LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI
1.1 Tổng quan về Công ty
1.1.1 Giới thiệu khái quát về Công ty
1.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
1.1.3 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
1.1.1.3 Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của công ty
1.1.2 Năng của Công ty ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu
1.1.2.1 Năng lực về vốn và tài chính
1.1.2.2 Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Công ty
1.1.2.3 Năng lực về lao động
1.1.2.4 Năng lực về máy móc thiết bị
1.1.2.5 Uy tín và kinh nghiệm của Công ty
1.2 Thực trạng công tác đấu thầu ở Công ty TNHH kỹ thuật vật tư thiết bị điện Hà Nội
1.2.1 Hình thức và phương thức đấu thầu mà Công ty đã tham gia
1.2.1.1 Hình thức đấu thầu Công ty đã tham gia
1.2.1.2 Phương thức đấu thầu
1.2.2 Quy mô và số gói thầu tham dự
1.2.2.1 Các lĩnh vực tham gia đấu thầu
1.2.2.2 Quy mô và số gói thầu tham dự
1.2.2.3 Xác suất trúng thầu
1.2.2 Các bước trong công tác đấu thầu của Công ty
1.2.3 Thực trạng công tác đấu thầu tại công ty TNHH kỹ thuật vật tư thiết bị điện Hà Nội qua công trình “cải tạo và mở rộng trụ sở làm việc Ngân hàng nông nghiệp & PTNT Cầu Giấy
1.2.4 Đánh giá thực trạng công tác đấu thầu của Công ty
1.2.4.1 Kết quả đạt được

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI
2.1 Định hướng phát triển của Công ty
2.1.1 Mục tiêu
2.1.1.1 Một số mục tiêu chung đến năm 2015
2.1.1.2 Cơ cấu sản lượng
2.1.1.3 Về cơ cấu các công trình trong thi công xây lắp
2.1.1.4 Về cơ cấu địa bàn hoạt động
2.2 Phương hướng chủ yếu
2.2.1 Đối với hoạt động chung của Công ty
2.2.2 Đối với công tác dự thầu
2.2 Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty TNHH kỹ thuật vật tư thiết bị điện Hà Nội
2.1.1 Tổ chức triển khai thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện
2.2.2 Xây dựng chiến lược đấu thầu tổng hợp
2.2.3 Nâng cao năng lực tài chính
2.2.4 Hoàn thiện công tác tính giá
2.2.5 Khai thác và sủ dụng hiệu quả máy móc thiết bị trong triển khai tổ chức
2.2.6 Đẩy mạnh công tác Marketing
2.3 Kiến nghị đối với cơ quan nhà nước
2.3.1 Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm lệ phí dự thầu
2.3.2 Các quy định về phương pháp đánh giá HSDT xây lắp

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty TNHH Kỹ thuật vật tư thiết bị điện Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty TNHH Kỹ thuật vật tư thiết bị điện Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.