MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Giai đoạn 2001 - 2005 vừa qua, tốc độ tăng trưởng (GDP) của tỉnh Vĩnh Long tăng bình quân 8,60%/năm cao hơn bình quân cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, trong đó công nghiệp chiếm 15,49%, dịch vụ chiếm 31,13%, Nông nghiệp chiếm 53,38%. Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá: " Vĩnh Long thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng trong bối cảnh rất khó khăn của một tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ nhất nhưng mật độ dân số lại là cao nhất của các tỉnh ĐBSCL .Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh còn thấp hơn mức tăng trưởng bình quân của các tỉnh trong khu vực, tốc độ tăng trưởng khá nhưng thiếu vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm " (1).

Chính vì thế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII (2005 - 2010) đã phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm 14%, cơ cấu GDP đến năm 2010: Nông nghiệp - thủy sản 38%; công nghiệp - xây dựng 25% và dịch vụ 37%. Đồng thời phải huy động các nguồn vốn của toàn Xã hội cho đầu tư phát triển, bình quân hàng năm tăng 23% trở lên (theo giá hiện hành), phấn đấu trong 5 năm (2005 - 2010) huy động vốn đầu tư toàn Xã hội là 28.200 tỷ đồng. Trước thực tế như trên, việc đề ra "Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế Xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010" là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên thời gian qua cho đến nay tỉnh Vĩnh Long đã và đang ra sức kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn còn rất hạn chế, cụ thể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài ra đời (năm 1987) mãi cho đến năm 1993 tỉnh Vĩnh Long mới thu hút được dự án FDI đầu tiên và cho đến nay (6/2006) gần 20 năm, cũng chỉ mới thu hút được 12 dự án FDI, trong đó chỉ còn 10 dự án còn hiệu lực hoạt động, đa số lại là các dự án nhỏ nên chưa tác động mạnh đến phát triển kinh tế Xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Mà hiện nay Việt Nam đã gia nhập WTO, nguồn vốn FDI đang có xu hướng chảy vào nước ta, vì thế từng địa phương đang ra sức thu hút FDI về cho mình càng nhiều càng tốt. Đó cũng chính là lý do để tác giả chọn viết đề tài này.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Vấn đề cơ bản mà đề tài mong muốn là đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Long, cũng như phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI, để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và những tác động kinh tế Xã hội có liên quan. Tuy nhiên trong phạm vi đề tài này, chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1993 đến 6/2006 kèm theo các giải pháp và kiến nghị, những vấn đề khác chỉ được giải quyết khi có liên quan.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở những số liệu thu thập được từ Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Vĩnh Long, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long, Cục Thuế Vĩnh Long, từ báo, đài. Luận văn còn thu thập số liệu qua phiếu khảo sát điều tra trực tiếp và gián tiếp đến các doanh nghiệp FDI ở tỉnh Vĩnh Long và những người am hiểu về lĩnh vực đầu tư nước ngoài.
Phương pháp chính được sử dụng trong đề tài là phương pháp thống kê, tổng hợp và phân tích. Luân văn còn sử dụng các tài liệu, công trình nghiên cứu về các vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
5. Nội dung nghiên cứu của đề tài:
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung của luận văn gồm:
Chương 1: Cơ sở khoa học để đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chương 2: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vĩnh Long
Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010

[charge=300]http://up.4share.vn/f/3f0e060908090c07/GPDTCC.rar.file[/charge]

Xem Thêm: Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội sẽ giúp ích cho bạn.