Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hải Long

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hải Long

  LỜI MỞ ĐẦU
  Cùng với xu hướng phát triển của thế giới, trong những năm vừa qua kinh tế
  Việt Nam có nhiều chuyển biến khởi sắc. Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự
  quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh, cạnh
  tranh lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật. Để có thể khẳng định chỗ đứng của
  mình thì bất kể doanh nghiệp nào cũng cần phải có những chính sách, đường lối
  cũng như các công cụ quản lý đắc lực. Sự hỗ trợ của công tác hạch toán kế toán
  trong doanh nghiệp là hết sức cần thiết,là công cụ có vai trò quan trọng trong sự
  tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
  Là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, nguyên vật liệu là
  tư liệu lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm, đồng thời còn ảnh
  hưởng trực tiếp đến giá thành và chất lượng sản phẩm. Thực hiện tốt công tác kế
  toán, đặc biệt là công tác kế toán nguyên vật liệu sẽ hạn chế được những thất thoát
  lãng phí và là cơ sở để giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo
  cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.
  Xuất phát từ tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu trong các doanh
  nghiệp sản xuất, trên cơ sở đã dược học ở nhà trường và thời gian thực tập tại
  Công ty TNHH Hải Long, em đã đi sâu tìm hiểu về phần hành kế toán nguyên vật
  liệu và chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hải Long” làm khóa luận tốt nghiệp của mình.
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, khóa luận của em gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong
  doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
  TNHH Hải Long.
  Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán
  nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hải Long.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGUYÊN VẬT
  LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2
  1.1 . Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh
  nghiệp sản xuất . 2
  1.1.1. Khái niệm đặc điểm của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 2
  1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu: . 2
  1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu: . 4
  1.2.1.Phân loại nguyên vật liệu: . 4
  1.2.1.1.Theo công dụng của nguyên vật liệu: 4
  1.2.1.2.Theo quyền sở hữu: . 6
  1.2.1.3.Theo nguồn hình thành: . 6
  1.2.2.Đánh giá nguyên vật liệu: . 6
  1.2.2.1.Đánh giá vật liệu theo giá thực tế: . 7
  1.2.2.2. Đánh giá NVL theo giá hạch toán: 10
  1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu: . 11
  1.3.1.Chứng từ hạch toán kế toán nguyên vật liệu: 11
  1.3.1.1. Tổ chức chứng từ kế toán nhập kho vật liệu và hạch toán ban đầu: 12
  1.3.1.2. Tổ chức chứng từ kế toán xuất kho vật liệu và hạch toán ban đầu: . 13
  1.3.2.Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu: 13
  1.3.2.1.Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song: 13
  1.3.2.2.Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ đối chiếu luân
  chuyển: . 15
  1.3.2.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ số dư: . 16
  1.4.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu: . 17
  1.4.1. Kế Toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên. 18
  1.4.1.1.Tài khoản sử dụng: 18
  1.4.1.2. Phương pháp kế toán. . 19
  1.4.2. Kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu theo pp kiểm kê định kỳ: . 27
  1.4.2.1. Tài khoản sử dụng: . 27
  1.4.2.2.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 27
  1.5. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 30
  1.5.1.Khái niệm: 30
  1.5.2.Điều kiện áp dụng: . 30
  1.5.3.Phương pháp xác định mức dự phòng và hạch toán dự phòng giảm giá
  hàng tồn kho: 30
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI
  CÔNG TY TNHH HẢI LONG 31
  2.1.Tổng quan về công ty TNHH Hải Long: . 31
  2.1.1.Khái quát chung về công ty TNHH Hải Long: 31
  2.1.2.Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động 32
  2.1.2.1.Thuận lợi: . 32
  2.1.2.2.Khó khăn: . 33
  2.1.3.Những thành tích cơ bản mà công ty đạt được trong những năm qua: 33
  2.1.4.Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Hải Long: 35
  2.1.5. Đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy kế toán và hình thức tổ chức hệ thống
  sổ kế toán áp dụng tại công ty TNHH Hải Long: . 36
  2.1.5.1.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Hải Long: 37
  2.1.5.2.Hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng tại công ty TNHH Hải
  Long: 38
  2.2.Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hải Long: 40
  2.2.1.Đặc điểm nguyên vật liệu và quản lý nguyên vật liệu tại công ty: 40
  2.2.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu: 41
  2.2.2.1.Phân loại nguyên vật liệu: . 41
  2.2.2.2.Tính giá nguyên vật liệu: . 41
  2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu: . 54
  2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu: 63
  2.4.1.Tài khoản sử dụng : . 63
  2.4.2.Sổ sách sử dụng : . 63
  2.5.Hạch toán nghiệp vụ kiểm kê nguyên vật liệu: 70
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN
  THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY
  TNHH HẢI LONG 72
  3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý sử dụng và công tác kế toán
  nguyên vật liệu tại doanh nghiệp: 72
  3.2. Nhận xét và đánh giá khái quát công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
  TNHH Hải Long: . 73
  3.2.1.Ưu điểm: 74
  3.2.2.Nhược điểm: . 76
  3.3. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng kế toán
  nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hải Long: . 78
  3.3.1. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ: . 78
  3.3.2. Khâu thu mua, quản lý và sử dụng nguyên vật liệu: 79
  3.3.3.Hoàn thiện công tác hạch toán phế liệu thu hồi: 81
  3.3.4.Hoàn thiện việc lập danh điểm vật tư: . 81
  3.3.5.Sớm xây dựng hệ thống định mức nguyên vật liệu, xác định mức dự trữ
  tối thiểu và tối đa cho từng loại nguyên vật liệu: . 83
  3.3.6. Về lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp: . 84
  3.3.7. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu: 86
  3.3.8.Áp dụng công nghệ thông tin vào tổ chức công tác kế toán nói chung và
  kế toán nguyên vật liệu nói riêng: 86
  KẾT LUẬN 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 89

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hải Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hải Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status