Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội

  LỜI MỞ ĐẦU
  1 .Tính cấp thiết của đề tài
  Tín dụng là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của các ngân hàng thương mại, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản của các ngân hàng. Tín dụng là hoạt động tạo ra thu nhập chủ yếu cho các ngân hàng thương mại và cũng là hoạt động mang lại nhiều rủi ro nhất. Rủi ro tín dụng là một trong những loại rủi ro thường gặp nhất và tác động mạnh nhất mà ngân hàng thương mại cũng như các tổ chức tài chính trung gian khác phải đối mặt. Tác động của rủi ro tín dụng đối với hoạt động ngân hàng thương mại là hết sức to lớn mà hậu quả là kết quả kinh doanh của ngân hàng bị giảm sút, trong nhiều trường hợp nếu rủi ro tín dụng quá lớn có thể đưa ngân hàng đến tình trạng vỡ nợ, phá sản. Vì vậy việc tìm ra những giải pháp để hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà nghiên cứu cũng như của các nhà điều hành ngân hàng.
  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nam Hà Nội luôn chú trọng tới quản lý rủi ro tín dụng và các biện pháp quản lý rủi ro đặc thù của Ngân hàng Thương mại trong những năm qua. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đó Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nam Hà Nội cũng gặp phải không ít khó khăn, nhất là trong công tác hạn chế rủi ro tín dụng. Đối với rủi ro tín dụng việc quản lý còn chưa đồng bộ, chưa có chiến lược rõ ràng. Nội dung chủ yếu trong quản lý rủi ro tín dụng là phòng ngừa, hạn chế ở phạm vi từng khoản vay mà chưa có chiến lược quản lý danh mục các khoản vay.
  Chính vì vậy, đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội” có tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với NHTM nói chung và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội nói riêng.

  2. Mục đích nghiên cứu
  - Nghiên cứu và xác lập được về lý thuyết rủi ro tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại.
  - Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội
  - Đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Nam Hà Nội trong thời gian tới.
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nam Hà Nội.
  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nam Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2010.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình nghiên cứu, phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử được sử dụng, kết hợp sử dụng các phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, tổng hợp, để phân tích thực tế thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nam Hà Nội.
  5. Những đóng góp của luận văn
  Hệ thống một số lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng. Phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nam Hà Nội và phân tích những nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nam Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nam Hà Nội.
  65. Kết cấu của luận văn:
  Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được trình bày theo ba chương.
  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
  Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng đĐầu tư và pPhát triển Nam Hà Nội
  Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tạiđối với Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nộingân hàng đầu tư và phát triển Nam Hà Nội
  Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  Chương II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM HÀ NỘI
  Chương III: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM HÀ NỘI  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 334
  1.1. Tổng quan về rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 334
  1.1.1 Hoạt động cơ bản chủ yếu của ngân hàng thương mại 334
  1.1.2 Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại: 778
  1.1.3. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 9910
  1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 121213
  1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 121213
  1.2.2. Các hình thức biểu hiện của rủi ro tín dụng: 131314
  1.2.3. Một số chỉ tiêu chủ phản ánh mức độ rủi ro tín dụng: 141415
  1.2.4. Phân loại rủi ro tín dụng: 161617
  1.2.5. Hậu quả của rủi ro tín dụng 171718
  1.2.6. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: 202021
  1.2.7.Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng: 292930
  1.3.Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở một số nước trên thế giới 464647
  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở Nhật Bản 464647
  1.3.2. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở Mỹ 474748
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1 49
  CHƯƠNG II2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẤU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM HÀ NỘI 494950
  2.1. Khái quát về Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội 494950
  2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội 494950
  2.1.2 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hanghàng ĐT&PT Nam Hà Nội 505051
  2.2 Thực trạng rủi ro và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh BIDV Nam Hà NộiChi nhánh BIDV Nam Hà Nội. 595960
  2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh BIDV Nam Hà NộiChi nhánh BIDV Nam Hà Nội 595960
  Chi nhánh BIDV Nam Hà NộiChi nhánh BIDV Nam Hà Nội2.2.2 Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Nam Hà Nội 666667
  2.3. Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng của Chi nhánh BIDV Nam Hà Nội 737374
  2.3.1. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý rủi ro tín dụng 737374
  2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân 808081
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 939394
  CHƯƠNG III3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚITẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM HÀ NỘI 949495
  3.1. Mục tiêu, định hướng của hoạt động kinh doanh tín dụng 949495
  3.1.1. Mục tiêu và định hướng chung của BIDV Việt Nam giai đoạn 2011-2012 949495
  3.1.2. Các chỉ tiêu cụ thể của Chi nhánh Nam Hà Nội năm 2011 959596
  3.1.3. Định hướng hoạt động tín dụng của BIDV Nam Hà NộiChi nhánh BIDV Nam Hà Nội trong thời gian tới 959596
  3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh BIDV Nam Hà NộiChi nhánh BIDV Nam Hà Nội: 979798
  3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng 979798
  3.2.2. Xây dựng chiến lược hạn chế rủi ro tín dụng và hoàn thiện chính sách tín dụng 989899
  3.2.3. Hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro 9999100
  3.2.4. Thực hiện đúng quy trình tín dụng 103103104
  3.2.5. Mở rộng cho vay có tài sản đảm bảo 103103104
  3.2.6. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ 104104105
  3.2.7. Xây dựng hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng 105105106
  3.2.8. Xử lý nợ xấu 106106107
  3.2.9. Thực hiện tốt việc trích lập dự phòng rủi ro: 107107108
  3.2.10. Hạn chế rủi ro đạo đức và nâng cao trình độ cán bộ 108108109
  3.3. Một số kiến nghị 110110111
  3.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ và cơ quan chức năng: 110110111
  3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 111111112
  TÓM TẮT CHƯƠNG 3 112112113
  KẾT LUẬN 113113114
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status