Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp

  MỞ ĐẦU Ngày nay, th ế gi ới đang đứng tr ước nguy c ơ kh ủng ho ảng n ăng l ượng tr ầm tr ọng. Theo d ự báo c ủa các nhà khoa h ọc trên th ế gi ới, ngu ồn n ăng l ượng t ừ các s ản ph ẩm hoá th ạch d ầu mỏ sẽ b ị c ạn ki ệt trong vòng 40- 50 n ăm n ữa [16]. Để ổn định và đảm b ảo an ninh n ăng l ượng đáp ứng cho nhu c ầu con ng ười c ũng nh ư các ngành công nghi ệp, các nhà khoa h ọc đang t ập trung nghiên c ứu tìm ra nh ững ngu ồn nhiên li ệu mới, trong đó nghiên c ứu phát tri ển nhiên li ệu sinh h ọc có ngu ồn g ốc từ sinh kh ối động, th ực v ật là m ột h ướng đi có th ể t ạo ra ngu ồn nhiên li ệu thay th ế ph ần nà o ngu ồn nhiên li ệu hoá th ạch đang cạ n ki ệt, đảm b ảo an ninh n ăng l ượng cho t ừng qu ốc gia. S ử d ụng nhiên li ệu sinh h ọc mang l ại các l ợi ích nh ư gi ảm thi ểu ô nhi ễm môi tr ường vì nguyên li ệu s ử d ụng để s ản xu ất nhiên li ệu sinh h ọc là c ồn và d ầu m ỡ động th ực v ật, không ch ứa các h ợp ch ất th ơm, hàm l ượng l ưu hu ỳnh th ấp, không ch ứa ch ất độc h ại, m ặt khác nhiên li ệu sinh h ọc khi th ải vào đất có t ốc độ phân h ủy sinh h ọc cao nhanh h ơn g ấp 4 l ần so v ới nhiên li ệu d ầu m ỏ và do đó gi ảm được r ất nhi ều tình tr ạng ô nhi ễm n ước ng ầm [18]. Etanol sinh h ọc (bio-ethanol) là m ột lo ại nhiên li ệu sinh h ọc dạng c ồn, được s ản xu ất b ằng con đường sinh h ọc, ch ủ y ếu b ằng ph ươ ng pháp lên men và ch ưng c ất các lo ại ng ũ c ốc ch ứa tinh b ột có th ể chuy ển hóa thành đường đơ n, th ường được s ản xu ất từ các lo ại cây nông nghi ệp hàm l ượng đường cao nh ư b ắp ( ở M ỹ), lúa mì, lúa m ạch, mía ( ở Brazil). Ngoài ra, etanol sinh h ọc còn được s ản xu ất t ừ cây c ỏ có ch ứa h ợp ch ất cellulose (celluloic ethanol). Celluloic ethanol đã được s ản xu ất thành công và đư a vào sử d ụng làm nhiên li ệu ở nhi ều n ước trên th ế gi ới. Hi ện nay, vi ệc s ản xu ất etanol t ừ các lo ại cây nông nghi ệp có th ể ăn được đang gây ra s ự lo l ắng v ề v ấn đề an ninh l ươ ng th ực- s ự c ạnh tranh gi ữa cây tr ồng làm nhiên li ệu và cây l ươ ng th ực. Chính vì v ậy, th ế gi ới đang đi theo h ướng s ản xu ất etanol t ừ các nguyên li ệu ch ứa h ợp ch ất cellulose. Vi ệt Nam là m ột qu ốc gia có h ơn 70% dân s ố làm nông nghi ệp. Do v ậy, ph ụ ph ẩm sau thu ho ạch r ất l ớn. Theo s ố li ệu th ống kê s ơ b ộ n ăm 2008 [13], t ổng di ện tích cây lúa trong c ả n ước kho ảng 7,4 tri ệu ha, do v ậy l ượng r ơm r ạ phát th ải sau m ỗi v ụ thu ho ạch r ất l ớn (trung bình 5-6 t ấn r ơm r ạ/ 1ha/v ụ). Di ện tích tr ồng ngô c ả n ước là 1,13 tri ệu ha.Theo ph ươ ng th ức s ản xu ất nông nghi ệp truy ền th ống, ph ụ ph ẩm nông nghi ệp sau khi thu ho ạch (r ơm r ạ, thân cây ngô, thân cây đậu ) được chuy ển v ề nhà và được s ử d ụng nh ư m ột ngu ồn nguyên li ệu chính để đun n ấu trong các nông h ộ, làm th ức ăn ch ăn nuôi . Cùng v ới s ự phát tri ển c ủa xã h ội và nhu c ầu đời s ống ngày m ột nâng cao, ngày nay h ầu h ết các h ộ nông dân đã s ử d ụng các ngu ồn nguyên li ệu khác nh ư than, gas, điện, . cho vi ệc n ấu n ướng nên ph ần l ớn l ượng ph ụ ph ẩm nông nghi ệp này được ng ười nông dân đốt ngay trên đồng ru ộng t ạo ra nh ững ch ất độc h ại nh ư CH 4, CO 2, b ụi, . Việc đốt l ượng phụ ph ẩm nông nghi ệp trên đồng ru ộng đang d ần hình thành m ột thói quen x ấu, không nh ững gây ảnh h ưởng x ấu t ới môi tr ường sinh thái mà còn r ất lãng phí ngu ồn nguyên li ệu có ngu ồn g ốc th ực v ật này. Một s ố công trình nghiên c ứu trên th ế gi ới cho th ấy, các lo ại ph ụ ph ẩm nông nghi ệp, ph ế th ải giàu h ợp ch ất hydratcacbon có th ể s ử d ụng làm nguyên li ệu để s ản xu ất etanol sinh h ọc. Thành ph ần c ủa r ơm r ạ, thân cây ngô bao g ồm ph ần l ớn là cellulose, hemicellulose, lignin, và các nguyên t ố khoáng khác.Vi ệc nghiên c ứu s ử dụng ph ụ ph ẩm nông nghi ệp giàu h ợp ch ất cacbonhydrat làm nguyên li ệu s ản xu ất etanol nhiên li ệu có s ử d ụng s ự tr ợ giúp c ủa vi sinh vật đang là m ột trong nh ững gi ải pháp đầy h ứa h ẹn cho vi ệc t ạo ra nguyên li ệu thay th ế cho ngu ồn nguyên li ệu hóa th ạch đang d ần c ạn ki ệt, gi ảm thi ểu các tác động x ấu đến môi tr ường, là m ột h ướng nghiên cứu đúng đắn thu hút được s ự quan tâm c ủa các nhà khoa h ọc trong và ngoài n ước. Với ý ngh ĩa thi ết th ực đó, “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT ETANOL SINH HỌC TỪ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP” nh ằm xác định được kh ả n ăng s ản xu ất etanol sinh h ọc t ừ thân cây ngô nh ờ tác nhân sinh h ọc là vi sinh v ật.

  Để đạ t được m ục tiêu nêu trên, đề tài đã ti ến hành các n ội dung nghiên c ứu sau: + L ựa ch ọn ch ủng vi sinh v ật làm tác nhân cho quá trình th ủy phân thân cây ngô và quá trình lên men + Nghiên c ứu m ột s ố điều ki ện phù h ợp trong quá trình th ủy phân thân cây ngô thành đường đơ n b ằng tác nhân hóa h ọc và sinh h ọc (vi sinh v ật). + Nghiên c ứu xây d ựng quy trình s ản xu ất etanol sinh h ọc t ừ thân cây ngô.

  Xem Thêm: Nghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status