Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chẩn đoán vết nứt của dầm đàn hồi bằng phương pháp đo dao động

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chẩn đoán vết nứt của dầm đàn hồi bằng phương pháp đo dao động

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2012


  MỤC LỤC
  LỜI CÁM ƠN iii
  LỜI CAM ĐOAN . iv
  MỤC LỤC . v
  DANH MỤC MỘT SỐKÝ HIỆU VÀ CHỮVIẾT TẮT vii
  DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒTHỊ . ix
  DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒKHỐI .xiii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
  . 5
  CHƯƠNG 2. CƠSỞLÝ THUYẾT . 11
  2.1. Phương pháp điều chỉnh Tikhonov . 11
  2.1.1. Sơlược vềbài toán ngược . 11
  2.1.2. Phương pháp điều chỉnh Tikhonov 14
  2.2. Biến đổi wavelet . 18
  2.2.1. Định nghĩa biến đổi wavelet 19
  2.2.2. Một số ứng dụng của wavelet 22
  2.3. Mô hình dầm có nhiều vết nứt 24
  2.3.1. Mô hình vết nứt 24
  2.3.2. Mô hình liên tục của dầm có vết nứt 27
  2.3.3. Mô hình phần tửhữu hạn của dầm có vết nứt . 28
  Kết luận chương 2 30

  CHƯƠNG 3 . 32
  CHẨN ĐOÁN VẾT NỨT BẰNG TẦN SỐVÀ DẠNG RIÊNG 32

  3.1. Biểu thức hiện của tần sốvà dạng riêng cho dầm có nhiều vết nứt . 32
  3.1.1. Công thức Rayleigh cho dầm có nhiều vết nứt 32
  3.1.2. Biểu thức hiện của dạng riêng . 39
  3.2. Kết quảsốphân tích dao động riêng 44
  3.2.1. Tính tần số 44
  3.2.2. Tính dạng riêng 46
  3.3. Chẩn đoán đa vết nứt trong dầm bằng tần sốvà dạng riêng . 56
  vi
  3.3.1. Bài toán và lời giải . 56
  3.3.2. Thuật toán nhận dạng vết nứt . 57
  3.3.3. Kết quảsố . 58
  Kết luận chương 3 63
  CHƯƠNG 4. CHẨN ĐOÁN VẾT NỨT BẰNG WAVELET . 64
  4.1. Dao động của dầm có vết nứt chịu tải trọng di động 64
  4.1.1. Mô hình ¼ xe . 64
  4.1.2. Mô hình ½ xe . 68
  4.2. Kết quảsốtính đáp ứng của xe di động trên dầm 70
  4.3. Biến đổi wavelet đáp ứng của thân xe di động trên dầm có nhiều vết
  nứt 71
  4.4. Kết quảchẩn đoán vết nứt bằng wavelet 72
  Kết luận chương 4 76
  KẾT LUẬN CHUNG 77
  DANH SÁCH CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79
  PHỤLỤC 86


  MỞ ĐẦU
  Trên thếgiới đã xảy ra rất nhiều tai nạn khủng khiếp đối với các công trình do sựxuất hiện các vết nứt ởcác phần tửchịu lực chính. Chính vì vậy, việc phát hiện kịp thời các vết nứt trong kết cấu là giải pháp hữu hiệu nhất đểtránh các tai nạn có thểxảy ra. Do đó, thời gian gần đây trên các tạp chí vềkỹthuật công trình, dao động, cơhọc phá hủy, công bốnhiều công trình nghiên cứu vềkết cấu có vết nứt.
  Nội dung chính của việc nghiên cứu kết cấu có vết nứt bao gồm hai bài toán: Bài toán phân tích dao động hay còn gọi là bài toán thuận, nhằm nghiên cứu ứng xửcủa kết cấu khi xuất hiện (đã biết) vết nứt; Bài toán chẩn đoán, thực chất là một bài toán ngược, nhằm mục đích phát hiện vết nứt (vịtrí, kích thước và sốlượng vết nứt) trong kết cấu dựa trên các sốliệu đo đạc về ứng xửcủa nó. Nội dung của Bài toán thuận là khảo sát sự ảnh hưởng của các vết nứt lên ứng xửcủa công trình. Chính vì vậy, vấn đề đầu tiên của bài toán phân tích là
  xây dựng mô hình vết nứt trong kết cấu và mô hình kết cấu có vết nứt. Sau đó là tính toán phân tích kết cấu có vết nứt dựa trên mô hình đã xây dựng sửdụng các phương pháp đã biết như: phương pháp giải tích kết hợp với phương pháp mô phỏng số. Cụthểlà các phương pháp Fourier, Bubnov-Galerkin; phương pháp biến đổi tích phân; phương pháp PTHH và phương pháp tích phân trực tiếp Newmark.
  Trong việc tính toán phân tích kết cấu có vết nứt, có hai vấn đềquan trọng là nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt đến đặc trưng dao động nhưtần sốriêng, dạng dao động riêng của kết cấu (dao động riêng) và đáp ứng động lực học của kết cấu có vết nứt dưới tác động của tải trọng (dao động cưỡng bức). Tất cả những nghiên cứu Bài toán thuận nêu trên là cơsởquan trọng trong việc giải Bài toán chẩn đoán vết nứt.
  Nội dung của Bài toán chẩn đoán vết nứt chính là việc xác định vịtrí, kích thước và sốlượng của vết nứt dựa trên các sốliệu đo đạc về ứng xửcủa kết cấu. Chẩn đoán vết nứt có thểtiến hành bằng hai cách. Một là xửlý trực tiếp các số liệu thu thập được trong việc khảo sát, đo đạc trên kết cấu thực (bao gồm cả những hình ảnh thu thập được) đểphát hiện những thay đổi bất thường trong kết cấu dạng vết nứt dựa trên các hiểu biết về ảnh hưởng của các vết nứt lên ứng xử của kết cấu (kết quảbài toán thuận). Cách tiếp cận này gọi là phương pháp trực tiếp hay chẩn đoán theo triệu chứng đã và đang được phát triển theo hướng kết hợp chặt chẽvới công cụkiểm tra không phá huỷ. Cách tiếp cận thứhai dựa trên mô hình kết cấu có vết nứt giả định và sốliệu đo đạc được về ứng xửcủa kết cấu. Kết quảcho ta một mô hình kết cấu có vết nứt cụthểtương ứng với sốliệu đo đạc thực tế. Cách tiếp cận sau gọi là phương pháp mô hình hay phương pháp
  nhận dạng hệthống đang được nghiên cứu hiện nay. Ưu thếcủa phương pháp mô hình là tận dụng được các công cụtoán học hiện đại, đặc biệt là công nghệphần mềm đểphát hiện không chỉvịtrí vết nứt mà còn dựbáo cảkích thước của vết nứt.
  Trong việc giải bài toán chẩn đoán vết nứt bằng phương pháp mô hình, người ta có thểsửdụng các thông tin khác nhau về ứng xửcủa kết cấu làm đầu vào cho bài toán. Thông tin này bao gồm hai loại chính: các đặc trưng dao động của kết cấu nhưcác tần sốvà dạng dao động riêng hoặc đáp ứng của kết cấu chịu tải trọng. Các đặc trưng dao động của kết cấu gắn liền với các tính chất cơhọc của nó nhưkhối lượng; độcứng; kích thước hình học và các liên kết. Vì vậy, sửdụng các đặc trưng dao động đểchẩn đoán vết nứt có ưu điểm là không
  phụthuộc vào tác động bên ngoài, nhưng lại có nhược điểm là mắc sai sốtrong việc xác định chúng từsốliệu đo. Có hai dạng đáp ứng chính có thểsửdụng làm đầu vào cho bài toán chẩn đoán vết nứt: đáp ứng tĩnh và đáp ứng động. Do đáp ứng động chứa nhiều thông tin hơn, nên người ta hay sửdụng đáp ứng động. Việc sửdụng trực tiếp sốliệu đo về đáp ứng của kết cấu tránh được sai sốxửlý sốliệu đo, nhưng lại cần phải biết hoặc đo được tải trọng bên ngoài. Sửdụng các sốliệu đo đạc các đặc trưng dao động hay đáp ứng động của kết cấu đểgiải bài toán chẩn đoán vết nứt được gọi là Phương pháp dao động trong chẩn đoán vết nứt. Những kết quảchính trong việc phát triển phương pháp dao động trong chẩn đoán hưhỏng kết cấu được tổng quan trong [5],[12].
  Những khó khăn chủyếu trong việc chẩn đoán vết nứt bằng phương pháp mô hình cho đến nay vẫn còn đang được giải quyết bao gồm: Một là sựsai khác giữa mô hình kết cấu có vết nứt so với thực tế(sai sốmô hình); Hai là sốliệu đo đạc thực tếluôn chứa đựng sai số(sai số đo đạc) ngay cảvới những thiết bịhiện đại; Ba là khối lượng thông tin thu được từsốliệu đo luôn bịhạn chếso với yêu cầu (thiếu thông tin). Tất cảnhững khó khăn này đều dẫn đến kết quảchẩn đoán vết nứt không chính xác và không ổn định đối với các sốliệu đầu vào.
  Phương hướng chung đểgiải quyết những khó khăn nêu trên là: a) Xây dựng mô hình kết cấu có vết nứt sát với thực tếhơn đồng thời với việc tìm lời giải chính xác cho các mô hình mới được xây dựng (giảm thiểu sai sốmô hình) và bổsung sốliệu tính toán đểgiải quyết vấn đềthiếu thông tin từsốliệu đo; b) Phát triển các phương pháp toán học hiện đại có thểloại trừ được các sai số đo đạc hoặc giải quyết bài toán chẩn đoán vết nứt một cách ổn định khi các sốliệu đo đạc có sai sốlớn; c) Sửdụng các thiết bị đo đạc hiện đại, các đặc trưng kết cấu chứa nhiều thông tin hơn hay kểcảcác phương pháp toán học ngoại suy sốliệu đểcó thêm nguồn thông tin phục vụchẩn đoán hưhỏng. Mục tiêu của luận án này là xây dựng quy trình chẩn đoán vết nứt trong kết cấu dựa trên mô hình đã được chính xác hóa cùng với các phương pháp xửlý sốliệu hiện đại, có khảnăng phát hiện các vết nứt nhỏtrong điều kiện sai số đo đạc phù hợp với thực tế. Cụthểlà phát triển quy trình chẩn đoán vết nứt bằng dạng riêng kết hợp với phương pháp điều chỉnh bài toán ngược Tikhonov và áp dụng phép biến đổi wavelet đểchẩn đoán vết nứt của dầm đàn hồi bằng đáp ứng đo được trên xe di động trên dầm. Phương pháp điều chỉnh Tikhonov cho phép ta tìm lời giải bài toán ngược một cách ổn định đối với sai số đo đạc. Việc sửdụng đáp ứng của xe di động trên dầm thực chất là tăng đáng kểsố điểm đo không
  gian dọc theo dầm. Đối tượng nghiên cứu trong luận án là kết cấu đơn giản dạng dầm đàn hồi Euler-Bernoulli vì hai lý do sau đây. Một là, trong thực tếkỹthuật người ta sử dụng nhiều các cấu kiện dạng thanh dầm một chiều. Hai là, dạng kết cấu này cho
  phép ta áp dụng nhiều phương pháp giải tích có độchính xác cao.
  Trong luận án đặt ra và giải quyết hai vấn đềsau:
  Một là, xây dựng các biểu thức hiện chính xác cho tần sốvà dạng riêng của
  dầm đàn hồi có nhiều vết nứt qua các tham sốvết nứt làm cơsởthiết lập bài
  toán chẩn đoán vết nứt ởdạng hiện. Sau đó áp dụng thuật toán điều chỉnh

  Tikhonov đểgiải bài toán chẩn đoán vết nứt nhằm mục đích giải quyết cảhai
  vấn đềthiếu thông tin và nhiễu đo đạc.
  Hai là, xây dựng hệmô hình bao gồm dầm đàn hồi có nhiều vết nứt và xe
  di động trên dầm nhằm giải quyết bài toán chẩn đoán vết nứt trong dầm bằng
  việc phân tích đáp ứng động của xe di động trên dầm. Đểphát hiện được vết nứt
  trong dầm đàn hồi bằng sốliệu đáp ứng động đã áp dụng phép biến đổi wavelet,
  một công cụmạnh và hiện đại trong xửlý sốliệu hiện nay.
  Nội dung của luận án bao gồm mở đầu và các chương sau:
  Chương 1:trình bày tổng quan vềbài toán chẩn đoán hưhỏng kết cấu nói chung, các vết nứt nói riêng và các phương pháp chẩn đoán vết nứt. Ở đây tập trung giới thiệu những kết quảchính vềphương pháp dao động ứng dụng trong chẩn đoán hưhỏng kết cấu.

  Chương 2:trình bày cơsởlý thuyết phương pháp điều chỉnh Tikhonov, phép biến đổi wavelet, mô hình vết nứt, mô hình liên tục và mô hình phương pháp phần tửhữu hạn của dầm có vết nứt.

  Chương 3: đưa ra lời giải cho bài toán dao động riêng của dầm đàn hồi có nhiều vết nứt, bao gồm các bài toán xác định tần số, dạng riêng của dầm đàn hồi có nhiều vết nứt. Cụthểlà đã xây dựng công thức Rayleigh mởrộng cho dầm đàn hồi có nhiều vết nứt và thiết lập biểu thức tổng quát của dạng dao động riêng thông qua các tham sốvết nứt. Dựa trên lời giải bài toán thuận nêu trên, thiết lập bài toán chẩn đoán vết nứt từdạng riêng ởdạng hệphương trình đại số tuyến tính. Sau đó áp dụng phương pháp điều chỉnh Tikhonov đểgiải hệphương
  trình đại sốnhận được đểtìm lời giải bài toán chẩn đoán vết nứt một cách ổn định đối với sai số đo đạc dựa trên biểu thức hiện của dạng riêng thông qua các tham số(vịtrí và độlớn) vết nứt.

  Chương 4:trình bày hai mô hình xe (mô hình ¼ và mô hình ½ xe) di động trên dầm có vết nứt. Sửdụng phương pháp phần tửhữu hạn và phương pháp tích phân trực tiếp Newmark đểtính toán đáp ứng động lực học của thân xe di động trên dầm có nhiều vết nứt. Đồng thời, áp dụng phép biến đổi wavelet cho đáp ứng động của xe đã nhận được ởtrên đểphát hiện vịtrí các vết nứt trong dầm.
  Kết luận chung:trình bày những kết quảchính đã nhận được trong luận án và những vấn đềcần phải tiếp tục nghiên cứu.

  Xem Thêm: Chẩn đoán vết nứt của dầm đàn hồi bằng phương pháp đo dao động
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chẩn đoán vết nứt của dầm đàn hồi bằng phương pháp đo dao động sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status