Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu phân hủy một số thuốc trừ sâu trong nước thải bằng phương pháp điện hóa dùng điện cực titan

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu phân hủy một số thuốc trừ sâu trong nước thải bằng phương pháp điện hóa dùng điện cực titan

  MỞ ĐẦU
  Hơn 80% dân số Việt Nam làm nông nghiệp, nhu cầu về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật rất lớn. Có một lượng không nhỏ dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật đã tồn tại trong nước. Trong hơn hai thập kỷ qua, sự phát triển trong lĩnh vực xử lý hóa học nước đã dẫn đến sự phát triển các phương pháp khác nhau để xử lý các chất hữu cơ độc hại hòa tan hoặc phân tán trong môi trường nước. Một nhóm công nghệ như thế gọi là các quá trình oxi hóa nâng cao ( Advanced Oxidation Processes-AOPs). Những quá trình này bao gồm sự tạo thành và sử dụng những tác nhân oxi hóa mạnh, không chọn lọc, có thời gian tồn tại cực ngắn, chủ yếu là gốc tự do OHo. Các quá trình này có khả năng khoáng hóa các chất ô nhiễm đến carbon dioxide, nước và các chất vô cơ hoặc tối thiểu là chuyển chúng trở thành các sản phẩm dễ phân hủy sinh học. Ở nước ta, công nghệ xử lý nước thải dựa trên các quá trình oxi hóa nâng cao còn mới và có rất ít tài liệu chuyên khảo về vấn đề này. Chỉ có một vài nghiên cứu về xúc tác quang hóa UV và ozone, nghiên cứu oxi hóa điện hóa còn rất hạn chế. Trước tình hình đó, đề tài luận văn: “Nghiên cứu phân hủy một số thuốc trừ sâu trong nước thải bằng phương pháp điện hóa dùng điện cực titan” được tiến hành nhằm tìm hiểu cơ chế, tác động và hiệu quả của quá trình oxi hóa điện hóa với việc phân hủy thuốc bảo vệ thực vật fenobucarb. Đồng thời, kết quả của đề tài sẽ đóng góp một phần cho việc phát triển công nghệ xử lý nước thải ở nước ta.

  MỤC LỤC


  Trang phụ bìa
  Lời cám ơn


  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục các hình
  Danh mục các bảng số liệu
  MỞ ĐẦU Trang
  Chương 1: TỔNG QUAN .1
  1.1. GIỚI THIỆU VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 1
  1.1.1. ĐỊNH NGHĨA VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT .1
  1.1.2. PHÂN LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 1
  1.1.2.1. Phân loại theo đối tượng sử dụng 1
  1.1.2.2. Phân loại theo con đường xâm nhập .1
  1.1.2.3. Phân loại theo gốc hóa học 1
  1.1.3. TỔNG QUAN VỀ FENOBUCARB 3
  1.1.3.1. Thông tin chung .3
  1.1.3.2. Ứng dụng .4
  1.1.3.3. Độc tính .8
  1.2. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP OXI HOÁ NÂNG CAO (AOPs) 11
  1.2.1. GIỚI THIỆU CHUNG .11
  1.2.2. KHẢ NĂNG OXI HÓA VÀ CƠ CHẾ - PHƯƠNG THỨC PHẢN ỨNG CỦA GỐC HYDROXYL (OHo) 13
  1.2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP OXI HOÁ NÂNG CAO 16
  1.2.3.1. Các quá trình Fenton (Fenton Processes) . 17
  1.2.3.2. Quá trình oxi hóa điện hóa 25
  1.2.4. MỘT SỐ KẾT QUẢ ÁP DỤNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HÓA VÀO XỬ LÝ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 29
  1.3. ĐIỆN PHÂN 30
  1.3.1. KHÁI NIỆM 30
  1.3.2. NGUYÊN TẮC ĐIỆN PHÂN .30
  1.3.3. CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN CỰC 31
  1.3.3.1. Quá trình trên anode 31
  1.3.3.2. Quá trình trên cathode .31
  Chương 2 : THỰC NGHIỆM . 32
  2.1. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KỸ THUẬT PHÂN TÍCH 32
  2.1.1. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 32
  2.1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 32
  2.1.2.1. Nghiên cứu phân hủy fenobucarb trong nước bằng phương pháp điện hóa với những điều kiện khác nhau 32
  2.1.2.2. Dùng các phương pháp và kỹ thuật để xác định định lượng fenobucarb còn lại sau khi đã được xử lý 32
  2.1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .32
  2.1.3.1. Điện phân dung dịch fenobucarb trong nước 32
  2.1.3.2. Xác định hàm lượng fenobucarb sau khi được xử lý .33
  2.1.4. CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI 33
  2.1.4.1. Phương pháp đo COD .33
  2.1.4.2. Phương pháp đo TOC 35
  2.1.4.3. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao .37
  2.2. THỰC NGHIỆM 39
  2.2.1. HÓA CHẤT, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ 39
  2.2.1.1. Hóa chất .39
  2.2.1.2. Dụng cụ thiết bị .40
  2.2.2. TIẾN TRÌNH THỰC NGHIỆM 40
  2.2.2.1. Chuẩn bị điện cực điện phân .40
  2.2.2.2. Chuẩn bị dung dịch fenobucarb (C12H17NO2) .41
  2.2.2.3. Chuẩn bị các hóa chất khác .41
  2.2.2.4. Tiến hành đo COD .41
  2.2.2.5. Tiến hành đo sắc ký lỏng hiệu năng cao 43
  2.2.2.6. Tiến hành đo TOC .45
  2.2.2.7. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phân hùy fenobucarb trong quá trình điện phân 45
  Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 48
  3.1. CÁCH BỐ TRÍ ĐIỆN CỰC 48
  3.1.1. Anode (+): titan. Cathode (-): carbon .48
  3.1.2. Anode (+): titan. Cathode (-) : titan .48
  3.2. LỰA CHỌN NGUYÊN LIỆU LÀM ĐIỆN CỰC ANODE .49
  3.2.1. Anode (+): sắt. Cathode (-): carbon .50
  3.2.2. Anode (+): titan. Cathode (-): carbon .50
  3.3. NGUYÊN LIỆU LÀM ĐIỆN CỰC CATHODE ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG PHÂN HỦY FENOBUCARB TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỆN PHÂN .51
  3.3.1. Anode (+): titan. Cathode (-): titan 51
  3.3.2. Anode (+): titan. Cathode (-): carbon 51
  3.3.3. Anode (+): titan. Cathode (-): sắt .52
  3.4. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ FENOBUCARB LÊN KẾT TỦA SẮT 53
  3.4.1.Fenobucarb 200mg/l .53
  3.4.2.Fenobucarb 150mg/l .53
  3.4.3.Fenobucarb 100mg/l .54
  3.4.4.Fenobucarb 75mg/l .54
  3.4.5.Fenobucarb 50mg/l 54
  3.5. ẢNH HƯỞNG CỦA pH DUNG DỊCH ĐẾN KHẢ NĂNG PHÂN HỦY FENOBUCARB TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỆN PHÂN CÁCH BỐ TRÍ ĐIỆN CỰC 55
  3.5.1. pH = 2,14 .56
  3.5.2. pH = 5,75 56
  3.5.3. pH = 8,00 56
  3.6. HIỆU QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH ĐIỆN PHÂN KHI THAY ĐỔI MẬT ĐỘ DÒNG (THAY ĐỔI KHOẢNG CÁCH HAI ĐIỆN CỰC 58
  3.6.1. Mật độ dòng bằng 0,0475A/cm2 (khoảng cách hai điện cực 0,5cm) . 58
  3.6.2. Mật độ dòng bằng 0,0267A/cm2 (khoảng cách hai điện cực 1cm) .58
  3.6.3. Mật độ dòng bằng 0,0103A/cm2 (khoảng cách hai điện cực 1,5cm) 58
  3.7. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÂN HỦY VỚI NHỮNG NỒNG ĐỘ KHÁC NHAU CỦA FENOBUCARB .59
  3.7.1. Dung dịch fenobucarb 200mg/l .60
  3.7.2. Dung dịch fenobucarb 100mg/l .60
  3.7.3. Dung dịch fenobucarb 50mg/l .60
  3.8. SỰ HAO HỤT SẮT TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỆN PHÂN .61
  3.8.1. Cho 0,5ml FeSO4 vào hệ ngay từ đầu, sau đó không cho thêm FeSO4 vào hệ 62
  3.8.2. Cho 0,5ml FeSO4 vào hệ ngay từ đầu, sau đó cho thêm0,5ml FeSO4 vào hệ sau mỗi giờ điện phân 62
  3.9. LẤY KẾT QUẢ CỦA THÍ NGHIỆM 3.8.2 ĐEM CHẠY SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO .63
  3.10.LẤY KẾT QUẢ CỦA THÍ NGHIỆM 3.8.2 ĐEM ĐO TOC 63
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nghiên cứu phân hủy một số thuốc trừ sâu trong nước thải bằng phương pháp điện hóa dùng điện cực titan
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phân hủy một số thuốc trừ sâu trong nước thải bằng phương pháp điện hóa dùng điện cực titan sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status