Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁN REN 3
1.1. Đặc điểm của cán ren 3
1.1.1 Đặc điểm của ren cán 3
1.1.2. Các phương pháp cán ren 5
1. Nguyên lí chung của phương pháp cán ren 5
2. Các phương pháp cán ren 6
1.1.3. Dụng cụ cán ren 8
1.1.4. Phương pháp chế tạo vít bắt đường ray với tà vẹt bê tông dự ứng
lực 9
1.2. Giới thiệu phần mềm xây dựng mô hình 3D của bánh cán 9
1.3. Phương pháp tính bền bánh cán 12
1.3.1. Phương pháp phần tử hữu hạn 13
1. Khái quát phương pháp phần tử hữu hạn 13
2. Phương pháp phần tử hữu hạn với biến dạng phẳng 15
1.3.2. Giới thiệu phần mềm tính bền cho bánh cán 24
1. Giới thiệu phần mềm ANSYS 24
2. Đặc điểm của phần mềm 25
3. Một số đại lượng cần chú ý 29
1.4. Kết luận chương 1 32
1.4.1. Nhận xét 32
1.4.2. Xác định hướng nghiên cứu của đề tài 32
Chương 2: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ BÁNH CÁN REN VÍT LẮP
ĐƯỜNG RAY TẦU VỚI TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC 34
2.1. Phân tích hình dáng, kích thước ren vít 34
2.2. Thiết kế hình dáng hình học bánh cán 34
2.2.1. Biên dạng xoắn của bánh cán 34
2.2.2. Điều kiện cán vào 35
2.2.3. Xác định các kích thước cơ bản cúa bánh cán 37
2.2.4. Vật liệu bánh cán 38
2.2.5. Lập bản vẽ chế tạo bánh cán 39
2.3. Xây dựng mô hình 3D của bánh cán ren bằng phần mềm
Pro/engineer 40
2.4. Tính bền bánh cán 45
2.4.1. Tính toán lực trên bánh cán 45
2.4.2. Sơ đồ phân bố lực trên bánh cán 46
2.4.3. Sử dụng phần mềm ANSYS tính bền bánh cán 47
1. Sơ đồ khối chương trình tính bền bánh cán 47
2. Các bước tiến hành 47
3. Phân tích trường ứng suất và biến dạng 50
2.4.4. Điều kiện bền 60
2.4.5. Xác định đường kính tối thiểu của bánh cán 60
2.5. Chế tạo thử nghiệm bánh cán 62
2.5.1. Bản vẽ lồng phôi bánh cán 62
2.5.2. Chế tạo thử bánh cán 63
2.5.3. Kết quả kiểm tra bánh cán sau khi chế tạo thử 64
1. Kiểm tra vật liệu bánh cán 64
2. Kiểm tra kích thước, sai lệch hình dáng hình học và vị trí tương
quan của hai bánh cán 64
3. Kiểm tra nhám bề mặt 69
4. Kết quả kiểm tra độ cứng bề mặt ren bánh cán 69
2.6. Kết luận chương 2 70
Chương 3. CÁN THỬ NGHIỆM REN VÍT 71
3.1. Cán thử ren vít 71
3.2. Kết quả kiểm tra sản phẩm vít 71
3.3. Kết luận chương 3 72 .

[charge=450]http://up.4share.vn/f/52636b6767676561/10LV09_CN_CTM(NguyenHuuPhan).pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Nghiên cứu chế tạo bánh cán ren vít để lắp đường ray với tà vẹt bê tông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chế tạo bánh cán ren vít để lắp đường ray với tà vẹt bê tông sẽ giúp ích cho bạn.