Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá quy trình soạn thảo nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong các thôn văn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đánh giá quy trình soạn thảo nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong các thôn văn


  MỞ ĐẦU

  Hương ước, lệ làng cổ được coi là một trong những di sản văn hoá có tính
  chất pháp lý đặc sắc trong làng xã cổ truyền Việt Nam.
  Các công trình nghiên cứu gần đây đã làm sáng tỏ những giá trị không thể
  phủ nhận được vai trò “tự quản” của hương ước lệ làng. Nhiều truyền thống tốt
  đẹp, nhiều phẩm chất quý giá; những hành vi ứng xử xã hội, gia đình và cá nhân ít
  nhiều đã được hương ước, lệ làng gìn giữ và điều chỉnh.
  Ngày nay nông thôn Việt Nam đang trong thời kỳ thay đổi mạnh mẽ. Đảng
  và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú ý đến việc phát huy vai trò tự quản của nhân
  dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cuộc vận động làng văn hoá, gia đình văn
  hoá đả trở thành phong trào rộng khắp trong cả nước. Đảng bộ và chính quyền các
  cấp đã coi cuộc vận động này là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của
  nhân dân ta thiết thực góp phần làm nên thắng lợi phát triển kinh tế, ổn định trật
  tự an ninh xã hội.
  Nghị quyết V của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã nêu: “Phát
  huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp, thuần phong mỹ tục, bài trừ hũ tục mê
  tín di đoan, tệ nạn xã hội, phát huy tình nghĩa xóm làng, đảm bảo đoàn kết nông
  thôn, khuyến khích xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước về nếp sống
  văn minh ở các thôn xã”.
  Ngày 19/6/1998, Thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số 24 – 1998/CT
  – TTG về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp,
  cụm dân cư.
  Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”
  theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương V khoá VII và chỉ thị số 61/CT – UB
  của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết
  xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phát huy quyền tự quản của nhân dân,
  các thôn văn hoá ở huyện Lâm Hà ra đời và các hương ước, quy ước của các thôn,
  buôn cũng đã xuất hiện với mục đích “Phát huy quyền tự quản của nhân dân, thực
  hiện dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi nhằm giải quyết các công việc trong
  nội bộ cộng đồng dân cư, bảo đảm đoàn kết, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và vệ
  sinh môi trường; xây dựng cuộc sống mới; tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản
  xuất và đời sống; gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục
  của cộng đồng nhằm thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ của công dân và nhiệm vụ
  cấp trên trên trao “theo đúng tinh thần của điều 13 – Chương VI trong quy chế
  thực hiện dân chủ ở xã của chính phủ ban hành ngày 11/5/1998.
  112 thôn, buôn, khu phố văn hoá và 52 cơ quan văn hoá ở huyện Lâm Hà
  – Tỉnh Lâm Đồng là minh chứng tính năng động, phát huy quyền dân chủ, nhân
  dân tự quản, kế thừa những di sản quý báu cha ông ta và của Đảng ta.
  Đánh giá đúng quy trình soạn thảo, nội dung và tổ chức thực hiện hương
  ước, quy ước mới trong các thôn , buôn văn hoá trên địa bàn huyện Lâm Hà- Tỉnh
  Lâm Đồng là vấn đề có ý nghĩa chính trị, khoa học và thực tiễn góp phần làm
  sáng tỏ quan điểm dân tộc, giai cấp của Đảng ta, góp thêm cơ sổ khoa học chi
  việc quản lý xã hội nông thôn trong điều kiện hiện nay. Thông qua nội dung của
  đề tài nghiên cứu, chúng tôi đưa ra những ý kiến chân thực, khoa học cho các địa
  phương “ tự điều chỉnh và xây dựng , tổ chúc thực hiện các hương ước, quy ước
  mới trong các thôn, buôn văn hoá đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách
  pháp luật của Nhà nước, nhằm góp phần làm cho hương ước, quy ước mới trở
  thành một trong những công cụ chuyển tải đường lối của Đảng, chính sách pháp
  luật của Nhà nước đến địa bàn vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều thành phần đồng
  bào dân tộc cư trú, và cư dân của 24 tỉnh thành trong cả nước về đây lập nghiệp.
  Trong khuôn khổ có hạn của đề tài, thời gian và địa bàn nghiên cứu. Do
  vậy, ngoài việc sử dụng, kế thừa tài liệu của những người đi trước khi nghiên cứu
  hương ước, quy ước xưa và nay. Chúng tôi đã trực tiếp điều tra, khảo sát thu thập
  tư liệu trên địa bàn. Đây cũng chính là những tài liệu cơ bản, là cơ sở của sự đánh
  giá, nhận định mà đề tài nghiên cứu đã đặt ra.
  Dựa vào những hiểu biết về phương pháp luận sử học logich học và chủ
  yếu vận dụng những kết quả điều tra dân tộc học, xã hội học. Nhất là đứng vững
  trên quan điểm khoa học lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lê Nin làm cơ sở cho những
  suy nghĩ, nhận thức của đề tài.
  Để giải quyết những vấn đề trên, đề tài” đánh giá quy trình soạn thảo
  nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong các thôn văn hoá ở
  huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng
  được bố cục thành những nội dung chính như
  sau:

  Chương 1: Tổng quan về vùng đất, con người Lâm Hà

  Phần này chúng tôi giới thiệu về điều kiện tự nhiên và xã hội của Lâm
  Hà. Đặc biệt trong phần này chúng tôi chú ý nhiều đến thành phần dân cư; tình
  hình văn hoá, giáo dục, y tế và tôn giáo đã ảnh hưởng như thế nào đối với việc
  soạn thảo nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong các thôn
  văn hoá trên địa bàn huyện Lâm Hà.

  Chương 2: Quy trình soạn thảo và tổ chức soạn thảo hương ước, quy ước ở
  các thôn văn hoá huyện Lâm Hà-Lâm Đồng.

  Trong chương này chúng tôi đề cập đến quan điểm của Đảng, Nhà nước ta
  về xây dựng hương ước, quy ước của làng, thôn văn hoá, cũng như kế hoạch triển
  khai quy chế thực hiện dân chủ ở xã, thôn, thị trấn huyện Lâm Hà.
  Nội dung chương này còn trình bày quy trình soạn thảo hương ước và quy
  ước mới từ những quy định chung của quy trình soạn thảo hương ước ,quy ước đến
  việc thành lập ban vận động xây dựng thôn, buôn, khu phố văn hoá của Sở
  VHTT Lâm Đồng, phòng VHTT-TDTT huyện Lâm Hà. Từ đó, chúng tôi đánh giá
  thực trạng thục hiện quy trình này để rút ra những nguyên nhân tồn tại và bài học
  kinh nghiệm trong quy trình đăng ký thôn buôn văn hoá cũng như quy trình soạn
  thảo hương ước, quy ước của thôn, buôn văn hoá sao cho đúng với quy định pháp
  luật của nhà nước và phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của người dân địa
  phương.

  Chương 3: Đánh giá thực trạng nội dung của hương ước, quy ước,và tổ
  chức thực hiện của các thôn văn hoá ở huyện Lâm Hà- Lâm Đồng

  Căn cứ vào nội dung của bản hương ước, quy ước trong các thôn, buôn
  văn hoá trên địa bàn huyện Lâm Hà và qua khảo sát thực tế tại địa phương, chúng
  tôi tiến hành đánh giá quan điểm chỉ đạo về nội dung và tổ chức thực hiện của
  Ban chỉ đạo Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của huyện Lâm Hà. Đồng thời
  chúng tôi cũng đặt ra một số vấn đề: Hương ước, quy ước mới có đảm bảo được
  nguyên tắc tuân thủ theo các quy định của pháp luật; có kế thừa phát triển các
  phong tục, tập quán truyền thống văn hoá tốt đẹp, và phù hợp với điều kiện cụ thể
  của từng thôn, buôn văn hoá hay chưa? Và kết quả của việc tổ chức thực hiện
  hương ước, quy ước mới trên địa bàn ra sao?

  Từ đi sâu tìm hiểu những vấn đề nêu trên, chúng tôi đã đưa ra những ý
  kiến cuả mình với mong muốn góp thêm phần nhỏ bé vào việc xây dựng hương
  ước, quy ước mới của thôn, buôn văn hoá trên địa bàn Lâm Hà thật sự dân chủ,
  đúng pháp luật, hợp lòng dân, tiến tới xây dựng một nông thôn nơi đây giàu mạnh,
  văn minh, tiến bộ.

  KẾT LUẬN


  Căn cứ vào việc phân tích, đánh giá những cứ liệu khoa học đã nêu trên,
  trong phần kết luận chúng tôi đưa ra nhận xét chung về tình hình tổ chức chỉ đạo
  xây dựng, nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới, cũng như thành
  quả của nó trong các thôn, buôn văn hoá trên địa bàn huyện Lâm Hà.
  Kết thúc đề tài nghiên cứu, chúng tôi còn đưa ra những giải pháp, kiến nghị bằng
  những nội dung cụ thể như quy trình soạn thảo; nội dung của hương ước, tổ chức
  thực hiện và sự quản lý nhà nước đối với hương ước, quy ước mới của các thôn
  văn hoá trên địa bàn huyện Lâm Hà.

  Đó là nội dung, kết quả mà đề tài này nhằm đạt đến.
  Để thực hiện đề tài này, ngoài sự nỗ lực của các thành viên tham dự, chúng
  tôi còn nhận được sự động viên khích lệ của đồng nghiệp của UBND huyện Lâm
  Hà, UBND các xã và Ban vận động xây dựng thôn, buôn văn hoá cùng với đông
  đảo nhân dân trong các thôn, buôn văn hoá trên địa bàn huyện.
  Tuy nhiên, vì thời gian có hạn, và khảo sát trên một địa bàn rừng núi quá
  rộng nên đề tài này còn nhiều khuyết thiếu là điều không tránh khỏi. Chúng tôi
  mong được sự chỉ bảo của các bậc cao minh , đồng nghiệp góp ý bổ sung.
  Đà Lạt, tháng 12 năm 2006  MỤC LỤC

  Trang
  Chương một: Tổng quan về vùng đất, con người Lâm Hà
  6
  1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên 6
  1.2. Khái quát về tình hình xã hội 9
  Chương hai: Quy trình soạn thảo và tổ chức soạn thảo hương ước, quy ước ở các
  thôn văn hoá huyện Lâm Hà- Lâm Đồng
  12
  2.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng hương ước, quy ước làng,
  thôn văn hoá 12
  2.2. Kế hoạch triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở xã, thôn, thị trấn ở
  huyện Lâm Hà 15
  2.3. Quy trình soạn thảo của hương ước, quy ước trong các thôn văn hoá ở
  huyện Lâm Hà 17
  Chương ba: Đánh giá thực trạng nội dung của hương ước, quy ước và tổ chức
  thực hiện của các thôn văn hoá huyện Lâm Hà 23
  3.1. Quan điểm chỉ đạo về nội dung và thực hiện hương ước, quy ước của Ban
  chỉ đạo quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở huyện Lâm Hà 23
  3.2. Nội dung các bản hương ước, quy ước thôn văn hoá ở huyện Lâm Hà. 25
  3.3. Tích cực và hạn chế 38
  3.4. Những kết quả bước đầu thực hiện 43
  Kết luận 48
  Phụ lục
  Tài liệu tham khảo  Xem Thêm: Đánh giá quy trình soạn thảo nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong các thôn văn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá quy trình soạn thảo nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong các thôn văn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status