác động của các yếu tố gây ô nhiễm không khí tới môi trường 69
  4.1. Tác hại của H2S 69
  4.2. Tác hại của CH4 và CO2 70
  4.3. Tác hại của các khí axit (SOX, NOX) 70
  4.4. Tác hại của các hợp chất hydrocarbons 71
  4.5. Mùi hôi 72
  IV. TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT 73
  1. Tác động chung do hoạt động chôn lấp CTR 73
  2. Tác động do chất thải rắn 74
  2.1. Giai đoạn xây dựng BCL 74
  2.1.1. Đất đá, xà bần, đất nguyên thủy và bùn ao hồ 74
  2.1.2. Rác từ cây cối, cỏ dại, trong khu vực thi công 74
  2.1.3. Chất thải rắn sinh hoạt 74
  2.2. Giai đoạn vận hành 74
  V. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG SINH THÁI 75
  1. Giai đoạn xây dựng và vận hành 75
  2. Giai đoạn đóng cửa BCL 75
  2.1. Khí độc hại đối với rễ cây 75
  2.2. Hàm lượng oxy trong đất thấp 76
  2.3. Khả năng trao đổi ion kém 76
  VI. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH TẾ XÃ HỘI 76
  1. Các vấn đề xã hội đối với người nhặt rác 76
  2. Anh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh do tăng mật độ giao thông, gây bụi, ồn và nguy cơ gây tai nạn 77
  3. Anh hưởng đến sức khỏe cộng đồng do tạo môi trường sinh trưởng ruồi nhặng và những sinh vật gây bệnh 77
  4. O nhiễm môi trường khi xảy ra các sự cố về thiên tai như lũ lụt, động đất, 79
  VII. CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC 79
  1. An toàn lao động cho công nhân 79
  2. Ảnh Hưởng Giao Thông 79
  3. Nguy Cơ Nứt Lớp Che Phủ và Cháy Nổ 80
  4. Sự Sụt Lún Bãi Chôn Lấp 80
  VIII. KẾT LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHÔN LẤP CTRĐT 80
  1. Tác động tích cực 80
  2. Tác động tiêu cực 80
  3. Ma trận Nguy hại – Địa điểm tại các BCL CTRĐT 81
  4. Ma trận các tác động đến môi trường của hoạt động chôn lấp 82

  CHƯƠNG 5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN 84
  I. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 85
  1. Các biện pháp kiểm soát nước thải 85
  1.1. Nước rỉ rác 85
  1.1.1. Kiểm soát việc di chuyển của nước rỉ rác 85
  1.1.2. Các phương án quản lý nước rỉ rác 86
  1.1.3. Xây dựng hệ thống xử lý nước rò rỉ 87
  1.2. Nước Thải Sinh Hoạt 92
  1.3. Nước Rửa Xe 93
  2. Các Biện Pháp Khống Chế Ô Nhiễm Không Khí 94
  2.1. Khí thải từ BCL 94
  2.2. Khí thải do các phương tiện cơ khí vận chuyển và phương tiện thi công cơ giới 96
  2.3. Các biện pháp giảm thiểu mùi hôi 97
  2.3.1. Khống chế mùi hôi bằng biện pháp thu gom khí 97
  2.3.2. Chuyển thành những thành phần không gây mùi 97
  2.4. Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM – Effective Microorganism) 98
  2.4.1. Giới thiệu 98
  2.4.2. Cơ chế tác động 98
  2.4.3. Vai trò của các VSV trong chế phẩm EM trong việc giảm mùi hôi 98
  3. Các biện pháp chống ồn và rung 99
  4. Biện pháp can thiệp tác hại do vật chủ và vi sinh vật gây bệnh cho người 99
  II. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ 100
  1. Tổng quan các biệp pháp kiểm soát ô nhiễm 100
  2. Thiết lập các qui định dịch vụ tiêu hủy chất thải 101
  3. Thành lập đơn vị chuyên trách quản lý chất thải rắn sinh hoạt 102
  4. Biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt 102
  4.1. Những nguyên tắc chung 102
  4.2. Những điểm đặc biệt cần lưu ý 102
  4.2.1. Tăng cường sự tham gia, ủng hộ của nhân dân trong các công tác thực hiện dự án 103
  4.2.2. Vai trò của các cơ quan chủ quản 103
  4.3. Quản lý thông qua các văn bản luật – “Công cụ điều hành và kiểm soát” (CAC) 103
  4.4. Quản lý bằng công cụ kinh tế (EIs) 105
  4.4.1. Các EIs đang được áp dụng trong lĩnh vực quản lý CTRĐT 105
  4.4.2. Phí môi trường 106
  4.4.3. Đặt cọc hoàn trả 106
  4.4.4. Quỹ môi trường 107
  4.4.5. Một số kiến nghị 107
  III. CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ 109
  1. Các biện pháp hỗ trợ trước mắt 109
  2. Các biện pháp hỗ trợ dài hạn 109
  2.1. Hoàn thiện khung thể chế và năng lực thể chế 109
  2.2. Thể hiện rõ hơn vai trò của cộng đồng 112
  2.3. Tăng cường nguồn tài chính cho hoạt động quản lý CTRĐT 113
  2.4. Giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng 113
  CHƯƠNG 6 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH VÀ ĐÓNG CỬA BÃI CHÔN LẤP 114
  I. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 114
  1. Mục Tiêu 117
  2. Nội Dung 117
  3. Cơ Sở Giám Sát Chất Lượng Môi Trường 117
  II. GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 118
  1. Mục tiêu của giám sát chất lượng không khí 118
  2. Mạng Lưới Giám Sát Chất Lượng Không Khí 118
  2.1. Vị trí giám sát chất lượng không khí bên trong khu vực BCL: điểm E1, E2, E3, E4 118
  2.2. Vị trí giám sát chất lượng không khí khu vực xung quanh: điểm A1, A2, A3, A4, A5, A6 118
  3. Các thông số giám sát 119
  4. Qui định quan trắc và phân tích mẫu 120
  III. GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC 120
  1. Mạng Lưới Giám Sát Chất Lượng Môi Trường Nước 120
  1.1. Giám sát chất lượng nước ngầm 120
  1.2. Giám sát chất lượng nước mặt 121
  2. Các Thông Số Giám Sát 122
  3. Phương Pháp Giám Sát 123
  IV. CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE CÔNG NHÂN 123
  V. CHI PHÍ GIÁM SÁT 123
  VI. TRANG THIẾT BỊ CHO CÔNG TÁC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 123
  VII. ĐÀO TẠO 125
  CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN 126
  Hình ảnh về hoạt động phủ đỉnh BCL sẽ được thực hiện tại BCL Đông Thạnh 127
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 129


  Xem Thêm: Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn đô thị trên địa bàn TpHCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp chất thải rắn đô thị trên địa bàn TpHCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status