MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU-CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ-SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG
CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ thương mại điện tử
1.1 – INTERNET
1.2 – thương mại điện tử
1.2.1/ Định nghĩa về thương mạiluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành thương mại điện tử (e-commerce)
1.2.2/ Đặc điểm của thương mại điện tử
1.2.3/ Lịch sửluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành lịch sử hình thành thương mại điện tử
1.2.4/ Lý do để phát triển thương mại điện tử
1.2.5/ Các điều kiện để phát triển thương mại điện tử
1.2.6/ Các hình thức thương mại điện tử
1.2.7/ Những lợi thế và rủi ro của thương mại điện tử
1.3 – CÁC CÔNG VIỆC CẦN TIẾN HÀNH ĐỂ THAM GIA TMĐT
1.4 – VAI TRÒ CỦA INTERNET VÀ thương mại điện tử TRONG
QUẢN LÝ kinh tế
1.4.1/ Vai trò của Công nghệluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Công nghệ thông tin trong phát triển kinh tếluận văn báo cáo chuyên ngành kinh tế
1.4.2/ Internet hỗ trợ doanh nghiệp trong kinh doanhluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu - sách về kinh doanh
1.4.3/ Ảnh hưởng của Internet và TMĐT đến nền kinh tế
1.4.4/ Internet mang lại nhiều cơ hội cho khách hàng
1.5 – QUẢNG CÁO, TIẾP THỊ VÀ kinh doanh TRÊN INTERNET
1.6 – NHỮNG NGÀNH SẼ THAY ĐỔI NHANH NHẤT VỚI THƯƠNG
MẠI điện tử

CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG thương mại điện tử
2.1 – TÌNH HÌNH phát triển thương mại điện tử TRÊN THẾ
GIỚI
2.1.1/ Nhìn chung
2.1.2/ Các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử trên thế giới
2.1.3/ Tình hình phát triển TMĐT tại một số quốc gia trên thế giới
2.1.4/ Những con số dự báo phát triển thương mại điện tử trên thế giới từ nay
đến năm 2004-2005
2.1.5/ Bán lẻ trên Internet
2.2 - TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG thương mại điện tử TẠI VIỆT NAM
HIỆN NAY
Trang
2.2.1/ TMĐT Việt NamThư Viện điện tử Trực Tuyến Việt Nam đang trong giai đoạn sơ khai
2.2.2/ Chủ trương của Chính phủ Việt Nam
2.2.3/ Tình hình sử dụng Internet và TMĐT của Việt Nam

PHẦN II : ỨNG DỤNG thương mại điện tử TRONG CHIẾN LƯỢC phát triển THƯƠNG XÁ TAX

CHƯƠNG III : HIỆN TRẠNG kinh doanh VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT
TRIỂN THƯƠNG XÁ TAX
3.1 – KHÁI QUÁT VỀ lịch sử HÌNH THÀNH, NGÀNH HÀNG KINH
DOANH VÀ CÁC THÀNH TỰU
3.1.1/ Quá trình hình thành và phát triển Thương xá TAX
3.1.1.1. Sơ lược về Tổng công ty thương mại Sài Gòn
3.1.1.2. Giới thiệu về Thương xá TAX
3.1.2/ Khái quát về ngành hàng kinh doanh
3.1.3/ Các thành tựu đạt được
3.2 – THỊ TRƯỜNG, CẤU TRÚC NHÂN KHẨU VÀ TẬP TÍNH MUA
SẮM CỦA KHÁCH HÀNG
3.2.1/ Thị trường
3.2.2/ Cấu trúc nhân khẩu
3.2.3/ Tập tính mua sắm của khách hàng
3.3 – CHIẾN LƯỢC phát triển kinh doanh
3.3.1/ Bao quát hóa thị trường
3.3.2/ Thị trường mục tiêu hiện tại
3.3.3/ Toàn diện hóa ngành hàng
3.3.4/ Đa dạng hóa hình thức phục vụ khách hàng
CHƯƠNG IV : CHIẾN LƯỢC phát triển thương mại điện tử
TẠI THƯƠNG XÁ TAX
4.1 – thương mại điện tử - HÌNH THỨC TIẾP THỊ ( trực tuyến) MỚI
4.1.1/ Mục tiêu của thương xá Tax
4.1.2/ Mục tiêu kinh doanh
4.2 – DỊCH VỤ thương mại điện tử
4.2.1/ Cấu trúc Website
4.2.2/ Dịch vụ hỗ trợ
4.2.3/ Thanh toán điện tử trên Internet
4.2.4/ Chính sáchThư viện Sách, Mỗi Ngày Một Cuốn Sách kinh doanh
4.3 - TỔ CHỨC CUNG ỨNG
4.3.1/ Chọn nhà cung cấp
4.3.2/ Chọn nhà phân phối và các đối tác kinh doanh
4.4 – CHIẾN LƯỢC phát triển thương mại điện tử
4.4.1/ Sản phẩm cốt lõi cung cấp cho khách hàng qua mạng
4.4.2/ Phương thức phục vụ khách hàng và thu nhập của thương xá Tax
4.4.3/ Chiến lược tiếp thị site thương mại điện tử
4.4.4/ Chiến lược gây ấn tượng cho khách hàng
4.4.5/ Chiến lược thành lập đội ngũ gây ấn tượng cho khách hàng
4.4.6/ Chiến lược buôn bán trực tuyến
4.4.7/ Chiến lược phòng góp ý
4.4.8/ Chiến lược thư điện tử hiệu quả
4.4.9/ Chiến lược tăng cường khả năng tìm kiếm
4.4.10/ Chiến lược tổ chức trang web

CHƯƠNG V : RỦI RO, BẤT TRẮC
5.1 - RỦI RO
5.1.1/ Sự chưa quen thuộc với dịch vụ mới của khách hàng
5.1.2/ Sự e ngại ( lo sợ ) kỹ thuậtluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật của khách hàng
5.2 - BẤT TRẮC
5.2.1/ Sự sút giảm sức mua của khách hàng
5.2.2/ Cạn kiệt nguồn lực trong quá trình triển khai
5.2.3/ Bị tấn công về kỹ thuật

PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG VÀ phát triển thương mại điện tử TẠI THƯƠNG XÁ TAX

CHƯƠNG VI : CÁC GIẢI PHÁP
6.1 - QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC phát triển VÀ ÁP DỤNG thương mại
điện tử TẠI THƯƠNG XÁ TAX
6.2 - NHÓM GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VỚI CẤP NHÀ NƯỚC
6.3 - NHÓM GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY NỘI LỰC CỦA THƯƠNG XÁ
TAX
6.4 - NHÓM GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU NHỮNG RỦI RO
6.5 - NHÓM GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NHỮNG BẤT TRẮC
6.6 - NHÓM GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƯỢC kinh doanh
6.7- NHÓM GIẢI PHÁP MANG TÍNH NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG ĐỂ
THÀNH CÔNG TRONG kinh doanh thương mại điện tử
6.8 - NHÓM GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
6.8.1/ Giải pháp bảo chú
6.8.2/ Giải pháp thanh toán qua mạng

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ


- TMĐT : thương mại Điện Tửluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Điện - điện tử (Electronic ommerce )
- CNTTluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành CNTT : Công nghệ thông tin
- UBKHQG : ủy ban khoa học quốc gia
- VDC : Công ty điện toán và truyền số liệu
- TAX : Thương xá Tax
- TTTM : Trung tâm thương mại
- HTX.TP : Hợp tác xã thành phố
- KH : Khách hàng
- TM : thương mại
- DV : Dịch vụ
- SP : Sản phẩm
- DN : doanh nghiệp
- TM : thương mại

DANH MỤC CÁC BẢNG

- Bảng 1: Các hình thái sản xuất trong nền kinh tế thế giới
- Bảng 2: Các công ty hoạt động TMĐT hiệu quả nhất thế giới năm 1999 - 2000
- Bảng 3: Bộ máy Tổng công ty thương mại Sài Gòn
- Bảng 4: Bảng tổ chức Thương xá Tax
- Bảng 5: Tổng kết hoạt động kinh doanh thương xá Tax 5 năm
- Bảng 6: Khảo sát thành phần mua sắm tại các siêu thị trong thành phố
- Bảng 7: Khảo sát độ tuổi-giới tính và trình độ học vấn mua sắm trong các siêu thị trong thành phố
- Bảng 8: Cấu trúc Website thương xá TaxDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - SƠ ĐỒ


- Hình 1: Cấu trúc của Internet
- Hình 2: Mô tả liên kết trên trang chủ
- Hình 3: Tiền hay thông tin thanh toán
- Hình 4: Thanh toán theo hình thức Paypal
- Hình 5: Yahoo! Công cụ tìm kiếm
- Hình 6: Mô hình tổng quan của Firewall
- Hình 7: Thuê Server
- Hình 8: Thuê dịch vụ bảo chú
- Hình 9: Trang bị Server
- Hinh 10: Thiết kế hệ thống thanh toán Citibank
-Hình 11: Trao đổi hồ sơ điện tử trong thanh toán của Citibank

[charge=1500]http://up.4share.vn/f/73424a4544454a41/009.LVQTKD1.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của thương xá Tax
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của thương xá Tax sẽ giúp ích cho bạn.