CẤU TRÚC LUẬN VĂN
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình, sơ đồ, biểu đồ, tranh ảnh
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu .
4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài
5. Lịch sử nghiên cứu của vấn đề
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Đóng góp của luận văn .
8. Cấu trúc của luận văn
NỘI DUNG
Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc ứng dụng CNTT trong thiết
kế bài giảng Địa lí tự nhiên 10 THPT
1.1. Cơ sở lí luận của đề tài
1.1.1. Đặc điểm tâm lí và trình độ nhận thức của lứa tuổi học sinh THPT
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản trong lí luận dạy học Địa lí .
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài .
1.2.1. Quan điểm dạy học theo hướng tích cực .
1.2.2. Tin học hóa – Nhu cầu tất yếu của thời đại mới
1.2.3. Quan niệm dạy học có sử dụng CNTT
1.2.4. Ứng dụng CNTT vào giảng dạy để thực hiện tốt mục tiêu dạy học
và hiện đại hóa nền giáo dục
1.2.5. Thực trạng của việc ứng dụng CNTT trong thiết kế bài giảng
Địa lí tự nhiên 10 THPT hiện nay .
Chương 2: Sử dụng CNTT và các phần mềm tin học có nội dung Địa lí để thiết kế bài giảng Địa lí tự nhiên trong SGK Địa lí 10 THPT .
2.1. Giới thiệu một số phần mềm có khả năng khai thác và thiết kế
một bài giảng Địa lí .
2.1.1. Một số yêu cầu và nguyên tắc đối với việc thiết kế bài giảng
2.1.2. Một số phần mềm cơ bản được sử dụng trong thiết kế bài giảng
2.1.3. Sử dụng Power point để thết kế bài giảng
Địa lí tự nhiên 10 THPT
2.2. Thiết kế một số bài giảng Địa lí tự nhiên cụ thể trong chương trình
Địa lí 10 THPT có sử dụng Power point và các phần mềm tin học
có nội dung Địa lí .
2.2.1. Chương trình và nội dung môn Địa lí ở trường phổ thông
2.2.2. Quy trình thiết kế một bài giảng có sử dụng CNTT
2.2.3. Áp dụng trực tiếp vào thiết kế mẫu bài giảng Địa lí tự nhiên
trong SGK Địa lí 10 THPT
Chương 3 Thực nghiệm sư phạm .
3.1 Mục đích thực nghiệm
3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm .
3.3 Nguyên tắc thực nghiệm
3.4 Tổ chức thực nghiệm .
3.4.1 Chọn trường thực nghiệm
3.4.2 Chuẩn bị thực nghiệm
3.4.3 Đánh giá sau thực nghiệm
3.5 Nhận xét kết quả thực nghiệm
Kết luận
Tài liệu tham khảo .
Phụ lục
[charge=450]http://up.4share.vn/f/43727a7571757376/LV_08_SP_GD_PNT.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa lý tự nhiên trong sách giáo khoa địa lí 10 trung học phổ thông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa lý tự nhiên trong sách giáo khoa địa lí 10 trung học phổ thông sẽ giúp ích cho bạn.