Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Đánh giá hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Viện Khoa học Lao động Xã hội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Viện Khoa học Lao động Xã hội


  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong tổ chức đánh giá thực hiện công việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác quản trị nhân sự bởi với nó giúp nhà quản lí đưa ra các quyết định nhân sự cũng như giúp người lao động cải tiến thực hiện công việc của mình. Các quyết định nhân sự sẽ đúng đắn khi tổ chức có một công tác đánh giá thực hiện công việc của nhân viên nghiêm túc. Các hoạt động nhân lực cũng sẽ được ban chuyên trách về nhân sự, ban lãnh đạo kiểm tra đánh giá hiệu quả thực hiện dựa trên các kết quả về đánh giá thực hiện công việc từ đó hoàn thiện, kiểm điểm mức độ đúng đắn và hiệu quả của các hoạt động đó, đưa ra những hướng điều chỉnh hợp lý. Mức độ hợp lý và đúng đắn của việc sử dụng các hệ thống đánh giá và thông tin phản hồi các kết quả đánh giá với người lao động có ảnh hưởng rất lớn tới việc xây dựng, phát triển năng lực, nhân cách và sự cống hiến của nhân viên với tổ chức làm cho môi trường làm việc của tổ chức trở nên tốt hơn.
  Viện Khoa học Lao động Xã hội là một Viện nghiên cứu khoa học của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với 81 cán bộ nhân viên nghiên cứu khoa học do vậy công tác đánh giá thực hiệc công việc được Viện quan tâm sâu sắc. Lao động chủ yếu của Viện là cán bộ nghiên cứu khoa học với sản phẩm là các công trình khoa học, Viện cũng là một cơ quan nhà nước chịu sự điều chỉnh của các quy định mang tính hành chính nên công tác đánh giá thực hiện công việc trở nên khó khăn. Vì vậy, công tác đánh giá thực hiện công việc được thực hiện một cách thoã đáng sẽ tạo động lực cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, cống hiến khả năng cho tập thể và cam kết làm việc lâu dài tại Viện.Với mong muốn am hiểu sâu về công tác đánh giá thực hiện công việc tại Viện, nghiên cứu về vấn đề này người viết xin chọn đề tài Đánh giá hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Viện Khoa học Lao động Xã hội là đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Xin mạnh dạn đưa ra một vài hướng hoàn thiện cho công tác đánh giá tại Viện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên vì sự phát triển cao hơn và xa hơn của Viện
  Đối tượng nghiên cứu
  Hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Viện Khoa học Lao động Xã hội.
  Phạm vi nghiên cứu
  Công tác đánh giá thực hiện công việc tại Viện Khoa học Lao động Xã hội
  Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu hệ thống đánh giá thực hiện công việc tại Viện Khoa học Lao động Xã hội với mong muốn có sự am hiểu sâu về công tác đánh giá thực hiện công việc tại Viện, đưa ra một vài hướng phát triển và hoàn thiện công tác vì hiệu quả làm việc và các mối quan hệ của cán bộ nhân viên trong Viện.
  Phương pháp nghiên cứu
  Thông qua việc thực tập nghiên cứu tại Viện Khoa học Lao động Xã hội, phương pháp được sử dụng là quan sát cán bộ nhân viên phòng Tổ chức hành chính, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp, sử dụng bảng hỏi với quy mô điều tra là 50 cán bộ nhân viên của Viện
  Kết quả nghiên cứu
  Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Viện Khoa học Lao động Xã hội với mong muốn đóng góp, xây dựng hệ thống đánh giá được hoàn thiện, chính xác và phù hợp hơn.
  Dự kiến kết cấu
  Phần I: Sự cần thiết phải đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức. Phần này nêu ra cơ sở lý thuyết của đánh giá thực hiện công việc giúp người đọc có thể hiểu được thế nào là đánh giá thực hiện công việc và hiểu được vai trò của đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức
  Phần II: Đánh giá thực trạng hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Viện Khoa học Lao động Xã hội. Giới thiệu chung về Viện Khoa học Lao động Xã hội, công tác quản trị nhân lực tại Viện và chuyên sâu về công tác đánh giá thực hiện công việc của Viện.
  Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Viện Khoa học Lao động Xã hội. Nội dung chương này đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Viện. Qua đó hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho Viện.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I:SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA TỔ CHỨC 3
  1.Khái niệm 3
  2.Quá trình đánh giá thực hiệ công việc. 3
  2.1.Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc. 3
  2.1.1.Thang đo đồ hoạ. 3
  2.1.2.Phương pháp danh mục kiểm tra. 4
  2.1.3.Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng. 4
  2.1.4.Phương pháp đánh giá bằng thang đo dựa trên hành vi. 4
  2.1.5.Phương pháp so sánh. 5
  2.1.6.Phương pháp bản tường thuật. 5
  2.1.7.Phương pháp “Quản lý bằng mục tiêu”. 5
  2.2.Tổ chức thực hiện quá trình đánh giá thực hiện công việc. 6
  2.2.1.Công tác thực hiện chương trình đánh giá thực hiện công việc. 6
  2.2.2.Tiến hành đánh giá thực hiện công việc. 6
  2.2.3.Kết quả đánh giá thực hiện công việc. 6
  3.Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đánh giá thực hiện công việc. 7
  3.1.Các yếu tố của hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 7
  3.1.1.Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc. 7
  3.1.2.Đo lường sự thực hiện công việc. 8
  3.1.3.Thông tin phản hồi. 9
  3.2.Yêu cầu đối với hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 9
  3.3.Các lỗi trong đánh giá thực hiện công việc. 10
  4.Sự cần thiết phải đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức. 10
  4.1.Đối với tổ chức. 11
  4.2.Đối với người lao động. 11
  4.3.Đối với nhà quản lý. 11


  PHẦN II: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐÁNH GÍA THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI 13
  1.Tổng quan về Viện Khoa học Lao động Xã hội. 13
  1.1.Tóm lược lịch sử hình thành và phát triển của Viện. 13
  1.2.Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Viện. 14
  1.3.Đặc điểm lao động của Viện. 16
  2.Đánh giá thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại Viện Khoa học Lao động Xã hội. 19
  2.1.Mục đích đánh giá thực hiện công việc của Viện. 19
  2.2.Cơ sở đánh giá thực hiện công việc của Viện. 20
  2.2.1. Cơ sở đánh giá thực hiện công việc theo quý. 20
  2.2.2. Cơ sở đánh giá thực hiện công việc theo năm. 24
  2.2.3.Cơ sở đánh giá thực hiện công việc đối với tập thể. 26
  2.3. Quy trình đánh giá thực hiện công việc của Viện. 27
  2.3.1. Đôi với hệ thống đánh giá thực hiện công việc theo quý. 27
  2.3.2. Đánh giá thực hiện công việc theo năm. 29
  3. Kết quả đánh giá thực hiện công việc. 31
  3.1. Kết quả đánh giá thực hiện công việc của Viện Khoa học Lao động Xã hội giai đoạn 2009-2011. 31
  3.2. Ưu điểm của công tác đánh giá thực hiện công việc của Viện Khoa học Lao động Xã hội. 35
  3.3. Hạn chế của công tác đánh giá thực hiện công việc tại Viện Khoa học Lao động Xã hội. 37


  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 40
  3.1. Phương hướng phát triển của Viện Khoa học Lao động Xã hội trong giai đoạn 2012-2015. 40
  3.1.1. Phương hướng nhiệm vụ giai doạn 2012-2015. 40
  3.1.2. Đối với công tác nhân sự. 41
  3.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 41
  3.2.1. Hoàn chỉnh hệ thống phân tích công việc. 41
  3.2.2. Lựa chọn phương pháp đánh giá. 43
  3.2.3. Lựa chọn người đánh giá. 44
  3.2.4. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc, các cách đánh giá thực hiện công việc. 45
  3.2.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin phản hồi. 47
  3.2.6. Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh trong Viện. 48
  KẾT LUẬN 50
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51


  Xem Thêm: Đánh giá hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Viện Khoa học Lao động Xã hội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Viện Khoa học Lao động Xã hội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status