Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh thái nguyên đến 2015

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh thái nguyên đến 2015

  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Loài người đang đứng trước thềm thế kỷ XXI với tư tưởng xây dựng
  một xã hội học tập, lấy việc học là động lực quyết định hàng đầu để đưa xã
  hội tiến lên. Trong xã hội mới, giáo dục có vị trí rất quan trọng, vấn đề con
  người, vấn đề giáo dục nổi lên hàng đầu. Ủy ban giáo dục thế giới nêu lên
  một cột trụ của giáo dục thế kỷ XXI là dạy con người chung sống với nhau,
  òa
  ăn
  tạo dựng một nền văn minh mới, văn minh h bình, v minh khoan dung.
  Trong tình hình hiện nay cả nước đang phấn đấu đẩy mạnh Công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn
  minh, cùng loài người bước vào một nền văn minh mới mở đầu thiên niên kỷ
  thứ ba. Giáo dục Việt Nam đang đứng trước nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng
  rất nặng nề đầy thử thách do cuộc cách mạng khoa học công nghệ đặt ra. Kinh
  tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản
  xuất. Trước những đòi hỏi của công cuộc đổi mới, nền giáo dục phải có
  những chuyển biến mạnh mẽ, phải tìm kiến con đường đi hiệu quả để giáo
  dục trở thành quốc sách hàng đầu, làm tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Trên
  lộ trình đi lên đ h ỏi phải có dự báo và hoạch định chiến lược ở tất cả mọi
  òi
  cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực.
  Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định rõ . “ Phát triển
  giáo dục - đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều kiện để phát huy nguồn lực con người -
  yếu tố cơ bản để phát triển xã hội tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” [ V-
  trang 40]. Muốn có sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công thì
  điều kiện cốt lõi là phải phát huy tốt nhân tố con người. Bởi con người vừa là
  mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, giáo dục là nhân tố chủ yếu để
  hình thành và phát triển nhân cách con người, là chìa khóa mở cửa vào tương
  lai, là quốc sách hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
  Để giáo dục và đào tạo thực sự vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự
  phát triển kinh tế xã hội thì cần phải xây dựng chiến lược phát phát triển giáo
  dục - đào tạo. Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII
  đã đề ra nghị quyết “ Về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo
  trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” [3 - trang 19].
  Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 đã xác đ ịnh mục tiêu, giải
  pháp và các bước đi cho ngành giáo dục cả nước theo phương châm đa dạng
  hóa, chuẩn hóa hiện đại hóa, xã hội hóa trong đó ưu tiên bảo đảm phát triển
  giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn để tạo sự
  công bằng trong giáo giữa các vùng miền trong cả nước.
  Muốn thực hiện được mục tiêu chiến lược đó trước hết cần phải tiến
  hành công việc mang tính dự báo, quy hoạch giáo dục. Xây dựng dự báo là
  công việc hết sức quan trọng của người quản lý giáo dục trong tình hình hiện
  nay, vì dự báo chính là cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ra quyết định,
  điều khiển, điều chỉnh trong quản lý. Vì vậy một trong những giải pháp quan
  trọng để khắc phục những mặt yếu kém của giáo dục - đào tạo hiện nay là đổi
  mới công tác quản lý, đặt trọng tâm vào vấn đề:
  “ Tăng cường công tác dự báo và kế hoạch phát triển giáo dục. Đưa
  giáo dục và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và
  từng địa phương, có chính sách điều tiết quy mô và cơ cấu đào tạo cho phù
  hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khắc phục tình trạng mất cân đối
  hiện nay, gắn đào tạo với sử dụng” [ 3- trang 42].
  Trên thế giới dự báo là vấn đề có ý nghĩa quan tr ọng nhằm tạo ra cơ sở
  khoa học cho hoạch định chính sách, các chương ình phát tri ển kinh tế xã
  tr
  hội cụ thể vấn đề dự báo giáo dục đã có nhiều công trình nghiên cứu ở trong
  5
  nước và ngoài nước. Tháng 8 năm 1990 UNESCO khu vực châu Á Thái Bình
  Dương đã tổ chức hội nghị “ Những chất lượng mà nền giáo dục hôm nay đòi
  hỏi nhằm đáp ứng nhu cầu tiên đoán của thế kỷ XXI. Tiến sỹ R.ROY.SINGH
  một nhà giáo dục nổi tiếng ở Ấn Độ đã phác họa những điểm nổi bật của thế
  giới ngày nay và viễn cảnh giáo dục trong xã hội ngày mai trong cuốn sách “
  Nền giáo dục thế kỷ XXI: Những triển vọng Châu Á Thái Bình Dơng”.
  ư

  Việt Nam đã có m ột số tác giả nghiên cứu về dự báo giáo dục và các vấn đề
  liên quan đến dự báo giáo dục đáng chú ý nhất là công trình nghiên cứu của
  tác giả PTS. Đỗ Chấn về dự báo nhu cầu cán bộ chuyên môn Việt Nam đến
  năm 2000 (Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp năm 1984).
  Tác giả Hà Thế Ngữ về “ Dự báo giáo dục vấn đề và xu hướng”, (Viện khoa
  học và giáo dục Việt Nam - 1989). Gần đây là công trnh nghiên c ứu của tác
  ì
  giả Xuân Thủy “ Dự báo phát triển giáo dục tỉnh Quảng Ninh”.
  Thái Nguyên là Trung tâm văn hóa x
  ã h
  ội của các tỉnh phía Bắc, là
  trung tâm đào tạo lớn của cả nước. Quán triệt quan điểm giáo dục là quốc
  sách hàng đầu, trong đó ưu tiên phát triển giáo dục ở các vùng dân tộc thiểu
  số và các vùng khó khăn, phấn đấu giảm chênh lệch về phát triển giáo dục
  giữa các vùng lãnh thổ. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã xác đ ịnh mục tiêu phát
  triển kinh tế xã hội của tỉnh và Điều chỉnh quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh
  Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng đến 2020. Trong những năm qua
  Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Thái Nguyên đã thực sự thu lượm được những
  thành tích đáng tự hào, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều điều bất cập, các
  yếu tố điều kiện để đảm bảo cho các bậc học trong tỉnh phát triển một cách
  vững chắc còn nhiều khó khăn, đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý
  và giáo viên, hệ thống mạng lưới trường lớp và cơ sở vật chất phục vụ cho
  dạy và học ở các vùng dân tộc thiểu số và đặc biệt khó khăn. Từ những yêu
  cầu thực tiễn, vấn đề dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn có một ý
  6
  nghĩa quan trọng và cần thiết nhằm xây dựng kế hoạch, chương trnh phát
  ì
  triển giáo dục tổng thể trong những năm tiếp theo để giảm sự chênh lệch về
  phát triển giáo dục giữa các vùng. Vì những lý do trênđây chúng tôi chọn
  nghiên cứư đề tài: " Xây dựng nội dung, khung tiêu chí dự báo phát triển
  Giáo dục vùng khó tỉnh Thái Nguyên đến 2015”.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Từ cơ sở lý luận và thực trạng giáo dục vùng khó khăn đề xuất một số
  nội dung, tiêu trí dự báo phát triển giáo dục ở vùng có điều kiện khó khăn, đặc
  biệt khó khăn để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  - Nghiên cứu lý luận và thực tiễn để khẳng định giáo dục ở các vùng
  khó khăn của tỉnh Thái nguyên là công việc bức xúc cần thiết để nâng cao
  chất lượng giáo dục theo mục tiêu đào tạo của ngành, góp phần vào việc xây
  dựng hệ thống giáo dục và nguồn nhân lực của tỉnh Thái Nguyên.
  - Đánh giá thực trạng giáo dục vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên
  - Xây dựng nội dung, tiêu chí dự báo để phát triển giáo dục vùng khó
  khăn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015.
  4. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  4.1. Khách thể nghiên cứu: Hệ thống giáo dục phổ thông.
  4.2. Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái
  Nguyên trong bối cảnh hiện nay và dự báo phát triển đến 2015.
  5. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU
  Hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Thái Nguyên sẽ được phát triển đồng
  bộ cân đối, đón đầu sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nếu như hệ thống
  giáo dục này được quản lý bằng hệ thống các tiêu chí dự báo có tính khoa học
  và cơ sở thực tiễn với những điều kiện có tính khả thi.
  7
  6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận.
  - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Nhóm các phương pháp khác: Điều tra, ngoại suy, so sánh, toán thống
  kê, phương pháp chuyên gia
  7. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU
  - Tỉnh Thái Nguyên.
  - Hệ thống giáo dục phổ thông trong đề tài này là giới hạn ở các bậc
  học: ( Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông ), đặt trọng tâm vào
  dự báo quy mô số lượng học sinh, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, và
  các điều kiện đảm bảo cho sự phát triển giáo dục thực hiện dự báo.
  8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN: Gồm 3 phần.
  Phần A: Một số vấn đề chung của đề tài.
  Phần B: Nội dung của đề tài gồm các chương:
  Chương 1: cơ sở lý luận của vấn đề xây dựng tiêu chí dự báo phát triển
  giáo dục vùng khó khăn
  Chương 2: Thực trạng phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái
  Nguyên.
  Chương 3:. Xây dựng nội dung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng
  khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015.
  Phần C: Kết luận và khuyến nghị
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục


  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU
  Trang
  1. Lý do chọn đề tài
  4
  2. Mục đích nghiên cứu
  7
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  7
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  7
  5. Giả thuyết nghiên cứu
  7
  6. Phương pháp nghiên cứu
  7
  7. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu
  8
  8. Cấu trúc luận văn
  8
  CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận của vấn đề xây dựng tiêu chí dự báo
  9
  phát triển giáo dục vùng khó khăn
  1.1. Một số vấn đề về dự báo giáo dục.
  9
  1.2. Một số khái niêm cơ bản
  28
  1.3. Vai trò của giáo dục phổ thông
  30
  1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển giáo dục
  34
  CHƯƠNG 2. Thực trạng giáo dục vùng khó khăn của tỉnh
  36
  2.1. Những đặc điểm KT-XH tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh hiện nay
  36
  2.2. Thực trạng giáo dục vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên
  43
  2.3. Những thách thức chính đối với giáo dục - đào tạo vùng khó
  55
  khăn của tỉnh đến 2015
  2.4 Xu hướng phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên
  56
  đến 2015.
  2.5 Nhận xét chung về thực trạng của giáo dục vùng khó khăn tỉnh
  57
  Thái Nguyên
  CHƯƠNG 3. Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển
  60
  giáo dục vùng khó khăn
  3.1. Những căn cứ để xây dựng khung tiêu chí dự báo phát triển giáo
  60
  dục vùng khó khăn
  3.2 Các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể phát triển giáo dục vùng khó khăn
  61
  tỉnh Thái Nguyên đến 2015.
  3.3. Cấu trúc nội dung khung tiêu chí dự báo được mô tả theo sơ đồ khối
  68
  4.4. Xây dựng, nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục
  69
  vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
  76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh thái nguyên đến 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh thái nguyên đến 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status