Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Niêm yết của các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường chứng khoán việt nam

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Niêm yết của các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường chứng khoán việt nam

  LỜI NÓI ĐẦU

  I. Tính cấp thiết của đề tài
  Cạnh tranh là quy luật kinh tế khách quan, tồn tại trong nền kinh tế thị trường.
  Cạnh tranh đã tạo nên sức sống mãnh liệt của cơ chế thị trường. Chính vì vậy, cạnh
  tranh trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng cũng là một tất yếu khi chúng ta chủ trương
  phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Vấn đền cạnh tranh trong
  lĩnh vực ngân hàng trở nên nóng hổi khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO và chính
  thức thực hiện các cam kết mở cữa thị trường tài chính ngân hàng từ ngày 01/04/2007.
  Đứng trước áp lực cạnh tranh mạnh mẽ và nhiều phía như vậy, trong khi năng lực tài
  chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam nhỏ bé, yếu ớt, năng lực cạnh tranh
  thấp, nên các ngân hàng Việt Nam sẽ khó đứng vững và phát triển trong thời kỳ hội
  nhập nếu không có chiến lược phát triển phù hợp.
  Do vậy, làm thế nào để nhanh chóng nâng cao năng lực tài chính, năng lực
  cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và các ngân hàng
  thương mại cổ phần nói riêng, là một đòi hỏi cấp thiết không chỉ ở các cấp quản trị
  điều hành ngân hàng mà còn ở các nhà hoạch định chiến lược phát triển tài chính quốc
  gia để duy trì và phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam trong cuộc chiến cạnh
  tranh không cân sức với các tập đoàn tài chính nước ngoài đang đầu tư mạnh mẽ vào
  Việt Nam.


  Nhận thức sâu sắc vấn đề làm thế nào để tồn tại và phát triển, các ngân
  hàng thương mại cổ phần Việt Nam đã chủ động giải bài toán hội nhập bằng
  cách nâng cao tiềm lực tài chính, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ ngân hàng để
  nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, tiến trình tăng năng lực tài chính của
  các ngân hàng thương mại cổ phần theo cách truyền thống diễn ra chậm chạp
  trong khi tiến trình mở cữa thị trường tài chính ngân hàng đã diễn ra và áp lực
  cạnh tranh mỗi ngày một lớn. Do vậy, để tăng nhanh năng lực tài chính của các
  ngân hàng thương mại cổ phần vấn đề niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng
  khoán phải được quan tâm hàng đầu vì tính ưu việt của huy động vốn qua thị
  trường chứng khoán. Chính vì vậy, niêm yết trên thị trường chứng khoán của
  các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam là phương cách tốt nhất để nâng
  cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần.


  II. Tình hình nghiên cứu
  Trong những năm gần đây, ở Việt Nam, vấn đề niêm yết của các ngân hàng
  thương mại cổ phần trên thị trường chứng khoán đã thu hút đông đảo các nhà khoa
  học ở các lĩnh vực kinh tế, pháp luật, các nhà quản lý ngân hàng tham gia nghiên cứu,
  bàn thảo. Nhiều bài viết nghiên cứu về vấn đề này tiếp cận ở những phạm vi và giác
  độ khác nhau đã đề cập khá nhiều về việc niêm yết của các ngân hàng thương mại cổ
  phần trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên chưa có một công trình khoa học nào
  nghiên cứu cụ thể, chi tiết và có hệ thống về vấn đề này.
  Chính vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn đề tài ‘ Niêm yết của các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường chứng khoán việt nam
  làm đề tài nghiên cứu và tập trung đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề như thực trạng
  hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần và thị trường chứng khoán Việt
  Nam; tình hình niêm yết trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống cơ sở lý luận, khái
  niệm, chức năng, nội dung hoạt động của ngân hàng thương mại và thị trường chứng
  khoán để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương
  mại cổ phần trên thị trường chứng khoán, qua đó làm động lực thúc đẩy các ngân hàng
  thương mại cổ phần khác niêm yết trên thị trường chứng khoán, đẩy nhanh việc nâng
  cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.


  III. Mục đích của luận văn
  Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về ngân hàng thương mại,
  ngân hàng thương mại cổ phần và thị trường chứng khoán, luận văn nghiên cứu một
  cách toàn diện về thực trạng hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần và thị
  trường chứng khoán Việt Nam để làm sáng tỏ cơ sở thực tiễn cho việc niêm yết của
  ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường chứng khoán và các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường chứng
  khoán. Cụ thể là:
  - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về ngân hàng thương mại và thị trường
  chứng khoán, vai trò của ngân hàng thương mại và thị trường chứng khoán trong nền
  kinh tế thị trường;
  - Nghiên cứu khái quát thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ
  phần và thị trường chứng khoán Việt Nam, tình hình niêm yết và nghiên cứu sự điều
  chỉnh của pháp luật đối với hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần và thị
  trường chứng khoán hiện nay;
  - Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động ngân hàng
  thương mại cổ phần, thị trường chứng khoán để khẳng định nhu cầu và các phương
  hướng đẩy mạnh việc niêm yết các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam.


  IV. Phạm vi nghiên cứu
  Luận văn này tiếp cận nghiên cứu vấn đề ngân hàng thương mại cổ phần và thị
  trường chứng khoán dưới giác độ khoa học kinh tế. Vì vậy, phạm vi nghiên cứu của
  Luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động ngân hàng thương mại cổ
  phần và thị trường chứng khoán Việt Nam; chủ yếu tập trung nghiên cứu thực tiễn
  hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần, lịch sử hình thành và phương hướng
  đẩy mạnh việc niêm yết của các Ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam.


  V. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn được thực hiện trên cơ sở vận dụng những kiến thức về Ngân hàng
  thương mại và thị trường chứng khoán, đường lối, quan điểm, định hướng phát triển
  thị trường chứng khoán và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt
  Nam, bởi vậy:
  - Đặt vấn đề nghiên cứu Ngân hàng thương mại cổ phần không tách rời chức
  năng, vai trò của ngân hàng thương mại và thị trường chứng khoán đặc biệt là khung pháp lý tài chính ngân hàng trong điều kiện kinh tế thị trường.
  - Từ phương pháp tiếp cận hệ thống, cách giải quyết vấn đề trong Luận văn
  tuân theo một logic, trật tự nhất định: Nghiên cứu cơ sở lý luận, tìm hiểu, phân tích,
  đánh giá thực trạng hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần, chỉ ra nhu cầu niêm
  yết trên thị trường chứng khoán, từ đó xác định phương hướng, biện pháp thúc đẩy
  niêm yết của các ngân hàng thương mại cổ phần.
  - Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong quá trình thực hiện Luận
  văn là: Phương pháp hệ thống, phân tích, tổng hợp; phương pháp so sánh đối chiếu
  lịch sử và phương pháp thống kê để làm sáng tỏ các căn cứ, cơ sở khoa học của vấn đề
  nghiên cứu.


  VI. Bố cục của Luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của Luận
  văn được kết cấu gồm 4 chương:
  - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại và thị trường chứng khoán
  - Chương 2: Vấn đề niêm yết chứng khoán
  - Chương 3: Thực trạng hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay
  - Chương 4: Các giải pháp đẩy mạnh sự niêm yết trên TTCK của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  Xem Thêm: Niêm yết của các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường chứng khoán việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Niêm yết của các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường chứng khoán việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status