MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thi trắc nghiệm là hình thức kiểm tra kết quả học tập và trình độ chuyên
môn phổ biến hiện nay, tuy nhiên việc thi trắc nghiệm cũng chưa phải hoàn
toàn công bằng, chính xác dù rằng các đề thi là những câu hỏi được chọn
ngẫu nhiên, bởi vì do sự ngẫu nhiên này mà một thí sinh nào đó có thể nhận
được đề thi với số câu hỏi (có thể là tất cả) khó nhiều hơn số câu hỏi dễ và
ngược lại. Trong các chương trnh thi tr c nghiệm đang tồn tại, các vấn đề
ì

như: xác định độ khó của câu hỏi, tỷ lệ số câu khó trong một bài thi, các câu
khó cần phải được gợi ý, vấn đề thưởng, phạt khi gặp câu hỏi khó hoặc có
dùng gợi ý, trừ điểm nếu trả lời sai để hạn chế tình trạng đoán mò đáp án của
thí sinh .vẫn chưa được nghiên cứu, do đó tôi ti n hành nghiên c ứu đề tài:
ế
“Thi trắc nghiệm có hỗ trợ của hệ chuyên gia” nhằm bước đầu nghiên cứu
hướng giải quyết các vấn đề nói trên.
2. Mục đích và nội dung của đề tài
Hệ chuyên gia là một hệ thống phức tạp, không chỉ dựa vào một người
có thể Xây dựng được, do đó trong khuôn khổ đề tài này chúng tôi không có
tham vọng Xây dựng hệ chuyên gia phục vụ thi trắc nghiệm mà chỉ bước đầu
nghiên cứu hướng sử dụng hệ chuyên gia để khắc phục hạn chế trong thi tr
ắc
nghỉệm, đưa ra một số cơ sở lý thuyết để phần nào giúp các nhà lập trình có
thể dựa vào đó để lập trình hoàn chỉnh ứng dụng trong các kỳ thi trắc nghiệm
tại các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó đề tài này cũng giới thiệu sơ lược về thi
trắc nghiệm: khái ni m, các loại câu hỏi trắc nghiệm, các hình thức thi trắc

nghiệm, . Và trình bày m chương trình đề mô nhỏ nhằm minh họa thuật
ột
toán chấm thi trắc nghiệm. Cụ thể:
z
Thi trắc nghiệm có hỗ trợ của hệ chuyên gia
Trang - 2
ã Giới thiệu tổng quan về thi trắc nghiệm: Khái ni các loại câu hỏi
ệm,
trắc nghiệm, các hình thức thi trắc nghiệm, lợi ích và hạn chế của trắc
nghiệm, hướng khắc phục hạn chế.
ã Giới thiệu sơ lược về hệ chuyên gia, nghiên cứu cách dùng phương
pháp chuyên gia để hỗ trợ thêm một số khía cạnh như:
- Xác định độ khó của câu hỏi.
- Cộng thêm hay trừ bớt điểm dựa vào độ khó, dễ, . của câu hỏi.
- Tỷ lệ câu hỏi khó, dễ trong số các câu hỏi mà thí sinh phải trả lời.
- Một câu hỏi khó sẽ được gợi ý như thế nào, . Khi dùng gợi ý, điểm
của câu hỏi sẽ bị trừ bớt bao nhiêu, phụ thuộc vào các tham số nào
- Khi trả lời sai sẽ bị trừ điểm ra sao .
ã Giới thiệu thuật toán sinh đề thi trắc nghiệm và chấm thi trắc nghiệm
đồng thời Xây dựng một chương trình đề mô nhỏ nhằm minh họa cho
thuật toán đã nêu.
3. Đối tượng nghiên cứu
ã Thi trắc nghiệm.
ã Cách dùng phương pháp chuyên gia để hỗ trợ thi trắc nghiệm.
4. Phương pháp nghiên c ứu
ã Thu thập tài liệu, đọc và nghiên cứu tài liệu.
ã Tìm hiểu hệ chuyên gia, các ứng dụng của nó để đưa ra cách ứng dụng
trong thi trắc nghiệm.
ã Tìm hiểu các lý thuyết thuật toán để Xây dựng thuật toán.
ã Tìm hiểu Ngôn ngữ lập trình ASP, HTML, hệ Quản trị cơ sở dữ liệu
ACCESS để viết phần mềm đề mô.
z
Thi trắc nghiệm có hỗ trợ của hệ chuyên gia
Trang - 3
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
ã
Đưa ra cơ sở lý thuyết áp dụng hệ chuyên gia trong thi trắc nghiệm.
ã Góp phần đưa ra hướng khắc phục các hạn chế trong thi tr nghiệm
ắc
hiện nay, giúp các nhà lập trình Xây dựng hệ chuyên gia phục vụ thi
trắc nghiệm.
6. Cấu trúc của luận văn
MỞ ĐẦU.
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TRẮC NGHIỆM.
CHƯƠNG 2: THI TR ẮC NGHIỆM CÓ HỖ TRỢ CỦA HỆ CHUYÊN GIA
.
CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TR ÌNH ĐỀ MÔ THI TRẮC NGHIỆM.
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
[charge=450]http://up.4share.vn/f/36070f0204000100/12LV08_SP_KHMT(HoangThiKimNgan).pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Thi trắc nghiệm có hỗ trợ của hệ chuyên gia
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thi trắc nghiệm có hỗ trợ của hệ chuyên gia sẽ giúp ích cho bạn.