Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG
TRẮC NGHIỆM 6
1.1. Lược sử nghiên cứu của khoa học trắc nghiệmNgân Hàng đề thi trắc nghiệm các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực 6
1.1.1. Tình hình nghiên cứu và sử dụng trắc nghiệm ở trên thế giới . 6
1.1.2. Tình hình nghiên cứu và sử dụng trắc nghiệm ở Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam . 9
1.2. Những khái niệm cơ bản về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập 12
1.2.1. Khái niệm về “kiểm tra” . 12
1.2.2. Khái niệm về “đánh giá” và “đánh giá kết quả học tập” 12
1.3. Xu hướng đổi mới kiểm tra - đánh giá 15
1.4. Các phương pháp kiểm tra - đánh giá thành quả học tập trong dạy học 18
1.4.1. Phương pháp quan sát 18
1.4.2. Phương pháp vấn đáp 18
1.4.3. Phương pháp kiểm tra viết . 19
1.5. Trắc nghiệm và những vấn đề liên quan 19
1.5.1. Khái niệm về trắc nghiệm . 19
1.5.2. Trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan 19
1.5.3. Những nguyên tắc chung của trắc nghiệm 21
1.5.4. Các loại câu TNKQ . 22
1.6. Tình hình sử dụng câu trắc nghiệm MCQ trong kiểm tra đánh giá kết quả
học tập ở trường trung học phổ thông . 25
Chương 2: QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH ĐỘ KHÓ VÀ ĐỘ PHÂN BIỆT CỦA
CÂU TRẮC NGHIỆM MCQ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO
(SINH HỌC 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) 29
2.1. Nguyên tắc kiểm định câu trắc nghiệm MCQ . 29
2.1.1. Nguyên tắc định lượng 29
2.1.2. Nguyên tắc định tính . 30
2.2. Kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu trắc nghiệm MCQ 31
2.2.1. Phương pháp kiểm định độ khó và độ phân biệt theo quan điểm truyền
thống 31
2.2.2. Cải tiến phương pháp kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu trắc
nghiệm MCQ . 34
2.3. Quy trình kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm
MCQ phần Sinh họcluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Sinh học tế bào (Sinh học 10 - Chương trình nâng cao) 37
2.3.1. Quy trình chung . 37
2.3.2. Quy trình kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm
MCQ trong dạy học Sinh học tế bào . 37
2.4. Vận dụng quy trình kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu MCQ trong
dạy học Sinh học tế bào 42
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 57
3.1. Mục đích thực nghiệm . 57
3.2. Nội dung thực nghiệm 57
3.3. Phương pháp thực nghiệm . 57
3.3.1. Thời gian thực nghiệm 57
3.3.2. Địa điểm thực nghiệm . 57
3.3.3. Đối tượng thực nghiệm . 57
3.3.4. Bố trí thực nghiệm 58
3.4. Kết quả thực nghiệm 58
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 66

[charge=450]http://up.4share.vn/f/34050d00060c0101/LV_08_SP_GD_NTTT.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Nghiên cứu quy trình kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10 - chương trình nâng cao)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu quy trình kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10 - chương trình nâng cao) sẽ giúp ích cho bạn.