Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM

  Ý nghĩa chọn đề tài:
  Vận tải ngoại thương là một bộ phận của hoạt động XNK, chẳng những
  góp phần đảm bảo và nâng cao hiệu quả XNK mà còn có vai trò thúc đẩy XNK
  phát triển. Vì vậy công tác tổ chức và điều hành vận tải ngoại thương phải
  được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu đẩy mạnh XNK, trong đó
  không thể không đề cập đến hoạt động giao nhận ngoại thương của các công ty
  giao nhận (freight forwarder) đóng vai trò là mắc xích liên kết quan hệ giữa
  nhà XNK và các công ty vận tải.
  Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, nhất là khi Việt Nam trở
  thành thành viên WTO, hoạt động XNK được đẩy mạnh và cơ chế điều hành
  ngày càng thông thoáng, hoạt động kinh doanh dịch vụ GNHH XNK cũng sẽ
  phát triển mạnh. Số lượng các đơn vị tham gia kinh doanh loại hình dịch vụ này
  ngày càng nhiều.
  Tp.HCM với vai trò là một trung tâm kinh tế, với vị trí địa lý thuận lợi
  và cơ sở hàng tầng ở mức tương đối so với các tỉnh thành khác trong nước, nhất
  là cụm cảng và sân bay quốc tế là nơi mà hoạt động XNK diễn ra nhộn nhịp
  nhất, có khối lượng hàng hóa thông qua cảng, sân bay lớn nhất. Do vậy, hoạt
  động giao nhận cũng phát triển sôi động. Tuy nhiên trong thời gian qua, hoạt
  động này còn diễn ra một cách tự phát, chưa có quy hoạch cụ thể nên còn
  nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được hết nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngoại
  thương cũng như chưa đạt được trình độ chuyên môn hóa cần có. Chính vì vậy,
  cần có những biện pháp sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp kinh doanh trong
  lĩnh vực này một cách hợp lý hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của
  bản thân doanh nghiệp cũng như hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế, nhất là
  trong mội quan hệ với hoạt động kinh doanh XNK.
  Xuất phát từ thực tiễn trên tôi đã chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp
  phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM
  ” làm
  luận văn tốt nghiệp của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Giới thiệu về loại hình dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
  và làm rõ vai trò quan trọng của nó trong ngoại thương.
  Thông qua tìm hiểu, phân tích, tổng hợp thực trạng hoạt động kinh
  doanh dịch vụ giao nhận của các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM,
  từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển loại hình dịch vụ này.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu:
  - Một số vấn đề lý luận liên quan GNHH XNK
  - Hoạt động GNHH XNK là một lĩnh vực rất phong phú và đa dạng,
  có thể thực hiện bằng nhiều phương tiện vận tải như: đường biển,
  đường hàng không, đường bộ, đường sắt hay vận tải đa phương thức,
  do chính doanh nghiệp XNK hoặc do các các công ty chuyên kinh
  doanh dịch vụ giao nhận thực hiện
  Phạm vi nghiên cứu: Các doanh nghiệp kinh doanh GNHH XNK tại
  Tp.HCM (khảo sát 27 công ty giao nhận Tp.HCM) và các công ty
  XNK – đơn vị sử dụng dịch vụ này (khảo sát 24 doanh nghiệp XNK)
  4. Phương pháp nghiên cứu: tham khảo tài liệu liên quan đề tài, khảo sát,
  thống kê, so sánh, dự báo và những phương pháp toán học đơn giản để
  tiếp cận vấn đề. Từ đó phân tích, tổng hợp và đề xuất giải pháp cho đề
  tài.
  5. Kết cấu đề tài: Đề tài có 70 trang, 21 bảng số liệu và 1 sơ đồ, được chia
  làm 3 chương như sau:
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về giao nhận hàng hóa XNK
  Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động GNHH XNK tại Tp.HCM
  Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động GNHH XNK tại
  Tp.HCM

  MỤC LỤC

  Lời mở đầu
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về giao nhận hàng hóa XNK
  1.1. Một số vấn đề chung về giao nhận hàng hóa XNK ---------------------------------1
  1.1.1. Định nghĩa về giao nhận và người giao nhận-----------------------------------1
  1.1.2. Phạm vi hoạt động của dịch vụ giao nhận --------------------------------------2
  1.1.3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người giao nhận-----------------------------------4
  1.1.4. Vai trò của người giao nhận-------------------------------------------------------4
  1.1.5. Mối liện hệ giữa người giao nhận và các bên có liên quan ------------------5
  1.2. Các lợi điểm của người giao nhận trong thương mại quốc tế-------------------------6
  1.2.1. Đối với người XK-------------------------------------------------------------------6
  1.2.2. Đối với người nhập khẩu ----------------------------------------------------------6
  1.3. Những đóng góp của giao nhận vận tải quốc tế trong việc thực hiện chiến
  lược kinh tế hướng ngoại ở nước ta------------------------------------------------------7
  1.4. Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ----------------------------------------11
  1.4.1. Tổ chức giao hàng cho người vận tải --------------------------------------------11
  1.4.2. Tổ chức nhận hàng từ người vận tải ---------------------------------------------12
  1.5. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế ở các nước--------------14
  Kết luận chương I --------------------------------------------------------------------------------18
  Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa XNK tại Tp.HCM
  2.1. Vài nét về hoạt động xuất nhập khẩu tại Tp.HCM ----------------------------------19
  2.1.1. Hoạt động xuất khẩu---------------------------------------------------------------19
  2.1.2. Hoạt động nhập khẩu --------------------------------------------------------------22
  2.2. Thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ở Tp.HCM ------------25
  2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển hoạt động GNHH XNK ở Việt
  Nam------------------------------------------------------------------------------------------25
  2.2.2. Vấn đề quản lý đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ GNHH
  XNK -----------------------------------------------------------------------------------------27
  2.2.3. Vị trí địa lý của Tp.HCM và thực trạng CSHT phục vụ GNHH XNK-------29
  2.2.4. Hoạt động giao nhận hàng hĩa XNK ở Tp.HCM ---------------------------------32
  2.2.5. Phân tích kết quả khảo sát thực trạng GNHH XNK tại Tp.HCM------------34
  2.2.5.1. Giao nhận vận tải đường biển, đường hàng không --------------------------34
  2.2.5.2. Giao nhận hàng rời và container -----------------------------------------------35
  2.2.5.3. Cơ cấu hàng chỉ định và không chỉ định trong giao nhận vận tải----------36
  2.2.5.4. Đối tượng và cách thức tiếp cận khách hàng của công ty GNHH: --------37
  2.2.5.5. Các loại hình dịch vụ giao nhận hàng được cung cấp -----------------------38
  2.2.5.6. Nguyên nhân và các dịch vụ chủ hàng mua từ các công ty giao
  nhận------------------------------------------------------------------------------------------43
  2.2.5.7. Vấn đề giá và chất lượng dịch vụ----------------------------------------------44
  2.3. Tiềm năng, thách thức và dự báo đối với GNHH XNK tại Tp.HCM khi
  Việt Nam gia nhập WTO -----------------------------------------------------------------46
  2.3.1. Tiềm năng ---------------------------------------------------------------------------46
  2.3.2. Thách thức---------------------------------------------------------------------------47
  2.3.3. Dự báo -------------------------------------------------------------------------------48
  2.4. Đánh giá thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM ------------49
  2.4.1. Những thuận lợi có được ----------------------------------------------------------49
  2.4.2. Những hạn chế tồn đọng ----------------------------------------------------------50
  Kết luận chương II 51
  Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động GNHH XNK tại p.HCM
  3.1. Mục tiêu và chính sách phát triển dịch vụ GNHH XNK tại Tp.HCM -------------52
  3.1.1. Mục tiêu phát triển ngành giao nhận hàng hóa XNK ở Việt Nam ----------52
  3.1.2. Chính sách phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK ở Việt Nam ------52
  3.2. Những giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hóa XNK ---------------------- 53
  3.2.1 Nhóm giải pháp 1: Hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và tăng
  năng lực chuyên chở của đội tàu ------------------------------------------------------ 53
  3.2.1 Nhóm giải pháp 2: Hoàn thiện và phát triển hoạt động GNHH XNK ------------ 57
  3.2.1. Nhóm giải pháp 3: Hoàn thiện cơ chế quản lý hàng hải và hoạt động của
  ngành hàng hải và các ngành có liên quan ------------------------------------------- 65
  3.3. Kiến nghị đối với nhà nước và các ban ngành liên quan ---------------------------------- 69
  Kết luận chương III ------------------------------------------------------------------------------------------ 70
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status