CẤU TRÚC LUẬN VĂN
Mở đầu 6
Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu . 11
1.1. Tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu 11
1.1.1. Trên thế giới 11
1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam 13
1.2. Các khái niệm công cụ . 16
1.2.1. Xu hướng . 16
1.2.2. Nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp 19
1.2.3. Xu hướng nghề nghiệp và năng lực nghề nghiệp . 22
1.2.4. Sự phù hợp nghề 26
1.2.5. Lựa chọn nghề nghiệp và những tính chất của nó 27
1.2.6. Khái niệm về KTTT và cơ chế thị trường . 29
1.3. Sự tác động của nền KTTT đối với đời sống, xã hội nước ta 30
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn nghề nghiệp
của HS THPT
34
1.4. 1. Những đặc điểm cơ bản về tâm lý và nhân cách của HS THPT . 34
1.4.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của
HS THPT
40
1.4.3. Một số nguyên nhân dẫn đến sự sai lầm trong việc lựa chọn nghề
nghiệp của HS THPT .
45
Chương 2: Thực trạng xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của HS lớp
12 trường THPT dưới ảnh hưởng của nền KTTT
49
2.1. Vài nét về khách thể điều tra . . 49
2.2. Thực trạng xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của HS lớp 12
trường THPT dưới ảnh hưởng của nền KTTT (khảo sát tại tỉnh
PhúThọ) .
50
2.2.1. Thực trạng về nhận thức và xu hướng lựa chọn nghề nghiệp
của học sinh lớp 12
50
2.2.2. ý kiến của giáo viên làm công tác hướng nghiệp về xu hướng lựa
chọn nghề nghiệp của HS lớp 12 hiện nay
76
2.2.3. ý kiến của cha mẹ đối với việc lựa chọn nghề nghiệp của HS lớp
12 hiện nay .
84
2.3. Kết luận chương 2 . 89
Chương 3: Các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp 91
cho HS lớp 12 trường THPT trong điều kiện KTTT hiện nay
3.1. Những cơ sở có tính nguyên tắc để xây dựng các biện pháp . 91
3.1.1. Nghiên cứu, xây dựng các biện pháp phải đảm bảo tính mục đích
của giáo dục hướng nghiệp
91
3.1.2. Nghiên cứu xây dựng các biện pháp phải đảm bảo sự phù hợp với
những đặc điểm tâm lý và nhân cách của HS THPT
91
3.1.3. Nghiên cứu xây dựng các biện pháp phải đảm bảo sự phân hoá,
cá biệt hoá HS trong hoạt động hướng nghiệp
92
3.1.4. Nghiên cứu xây dựng các biện pháp phải đảm bảo tính hệ thống
trong hoạt động GDHN .
93
1.3.5. Nghiên cứu xây dựng các biện pháp theo quan điểm tiếp cận hoạt
động và nhân cách
93
3.1.6. Nghiên cứu xây dựng các biện pháp phải đảm bảo tính khả thi . 94
3.2. Các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HS
lớp 12 trường THPT trong điều kiện KTTT hiện nay
94
3.2.1. Xây dựng bài học có nội dung giới thiệu về những lĩnh vực nghề
nghiệp cụ thể
94
3.2.2. Tổ chức buổi toạ đàm ở lớp với chủ đề về nghề nghiệp và lựa
chọn nghề nghiệp
96
3.2.3. Tổ chức cho HS tham quan tại các cơ sở sản xuất 97
3.2.4. Tổ chức hội nghị để trao đổi với cha mẹ học sinh về nghề nghiệp
tương lai của con em họ. .
98
3.2.5. Lập hồ sơ hướng nghiệp chi tiết cho mỗi HS . 100
3.3. Khảo nghiệm các biện pháp trên cơ sở lấy ý kiến chuyên gia . 101
3.3.1. Mục đích khảo nghiệm . 102
3.3.2. Đối tượng khảo nghiệm 102
3.3.3. Quá trình tiến hành khảo nghiệm . 102
3.3.4. Kết quả khảo nghiệm 102
3.4. Kết luận chương 3 . 106
Kết luận và khuyến nghị . 107
1. Kết luận 107
2. Khuyến nghị 108
Danh mục công trình khoa học đã công bố . 110
Tài liệu tham khảo . 111
Phụ lục . 116
[charge=450]http://up.4share.vn/f/5869616e6a6e686e/LV_08_SP_GD_TDC.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trường Trung Học Phổ Thông dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường (khảo sát tại tỉnh Phú Thọ)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trường Trung Học Phổ Thông dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường (khảo sát tại tỉnh Phú Thọ) sẽ giúp ích cho bạn.