Lời mở đầu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU . 1
1. Lý do chọn đề tài . 1
2. Mục đích nghiên cứu . 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
3.1. Khách thể nghiên cứu . 2
3.2. Đối tượng nghiên cứu 3
4. Giả thuyết khoa học 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
6. Phạm vi nghiên cứu . 3
7. Phương pháp nghiên cứu . 3
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận . 3
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 4
8. Cấu trúc của luận văn 4
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHưƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRưỜNG
THPT 5
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 5
1.2. Các khái niệm công cụ . 6
1.2.1. Khái niệm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung
học phổ thông 6
1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục 9
1.2.3. Khái niệm các biện pháp quản lí thực hiện chương trình hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông . 12
1.3. Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp . 15
1.3.1. Cơ sở pháp lý của tổ chức quản lý thực hiện chương trình hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT 15
1.3.2. Cơ sở lý luận của quản lý chương trình hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp ở trường THPT . 17
1.3.3. Quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp ở trường THPT 30
1.3.3.1. Mục tiêu của quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT 30
1.3.3.2. Đối tượng quản lý thực hiện chương trình hoạt động
GDNGLL ở trường THPT 32
1.3.3.3. Nội dung và qui trình quản lý thực hiện chương trình hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT . 32
1.3.4. Vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức chỉ đạo quản lý thực hiện
chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 35
1.3.4.1. Hiệu trưởng tổ chức quản lý thực hiện chương trình hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp . 36
1.3.4.2. Phối hợp các lực lượng giáo dục tổ chức quản lý thực hiện
chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 37
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHưƠNG TRÌNH HOẠT
ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRưỜNG THPT ĐẠI
TỪ - HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN . 39
2.1. Nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về thực hiện chương trình tổ
chức hoạt động GDNGLL . 40
2.2. Thực trạng về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức quản lí
chương trình hoạt động GDNGLL của cán bộ quản lí và giáo viên . 43
2.3. Thực trạng việc tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình hoạt động
GDNGLL của cán bộ quản lí và giáo viên . 46
2.4. Về nội dung triển khai chương trình hoạt động GDNGLL . 52
2.5. Những khó khăn của cán bộ giáo viên khi thực hiện chương trình
hoạt động GDNGLL . 59
Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHưƠNG TRÌNH HOẠT
ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRưỜNG THPT ĐẠI
TỪ - THÁI NGUYÊN . 67
3.1. Cơ sở khoa học của các biện pháp quản lý thực hiện chương trình
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 67
3.1.1. Cơ sở pháp lý 67
3.1.2. Cơ sở lý luận quản lý 67
3.2. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý thực hiện chương trình
hoạt động GDNGLL . 69
3.3. Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động GDNGLL 70
3.3.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên trong tổ
chức thực hiện chương trình hoạt động GDNGLL . 70
3.3.2. Phân cấp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp . 71
3.3.3. Huy động các nguồn lực để thực hiện nội dung, chương trình
hoạt động GDNGLL . 73
3.3.3.1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên về tổ chức
chương trình hoạt động GDNGLL . 73
3.3.3.2. Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường
để tổ chức thực hiện chương trình hoạt động GDNGLL 74
3.3.3.3. ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động
GDNGLL 74
3.3.3.4. Huy động tài chính, cơ sở vật chất cho tổ chức hoạt động
GDNGLL 74
3.3.4. Đa dạng hoá các loại hình hoạt động GDNGLL 74
3.3.4.1. Hoạt động chính trị, xã hội, đạo đức, pháp luật . 74
3.3.4.2. Tìm hiểu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ học tập 76
3.3.4.3. Tổ chức các hoạt động lao động công ích, xã hội 76
3.3.4.4. Hoạt động văn hóa - nghệ thuật . 76
3.3.4.5. Hoạt động thể thao, quốc phòng, tham quan du lịch . 77
3.3.5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp . 77
3.4. Điều kiện thực hiện các biện pháp quản lý thực hiện chương trình
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 79
3.4.1. Tăng cường cơ sở vật chất, nguồn tài chính cho tổ chức hoạt
động GDNGLL . 79
3.4.2. Phối hợp với các lực lượng giáo dục 80
3.4.3. Tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp . 81
3.5. Khảo nghiệm các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt
động GDNGLL . 84
3.5.1. Mục đích khảo nghiệm 84
3.5.2. Đối tượng khảo nghiệm . 85
3.5.3. Phương pháp khảo nghiệm 85
3.5.4. Kết quả khảo nghiệm 85
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89
1. Kết luận . 89
2. Kiến nghị . 90
2.1. Đối với Bộ GD-ĐT và các Sở GD-ĐT 90
2.2. Đối với nhà trường . 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
PHỤ LỤC 94 .
[charge=450]http://up.4share.vn/f/7d4c444b4f4b4d49/LV_08_SP_GD_PVT.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt đại từ - thái nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt đại từ - thái nguyên sẽ giúp ích cho bạn.