Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phương trình hàm trên tập số nguyên

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương trình hàm trên tập số nguyên

  Líi nói ¦u
  Phưìng trình hàm nói chung và phưìng trình hàm trên tªp sè
  nguyên a sè là nhúng d¤ng toán khó và thưíng g°p trong các · thi
  chån håc sinh giäi quèc gia và Olympic quèc t¸.
  Lý thuy¸t v· phưìng trình hàm nói chung và phưìng trình hàm
  trên tªp sè nguyên nói riêng thưíng s³ ưñc · cªp sâu hìn trong mët
  sè giáo trình cì b£n cõa bªc ¤i håc ho°c sau ¤i håc. èi vîi chưìng
  trình toán phê thông nói chung và h» chuyên toán nói riêng, các tài
  li»u v· v§n · này còn r§t hi¸m hoi, °c bi»t là vi»c h» thèng mët sè
  d¤ng cì b£n cùng vîi phưìng pháp gi£i chúng.
  Phưìng trình hàm trên tªp sè thüc ã ưñc mët sè tài li»u · cªp,
  ch¯ng h¤n [2]. Các bài toán gi£i phưìng trình hàm trên tªp sè nguyên
  xu§t hi»n r£i rác trong mët sè tài li»u chuyên ·, nhưng vi»c phân lo¤i
  chúng º · xu§t nhúng phưìng pháp gi£i phù hñp thì v¨n còn khá ít.
  Mët v§n · khác bi»t cì b£n giúa phưìng trình hàm trên tªp sè
  nguyên vîi phưìng trình hàm trên tªp sè thüc là, mët sè công cö sû
  döng ưñc trên tªp sè thüc như vi»c sû döng ¤o hàm, sû döng tính
  ch§t hàm liên töc . không thº sû döng ưñc trên tªp sè nguyên. Do
  ó, ph£i có mët líi gi£i khác, vîi mët phưìng pháp khác °c trưng
  hìn º gi£i lîp phưìng trình này. º có ưñc phưìng pháp gi£i ó,
  vi»c phân lo¤i và h» thèng các d¤ng như phưìng trình hàm này là mët
  vi»c làm c¦n thi¸t. ó cung là möc ích cõa · tài này. Và do ó, nëi
  dung cõa luªn van là có ý nghia khoa håc và mang tính thüc ti¹n èi
  vîi toán håc phê thông h» chuyên toán.
  Vîi möc ích ó, luªn van gçm nhúng nëi dung sau ây:
  Chưìng 1. Áp döng mët sè nguyên lý và tính ch§t °c trưng cõa
  tªp sè nguyên º gi£i phưìng trình hàm.
  5
  Chưìng này trình bày vi»c sû döng nguyên lý quy n¤p, nguyên lý s­p
  thù tü ôi khi là mët công cö r§t tèt º gi£i quy¸t mët sè bài toán
  khó liên quan ¸n vi»c tìm phưìng trình hàm trên tªp sè nguyên. Bên
  c¤nh ó, èi vîi mët sè bài toán gi£i phưìng trình hàm trên tªp sè
  nguyên, ta d¹ dàng nhªn ra quy luªt n¸u chuyºn bài toán theo mët
  h» ¸m cì sè khác.
  Chưìng 2. Áp döng mët sè tính ch§t cõa dãy sè và hàm sè º gi£i
  phưìng trình hàm.
  Chưìng này trình bày vi»c sû döng mët sè tính ch§t cõa dãy sè như
  tính ch§t sè h¤ng têng quát cõa dãy sè, tính ch§t cõa dãy sè [ n];
  mët sè tính ch§t cõa hàm sè như tính ìn i»u cõa hàm sè, tính ch§t
  cõa ánh x¤; hay tính ch§t sè håc liên quan ¸n hàm sè ôi khi nó là
  công cö r§t hi»u qu£ º gi£i bài toán v· phưìng trình hàm trên tªp
  sè nguyên.
  Chưìng 3. Áp döng lý thuy¸t phưìng trình sai phân º gi£i phưìng
  trình hàm.
  Chưìng này trình bày mët sè bài toán v· mët sè phép chuyên êi cõa
  dãy sè như dãy sè chuyºn êi các phép tính sè håc, dãy sè chuyºn êi
  các ¤i lưñng trung bình. °c bi»t là qua mët sè bài toán minh håa v·
  gi£i bài toán phưìng trình hàm dưîi góc ë cõa nhúng phưìng trình
  sai phân c§p cao mà líi gi£i cõa chúng là không d¹ dàng.
  Trong méi phưìng pháp áp döng cõa méi chưìng, Luªn van trình
  bày mët sè bài toán minh håa cì b£n, kèm theo ó là phưìng pháp gi£i
  °c trưng èi vîi các d¤ng toán này. Cuèi méi ph¦n cõa méi chưìng,
  Luªn van cung · xu§t mët sè bài tªp tü gi£i.
  Luªn van ưñc hoàn thành dưîi sü hưîng d¨n khoa håc cõa TS.
  Trành ào Chi¸n. Tác gi£ xin bày tä lòng bi¸t ìn chân thành và sâu
  s­c v· sü hưîng d¨n nhi»t tình, nghiêm kh­c và nhúng líi ëng viên
  cõa Th¦y trong suèt quá trình håc tªp và thüc hi»n Luªn van. Tác gi£
  xin chân thành c£m ìn quý th¦y cô trong Ban giám hi»u, Phòng ào
  t¤o sau ¤i håc, Khoa Toán, Trung tâm thông tin - Tư li»u trưíng
  ¤i håc Quy Nhìn, cùng quý Th¦y Cô tham gia gi£ng d¤y khóa håc
  ã t¤o i·u ki»n giúp ï cho tác gi£ trong thíi gian håc tªp và nghiên
  cùu.
  6
  Nhân ây tác gi£ cung xin c£m ìn sð Giáo döc và ào t¤o Gia Lai,
  trưíng THPT Nguy¹n Du-Huy»n Krôngpa và các b¤n çng nghi»p;
  các anh chà em håc viên cao håc Khóa XI; gia ình và nhúng ngưíi
  thân ã giúp ï, ëng viên và t¤o i·u ki»n thuªn lñi trong thíi gian
  håc tªp và nghiên cùu º tác gi£ có thº hoàn thành khóa håc và Luªn
  van.
  Luªn van có thº ưñc dùng như mët tài li»u tham kh£o có h» thèng
  v· mët sè phưìng pháp gi£i phưìng trình hàm trên tªp sè nguyên.
  M°c dù tác gi£ ã cè g­ng r§t nhi·u nhưng k¸t qu£ ¤t ưñc trong
  Luªn van v¨n còn khiêm tèn và khó tránh khäi nhúng khi¸m khuy¸t.
  Tác gi£ mong nhªn ưñc sü óng góp quý báu cõa quý Th¦y Cô và
  các ëc gi£ º Luªn van hoàn thi»n hìn.

  Möc löc
  Mð ¦u 4
  1 Áp döng mët sè nguyên lý và tính ch§t °c trưng cõa
  tªp sè nguyên º gi£i phưìng trình hàm. 7
  1.1 Nguyên lý quy n¤p toán håc 7
  1.1.1 Lý thuy¸t 7
  1.1.2 Mët sè bài toán minh håa . 7
  1.1.3 Bài tªp 17
  1.2 Nguyên lý s­p thù tü tèt . 18
  1.2.1 Lý thuy¸t 18
  1.2.2 Mët sè bài toán minh håa . 18
  1.2.3 Bài tªp . 21
  1.3 H» ¸mcì sè 22
  1.3.1 Lý thuy¸t 22
  1.3.2 Mët sè bài toán minh håa . 22
  1.3.3 Bài tªp 34
  2 Áp döng mët sè tính ch§t cõa dãy sè và hàm sè º gi£i
  phưìng trình hàm. 36
  2.1 Áp döng mët sè tính ch§t cõa dãy sè . 36
  2.1.1 Sè h¤ng têng quát cõa dãy sè . 36
  2.1.2 Bài tªp . 39
  2.1.3 Tính ch§t cõa dãy sè [ n] . 39
  2.2 Áp döng mët sè tính ch§t cõa hàm sè 42
  2.2.1 Tính ìn i»u cõa hàm sè . 42
  2.2.2 Tính ch§t cõa ánh x¤ . 45
  2.2.3 Tính ch§t sè håc liên quan ¸n hàm sè 48
  3 Áp döng lý thuy¸t phưìng trình sai phân º gi£i phưìng
  trình hàm. 61
  3.1 Mët sè phép chuyºn êi dãy sè 61
  3.1.1 Dãy sè chuyºn êi các phép tính sè håc . 61
  3.1.2 Dãy sè chuyºn êi các ¤i lưñng trung bình 64
  3.1.3 Bài tªp 68
  3.2 Áp döng phưìng trình sai phân bªc cao . 69
  3.2.1 Bài tªp 71
  K¸t luªn 73
  Tài li»u tham kh£o 74

  Xem Thêm: Phương trình hàm trên tập số nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương trình hàm trên tập số nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status