Thiết kế bộ nghịch lưu độc lập điện áp có tần số ra không đổi với các thông số như sau:

+ Điện áp nguồn vào (VDC) : 250 (V)
+ Điện áp pha hiệu dụng đầu ra (V) : 127 (V)
+ Số pha nghịch lưu, tần số (Hz) : 1 (80Hz)
+ Dòng điện ra (A): 12
+ Yêu cầu bộ lọc đầu ra : Có