MỤC LỤC
Lời cam đoan
Danh mục các ký hiệu và các chữ viết tắt 5
Danh mục các bảng biểu 6
Danh mục các đồ thị, hình vẽ 6
PHẦN MỞ ĐẦU 8
1. Tính cấp thiết của đề tài 8
2. Nội dung nghiên cứu 9
3. Phương pháp nghiên cứu 9
NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 10
Chương 1. BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KIM 10
LOẠI

1.1. Đặc điểm của quá trình tạo phoi khi tiện cứng. 10
1.2. Lực cắt khi tiện 11
1.2.1. Lực cắt khi tiện và các thành phần lực cắt. 11
1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cắt khi tiện 12
1.3. Kết luận 15
Chương 2. CHẤT LưỢNG LỚP BỀ MẶT SAU GIA CÔNG CƠ 16
2.1. Khái niệm chung về lớp bề mặt 16
2.2. Bản chất của lớp bề mặt 16
2.3. Tính chất lý, hoá lớp bề mặt. 16
2.3.1. Lớp biến dạng 16
2.3.2. Lớp Beilbly 17
2.3.3. Lớp tương tác hoá học 17
2.3.4. Lớp hấp thụ hoá học 18
2.3.5. Lớp hấp thụ vật lý. 18
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng bề mặt sau gia công cơ 18
- 3 -
2.4.1. Độ nhám bề mặt và phương pháp đánh giá 18
2.4.1.1. Độ nhám bề mặt 18
2.4.1.2. Phương pháp đánh giá độ nhám bề mặt 21
2.4.2. Độ sóng bề mặt 22
2.4.3. Tính chất cơ lý lớp bề mặt sau gia công cơ 22
2.4.3.1. Hiện tượng biến cứng của lớp bề mặt 22
2.4.3.2. Ứng suất dư trong lớp bề mặt 25
2.4.3.3. Đánh giá mức độ, chiều sâu lớp biến cứng và ứng suất dư 27
2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến nhám bề mặt khi gia công cơ 28
2.5.1. Ảnh hưởng của các thông số hình học của dụng cụ cắt 28
2.5.2. Ảnh hưởng của tốc độ cắt 30
2.5.3. Ảnh hưởng của lượng chạy dao 31
2.5.4. Ảnh hưởng của chiều sâu cắt 31
2.5.5. Ảnh hưởng của vật liệu gia công 32
2.5.6. Ảnh hưởng của rung động của hệ thống công nghệ 32
2.5.7. Ảnh hưởng của độ cứng vật liệu gia công 32
2.6. Kết luận 33

Chương 3. MÒN DỤNG CỤ CẮT 35

3.1. Khái niệm chung về mòn 35
3.2. Mòn dụng cụ 36
3.3. Cơ chế mòn của dụng cụ cắt. 38
3.3.1. Mòn do dính 39
3.3.2. Mòn do hạt mài 40
3.3.3. Mòn do khuyếch tán 40
3.3.4. Mòn do oxy hoá 41
3.4. Mòn dụng cụ CBN 42
3.5. Ảnh hưởng của độ cứng phôi đến mòn dụng cụ và tuổi bền dụng 43
cụ
3.6. Kết luận 49
[charge=450]http://up.4share.vn/f/63525a565655505a/9LV09_CN_CTM(NgoNgocTan).pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng thép x12m đã qua tôi đến chất lượng bề mặt và mòn dụng cụ khi tiện cứng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng thép x12m đã qua tôi đến chất lượng bề mặt và mòn dụng cụ khi tiện cứng sẽ giúp ích cho bạn.