MỞ ĐẦU

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang đ òi hỏ i phải có những đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Mục tiêu giáo dục của nước ta đã được đặt ra trong luật G iáo dục năm 2005: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam Phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập Dân tộc và chủ nghĩa xã hộ i; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (chương 1, điều 2). Để đạt mục tiêu giáo dục như trên, cùng với những thay đổi về nội dung, cần có những đổi mới căn bản về phương pháp giáo dục: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” (chương 1, điều 5).

Về chiến lược Phát triển giáo dục 2001 – 2010, ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ- TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, ở mục 5.2 ghi rõ: “Đổi mới và hiện đại hóa phương pháp giáo dục. Chuyển từ việc truyền thụ tri thức thụ động, thầy giảng, trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức; dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống và có tư duy phân tích, tổng hợp; Phát triển năng lực của mỗi cá nhân; tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập, .”

Theo chủ trương đổi mới giáo dục thì cần đổi mới cả về chương trình, nội dung, sách giáo khoa, phương pháp dạy học đồng thời đổi mới cả về kiểm tra, đánh giá. Trong đó phương hướng đổi mới kiểm tra đánh giá đó là kết hợp phương thức kiểm tra truyền thống tự luận với kiểm tra đánh giá bằng trắc nghiệm. Kiểm tra đánh giá bằng trắc nghiệm có nhiều ưu đ iểm, tuy có một số
sách tham khảo trên thị trường nhưng trong quá trình dạy học thì cần phải phù hợp với đối tượng thực tế mà mình đang dạy học nên phải có sự biên soạn theo cách nghĩ riêng của mỗ i người và cũng để triển khai từng bước cho toàn bộ nội dung chương trình môn Toán toàn bậc trung học phổ thông. Sự nghiên cứu cũng nhằm rút ra những kinh nghiệm về biên soạn câu hỏi trắc nghiệm trong quá trình dạy học.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1 Mục đích nghiên cứu

Biên soạn được một hệ thống câu hỏi trắc ngh iệm về “Phương pháp tọa độ trong không gian” nhằm hỗ trợ trong quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu lí luận về kiểm tra đánh giá bằng câu hỏ i trắc nghiệm, nghiên cứu chương trình nội dung phương pháp tọa độ trong không gian.
- Định hướng cách thức biên soạn câu hỏi trắc nghiệm.

- Biên soạn được một hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về phương pháp tọa độ trong không gian.
- Chọn một phần mềm kiểm tra trắc nghiệm để sử dụng cho hệ thống câu hỏi đã biên soạn.
- Thử nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của đề tài.

3. Giả thuyết khoa học

Có thể biên soạn được một hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về “Phương pháp tọa độ trong không gian” bám sát lí luận về TNKQ và nếu vận dụng tốt hệ thống đó một cách thích hợp thì góp phần đổi mới phương pháp dạy và học một cách có hiệu quả.
Để kiểm nghiệm cho sự đúng đắn của giả thuyết khoa học trên thì đề tài cần trả lời được các câu hỏi khoa học sau đây:

- Có thể Xây dựng được hệ thống câu hỏ i trắc nghiệm về phương pháp tọa độ trong không gian bám sát lí luận về kiểm tra đánh giá được hay không?
- Hệ thống câu hỏi có bảo đảm tính khoa học và phù hợp với lí luận haykhông?

4. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu lí luận:

Nghiên cứu lí luận về kiểm tra đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thông qua các kết quả nghiên cứu đã công bố liên quan đến đề tài. Nghiên cứu chương trình nộ i dung sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên, tài liệu tham khảo về phương pháp tọa độ trong không gian.
- Thử nghiệm sư phạm:

Sử dụng một phần hệ thống câu hỏi đã biên soạn được trong dạy học một số tiết, trong kiểm tra một chương thuộc nội dung phương pháp tọa độ trong không gian tại một lớp thực nghiệm (có một lớp đối chứng) ở trường trung học phổ thông. Đánh giá thực nghiệm thông qua phiếu đánh giá của giáo viên, kết quả quan sát trên lớp thực nghiệm và qua bài kiểm tra.
5. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận thì luận văn được trình bày trong 3 chương:

- Chương I: Cơ sở lí luận

- Chương II: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về “Phương pháp tọa độ trong không gian”

- Chương III: Thử nghiệm sư phạm

MỤC LỤC

Mục lục 1

Danh mục các chữ viết tắt 2

MỞ ĐẦU 3

Chương I – CƠ SỞ LÍ LUẬN

1.1 Quan niệm về kiểm tra đánh giá 6

1.2 Kiểm tra đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan 7

Chương II – HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NHIỆM KHÁCH QUAN VỀ PHưƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
2.1 Câu hỏi trắc nghiệm dùng trong dạy học bài

“Hệ tọa độ trong không gian” 43

2.2 Câu hỏi trắc nghiệm dùng trong dạy học bài

“Phương trình mặt phẳng” 54

2.3 Câu hỏi trắc nghiệm dùng trong dạy học bài

“Phương trình đường thẳng” 71

Chương III – THỬ NGHIỆM Sư PHẠM

3.1 Mục đích của thử nghiệm sư phạm 88

3.2 Nội dung, tổ chức thử nghiệm 88

3.3 Kết quả thử nghiệm sư phạm 90

KẾT LUẬN 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

TNKQ : Trắc nghiệm khách quan vtcp : Vectơ chỉ phương
vtpt : Vectơ pháp tuyến

[charge=450]http://up.4share.vn/f/66575f52545e5052/LV_08_SP_GD_VTT.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học hình học không gian lớp 11 THPT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học hình học không gian lớp 11 THPT sẽ giúp ích cho bạn.