Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị- Thực trạng và một số giải pháp

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị- Thực trạng và một số giải pháp

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Bệnh viện là cơ sở khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho người
  bệnh, là đơn vị khoa học kỹ thuật có nghiệp vụ cao về y tế.
  Một trong những nhiệm vụ quan trọng có ảnh hưởng đến chất lượng công tác
  khám chữa bệnh của bệnh viện là vấn đề cung ứng thuốc đầy đủ và kịp thời, đảm bảo
  chất lượng của khoa Dược bệnh viện. Tuy nhiên hoạt động cung ứng thuốc chịu ảnh
  hưởng của rất nhiều yếu tố, cần có sự nghiên cứu đầy đủ các yếu tố này để lựa chọn
  những phương thức hợp lý trong cung ứng thuốc. [58]
  Từ những năm cuối thế kỷ 20 đến nay, với xu hướng phát triển kinh tế, văn hoá,
  khoa học kỹ thuật và tiềm năng ứng dụng khoa học quản lý tiên tiến, thế giới ngày nay
  đang bước vào một kỷ nguyên mới mà trong đó nhu cầu được chăm sóc về sức khoẻ
  đã trở nên cao hơn bao giờ hết. Các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, các dịch vụ y tế ở
  cả khu vực công lập và dân lập đã song hành cùng với các hoạt động bảo hiểm y tế
  mang lại cho bệnh nhân những lợi ích ngày càng to lớn ở Việt Nam[38].
  Cung ứng thuốc kịp thời, đầy đủ đồng thời đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý là
  nhiệm vụ trọng tâm của khoa Dược mỗi bệnh viện [28],[37], [54], [59]. Nhiệm vụ đó
  đòi hỏi tổ chức và hoạt động công tác dược bệnh viện phải được đổi mới, tăng cường,
  trong đó ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực tổ chức, quản lý và điều
  hành, triển khai hoạt động như một tất yếu khách quan [43].
  Theo báo cáo kết quả công tác khám chữa bệnh năm 2009, 2010 của Cục quản
  lý khám chữa bệnh, tổng giá trị tiền thuốc sử dụng trong bệnh viện chiếm tỷ trọng
  47,9% (năm 2009 ) và 58,7% ( năm 2010) tổng giá trị tiền viện phí hàng năm trong
  bệnh viện [27], [38]. Những bất cập trong cung ứng, sử dụng thuốc tại các bệnh viện
  cũng ngày càng gia tăng, chẳng hạn như: thuốc không thiết yếu (không thực sự cần
  thiết) được sử dụng với tỷ lệ cao, lạm dụng kháng sinh, vitamin [38]
  Gần đây Bộ Y Tế đã ban hành thông tư quy định tổ chức và hoạt động khoa
  dược bệnh viện và hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. Tuy
  nhiên, tổ chức và hoạt động khoa dược bệnh viện rất khác nhau giữa các hạng bệnh
  viện.[ 21], [22].
  Bệnh viện Hữu nghị được thành lập từ ngày 28/3/1958, là một bệnh viện đa
  khoa hạng I trực thuộc Bộ Y Tế , với quy mô 550 giường, có nhiệm vụ khám chữa
  2
  bệnh cho các cán bộ cao cấp, trung cấp của Trung ương, các tỉnh phía Bắc đến Vĩnh
  Linh . Sau này khi hoà bình thống nhất nước nhà năm 1975, bệnh viện có nhiệm vụ
  khám chữa bệnh cho các cán bộ từ Thừa Thiên Huế trở ra. Với trọng trách quan trọng
  đó, công tác khám chữa bệnh và hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện Hữu Nghị
  càng cần được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn để có thể đạt được kết quả cao nhất.
  Xuất phát từ yêu cầu thực tế cấp bách trên, dựa trên lý thuyết của khoa học
  quản lý, từ lý thuyết quản lý y tế theo hệ thống đề tài nghiên cứu: " Hoạt động cung
  ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị- Thực trạng và một số giải pháp
  " được tiến hành
  nhằm các mục tiêu sau:
  1-Mô tả thực trạng cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị từ năm 2004- 2010. Phân
  tích những ưu, nhược, bất cập chính yếu trong hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện
  Hữu nghị.
  2-Giải pháp kỹ thuật trong việc quản lý thuốc độc, gây nghiện, hướng tâm thần trong
  kê đơn nội ngoại trú và triển khai hoạt động đấu thầu thuốc tại bệnh viện.
  3- Từ kết quả nghiên cứu trên đề xuất mô hình hoạt động cho khoa Dược bệnh viện và
  một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện
  Hữu nghị.

  M C L C
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3
  1.1. TỔNG QUAN VỀ CUNG ỨNG THUỐC BỆNH VIỆN . 3
  1.1.1. Chu trình quản lý cung ứng thuốc 3
  1.1.2. Quản lý lựa chọn thuốc 3
  1.1.3. Quản lý mua thuốc . 5
  1.1.4. Quản lý tồn trữ, cấp phát thuốc 8
  1.1.5. Quản lý sử dụng thuốc . 11
  1.2. TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN, HOA DƯỢC . 13
  1.2.1. Tổng quan về bệnh viện 13
  1.2.2. Tổng quan về khoa Dược, Hội đồng Thuốc và Điều trị . 15
  1.2.2.1. Vị tr , chức n ng nhiệm vụ khoa dược 15
  1.2.2.2. Mô hình tổ chức hoạt động của khoa dược bệnh viện . 16
  1.2.2.3. Nh n lực, quản lý của khoa Dược bệnh viện . 17
  1.2.2.4. Cơ sở vật chất . 19
  1.2.2.5. inh ph dành cho mua thuốc 21
  1.2.2 Hội đồng thuốc và điều trị 22
  1.3. MÔ HÌNH MỘT SỐ HOA DƯỢC TRÊN THẾ GIỚI . 23
  1.4. QUẢN LÍ ĐẤU THẦU THUỐC TẠI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 27
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 30
  2.2.1. Địa điểm nghiên cứu . 30
  2.2.2. Thời gian nghiên cứu 30
  2.3. PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 31
  2.3.1. Phương pháp mô tả hồi cứu . 31
  2.3.2. Phương pháp nghiên cứu can thiệp không đối chứng . 31
  2.3.2.1. Ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật trong quản lý thuốc độc, g y
  nghiện, hướng t m thần trong kê đơn nội, ngoại trú. . 31
  2.3.2.2. Ứng dụng phương pháp t nh điểm có phần mềm hỗ trợ trong quản
  l đấu thầu thuốc tại bệnh viện Hữu Nghị. 34
  2.3.3. Nội dung nghiên cứu . 36
  2.4. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU . 36
  2.4.1. Phần mềm Exel for Windows . 36
  2.4.2. Ph n t ch các số liệu liên quan đến cơ cấu tiêu thụ thuốc theo các chỉ số
  . 36
  2.4.3. Một số chỉ tiêu đánh giá thực hiện trong đề tài . 38
  2.4.4. Phương pháp ph n t ch mức t ng trưởng . 39
  2.4.5. Phương pháp so sánh, t nh tỷ trọng . 39
  CHƯƠNG 3: ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 42
  3.1. THỰC TRẠNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ TỪ
  NĂM 2004-2010. PHÂN TÍCH NHỮNG ƯU, NHƯỢC BẤT CẬP CHÍNH YẾU
  TRONG HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ . 42
  3.1.1. Một số dữ liệu cơ bản cho hoạt động cung ứng thuốc . 42
  3.1.1.1. Tổ chức, nh n lực khoa Dược và Bệnh viện Hữu nghị . 42
  3.1.1.2. Chỉ tiêu, công suất sử dụng giường bệnh của Bệnh viện Hữu nghị 48
  3.1.1.3. Nghiên cứu mô hình bệnh tật Bệnh viện Hữu nghị giai đoạn 2004-
  2010 48
  3.1.1.4. Tổ chức và hoạt động của HĐT và ĐT 52
  3.1.2. Thực hiện chu trình cung ứng thuốc tại bệnh viện Hữu nghị 53
  3.1.2.1. Hoạt động lựa chọn thuốc 53
  3.1.2.2. Hoạt động mua sắm thuốc 56
  3.1.2.3. Hoạt động quản l cấp phát và tồn trữ thuốc tại khoa Dược Bệnh
  viện Hữu nghị. . 66
  3.1.2.4. Ph n t ch hoạt động quản l sử dụng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị
  69
  3.1.2.5. Hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện. . 82
  3.1.2 ết quả hoạt động của bệnh viện . 83
  3.1.3 Ph n t ch những tồn tại bất cập ch nh yếu trong hoạt động cung ứng thuốc
  tại Bệnh viện Hữu nghị 83
  3.1.3.1 Một số khó kh n tồn tại ch nh yếu trong hoạt động cung ứng thuốc
  83
  3.1.3.2 Những khó kh n thách thức trong công tác đấu thầu thuốc . 84
  3.2 . ÁP D NG GIẢI PHÁP CAN THIỆP 85
  3.2.1. Ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật trong quản lý thuốc độc, g y
  nghiện, hướng t m thần trong kê đơn nội ngoại trú . 85
  3.2.2. Ứng dụng phương pháp t nh điểm có phần mềm hỗ trợ trong quản lý
  đấu thầu cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị 89
  3.2.2.1. Thực trạng hoạt động đấu thầu tại Bệnh viện Hữu nghị từ n m
  2005 đến 2007 89
  3.2.2.2. Giải pháp ứng dụng tin học trong quản l đấu thầu thuốc . 90
  3.2.2.3. ết quả đạt được sau khi ứng dụng tin học trong quản l đấu thầu
  thuốc 99
  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 101
  4.1. VỀ THỰC TRẠNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ
  . 101
  4.1.1. Một số dữ liệu cơ bản cho hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu
  nghị 102
  4.1.2. Hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị, ph n t ch những
  tồn tại bất cập ch nh yếu 106
  4.2. ỨNG D NG MỘT SỐ GIẢI PHÁP Ỹ THUẬT TRONG QUẢN LÍ
  THUỐC ĐỘC, GÂY NGHIỆN, HƯỚNG TÂM THẦN VÀ ĐẤU THẦU CUNG
  ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ . 114
  4.2.1. Giải pháp kỹ thuật trong quản lý thuốc độc, g y nghiện, hướng t m
  thần trong kê đơn nội ngoại trú . 114
  4.2.2. Ứng dụng phương pháp t nh điểm có phần mềm hỗ trợ trong quản lý
  đấu thầu cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị 114
  4.3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HOẠT
  ĐỘNG HOA DƯỢC 115
  ẾT LUẬN . 122
  1. THỰC TRẠNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ 122
  1.1. Lựa chọn thuốc 122
  1.2. Mua sắm thuốc . 122
  1.3. Cấp phát và tồn trữ . 122
  1.4. Quản l sử dụng thuốc tại bệnh viện . 123
  1.5. Những khó kh n thách thức trong công tác dược tại Bệnh viện Hữu nghị
  . 123
  2. ỨNG D NG GIẢI PHÁP Ỹ THUẬT TRONG QUẢN LÝ THUỐC ĐỘC, GÂY
  NGHIỆN, HƯỚNG TÂM THẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM CÓ PHẦN
  MỀM HỖ TRỢ TRONG QUẢN LÝ ĐẤU THẦU CUNG ỨNG THUỐC TẠI
  BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ 124
  ĐỀ XUẤT 125

  Xem Thêm: Hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị- Thực trạng và một số giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị- Thực trạng và một số giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status