Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu các hình thái lâm sàng và điều trị lác cơ năng có độ lác không ổn định (FULL TEXT)

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các hình thái lâm sàng và điều trị lác cơ năng có độ lác không ổn định (FULL TEXT)

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ

  CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN 3
  1.1. Đặc điểm giải phẫu - sinh lý vận nhãn và sinh bệnh của lác cơ năng có độ lác không ổn định, ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng và phẫu thuật lác
  1.1.1. Đặc điểm giải phẫu và sinh lý vận nhãn 3
  1.1.2. Cơ chế bệnh sinh của lác cơ năng có độ lác không ổn định 7
  1.1.3. ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng và phẫu thuật lác 10
  1.2. Các hình thái lâm sàng của lác cơ năng có độ lác không ổn định 14
  1.2.1. Lác quy tụ (lác trong) 14
  1.2.2. Lác phân kỳ (lác ngoài) 16
  1.2.3. Lác có phối hợp hội chứng 17
  1.3. Các phương pháp điều trị lác cơ năng có độ lác không ổn định 21
  1.3.1. Sự phát triển về điều trị lác cơ năng có độ lác không ổn định 22
  1.3.2. Các phương pháp điều trị lác cơ năng có độ lác không ổn định 23

  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 37
  2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nghiên cứu 37
  2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 37
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 37
  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 37
  2.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu 37
  2.2.3. Xử lý và phân tích số liệu 38
  2.2.4. Kỹ thuật và phương tiện nghiên cứu 38

  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54
  3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân 54
  3.1.1. Phân bố bệnh nhân theo giới tính 54
  3.1.2. Tuổi xuất hiện và điều trị lác 54
  3.1.3. Một số nguyên nhân gây lác 55
  3.2. Đặc điểm lâm sàng của lác cơ năng có độ lác không ổn định 56
  3.2.1. Tần suất bệnh 56
  3.2.2. Tần suất các hội chứng phối hợp 57
  3.2.3. Hình thái và tính chất lác cơ năng có độ lác không ổn định 58
  3.2.4. Hình thái lác và tình trạng vận nhãn 59
  3.2.5. Hình thái lác và tình trạng nhược thị 60
  3.2.6. Hình thái lác và kiểu định thị 61
  3.2.7. Hình thái lác và tật khúc xạ MP- MT 62
  3.2.8. Hình thái lác và tỷ số AC/A 64
  3.2.9. Hình thái lác và độ lác tối thiểu nhìn gần- xa đo bằng phương 65
  pháp Hirschberg trước phẫu thuật
  3.2.10. Hình thái lác và độ lác tối thiểu nhìn gần- xa đo bằng lăng 66
  kính trước phẫu thuật
  3.2.11. Hình thái lác và độ lác tối đa nhìn gần- xa đo bằng phương 67
  pháp Hirschberg trước phẫu thuật
  3.2.12. Hình thái lác và độ lác tối đa nhìn gần - xa đo bằng lăng kính 68
  trước phẫu thuật
  3.2.13. Hình thái lác và khoảng dao động độ lác không ổn định nhìn 69
  gần - xa đo bằng phương pháp Hirschberg trước phẫu thuật.
  3.2.14. Hình thái lác và khoảng dao động độ lác không ổn định nhìn 70
  gần- xa đo bằng lăng kính trước phẫu thuật
  3.2.15. Hình thái lác và các phương pháp phẫu thuật đã sử dụng 72
  3.3. Kết quả phẫu thuật 74
  3.3.1. Kết quả phẫu thuật ở các thời điểm 74
  3.3.2.Độ lác tĩnh (tối thiểu), độ lác động (tối đa) trung bình trước và 76
  sau phẫu thuật 1 tháng
  3.3.3. Kết quả phẫu thuật ở các thời điểm và tỷ số AC/A 77
  3.3.4. Kết quả phẫu thuật sau 1, 3, 6 tháng và tình trạng nhược thị 78
  3.3.5. Kết quả phẫu thuật sau 6 tháng và kiểu định thị 79
  3.3.6. Thị giác hai mắt sau phẫu thuật 6 tháng và tuổi xuất hiện lác 80
  3.3.7. Phục hồi thị giác hai mắt và tuổi điều trị 81
  3.3.8. Thị giác 2M sau 6 tháng và kết quả phẫu thuật ở các thời điểm 82
  3.3.9.Thị giác hai mắt theo thời gian 83
  3.3.10.Biến chứng của phẫu thuật 84
  3.4. Kết quả điều trị không phẫu thuật 86
  3.4.1. Một số đặc điểm lâm sàng của lác quy tụ do điều tiết 86
  3.4.2. Kết quả điều trị lác quy tụ do điều tiết 88

  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 93
  4.1. Đặc điểm lâm sàng của lác cơ năng có độ lác không ổn định 93
  4.1.1. Một số đặc điểm chung của bệnh nhân 93
  4.1.2. Đặc điểm lâm sàng của lác cơ năng có độ lác không ổn định 96
  4.1.3. Các hình thái lâm sàng của lác cơ năng có độ lác không ổn định 99
  4.2. Kết quả phẫu thuật 105
  4.2.1. Kết quả phẫu thuật khi độ lác gốc (độ lác tĩnh) ở các thời điểm 105
  4.2.2. Các phương pháp phẫu thuật đã sử dụng 110
  4.2.3. Thị giác hai mắt sau phẫu thuật 121
  4.2.4. Kết quả phẫu thuật ở các thời điểm và tỷ số AC/A, tình trạng nhược thị, kiểu định thị 122
  4.2.5. Biến chứng trong và sau phẫu thuật 123
  4.3. Kết quả điều trị không phẫu thuật 124
  4.4. Chỉ định và chống chỉ định phẫu thuật trong lác cơ năng có độ lác không ổn định 130

  KẾT LUẬN 131
  1. Các hình thái lâm sàng của lác cơ năng có độ lác không ổn định 131
  2. Kết quả điều trị phẫu thuật và không phẫu thuật của lác cơ năng có độ lác không ổn định 132

  KIẾN NGHỊ 133

  Lác là một bênh khá phổ biến, đã và đang được quan tâm trong ngành nhãn khoa. Bênh lác cần được phát hiên sớm và điều trị có hiệu quả vì lác là một trong những bênh gây mù ở trẻ em. Theo điều tra dịch tễ học, tỷ lệ mắc bệnh lác trong dân 3 - 7% trong đó lác cơ năng có độ lác không ổn định (LCNCĐLKÔĐ) là hình thái lâm sàng thường gặp, chiếm một tỷ lệ khá cao trong các thể loại lác cơ năng (khoảng 40- 50%). Điều trị bệnh lác ngày càng được hoàn thiện để ổn định chức năng thị giác hai mắt và tăng thẩm mỹ.Nguyên nhân và cơ chế' bệnh sinh còn nhiều quan điểm chưa rõ ràng, hình thái lâm sàng đa dạng với các phương pháp điều trị phức tạp vì vậy trong nhiều thập kỷ qua, các tác giả nước ngoài đã có nhiều công trình nghiên cứu về thể loại lác cơ năng có độ lác không ổn định như: Bielschowsky (1940), Grant (1950), Lavat (1972), Cupper (1976), Quéré (1977), Hardesty (1978), Jampolsky (1978), Hugonnier (1978), Lang J (1980), Gobin (1984), He^ston (1993), Spielmann (1998), Mulvihill (2000), Lambert ( 2003), Patrick (2004), Lowery (2006) . Việt Nam đã có những công trình nghiên cứu của Hà Huy Tiến (1982) và Nguyễn Ngọc Hoành (1980), Hà Huy Tiến và Phạm Ngọc Bích (1982), Hà Huy Tài (2004). về điều trị một số hình thái của LCNCĐLKÔĐ như lác quy tụ hãm, lác có phối hợp với hội chứng A, V.với các phương pháp điều trị khác nhau: phẫu thuật Faden, lùi cơ có vòng quai, lùi chéo cơ trực ngang, can thiệp vào cơ chéo. kết quả bước đầu rất đáng khích lệ tuy nhiên số lượng nghiên cứu còn ít, hiện chưa có một công trình nghiên cứu về các hình thái lâm sàng và điều trị lác cơ năng có độ lác không ổn định.Trước thực tế' trên yêu cầu cần phải có một nghiên cứu hệ thống, toàn diện về các hình thái lâm sàng và phương pháp điều trị của LCNCĐLKÔĐ, vì vậy “Nghiên cứu các hình thái lâm sàng và điều trị lác cơ năng có độ lác không ổn định” được thực hiện nhằm hai mục tiêu :
  Mô tả các hình thái lâm sàng của LCNCĐLKÔĐ.
  2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật và không phẫu thuật của LCNCĐLKÔĐ.

  2. Đóng góp mới của luân ánLà nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam trình bày đầy đủ, có hệ thống và toàn diện về các hình thái lâm sàng và điều trị LCNCĐLKÔĐ.Công trình đã đưa ra được một số đặc điểm lâm sàng LCNCĐLKÔĐ, với các phương pháp điều trị phù hợp tuỳ từng hình thái lâm sàng của LCNCĐLKÔĐ. Bệnh nhân trên 14 tuổi lác phân kỳ có độ lác không ổn định, hợp tác tốt, sẽ thực hiện phẫu thuật điều chỉnh chỉ để tăng tỷ lệ thành công của phẫu thuật.3.

  Xem Thêm: Nghiên cứu các hình thái lâm sàng và điều trị lác cơ năng có độ lác không ổn định (FULL TEXT)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các hình thái lâm sàng và điều trị lác cơ năng có độ lác không ổn định (FULL TEXT) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status