Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH
  [COLOR="#FF0000"]NĂM 2012/COLOR]

  MUCLUC.
  Trang
  Lới cam đoan Lới cảm ơn
  Danh muc chữ cãi viết tẳt Danh muc bảng biểu Danh muc hinli vẽ
  PHẦN MOĐÀU+?
  Tinh cấp thiểt cùa để tồi nghiên cứu 1
  Muc đích vả nhiêm vụ nghiên cứu 4
  Đối tượng và phạm VI nghiên cứu 5
  Phương pháp và số liệu nghiên cứu ố
  Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đền đề tài . 7
  Nhĩmg đóng góp cùa Luận án . 23

  CHƯƠNG 1 - LÝ LUẬN VỀ ĐỎI MỚI Tổ CHỨC QUÀN TRỊ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  11 Nlrurng~ vấn đề CObán về tổ chác quản trị doanh nghiệp 25
  11.1 cẩp quàn trị, chức năng vả lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp 25
  11.2 Phân cẩp, phân quyển và uỳ quyển trong quản trị doanh nghiệp 27
  11.3 Thongtinvấ quyểt định trong quân trị doanhnghiệp 29
  11.4 Tồ chức quân trị doanh nghi ép 33
  12 ứng dụng thucmg mại điện tử trong quản trị doanli nghiệp - Xu thế tất yếu
  của các doanh nghiệp trong thòi đại CNTT 39
  12.1 Hiểu biết chungvề TMĐT 39
  12.2 ứng dụng TMĐT - Xu thề tất yểu của các doanh nghiệp 44
  12.3 Cacímg dụng TMĐT trong quản tn doanhnghiệp. 46
  13 Đổi mói tổ chúc quản trị - Xu the tất yếu cùa các doanh nghiệp có ứng
  dụng thương mại điện tồ 48
  13.1 Tác động của việc img dung TMĐT đentố chucquảntn+' 48
  13.2 Đổi mới tồ chữc quân trị trong điều kiện doanh nghiêp ứng dụng
  TMĐT " 52
  13.3 Đổi mới tồ chữc quân trị - Xu thể tatyẻu^? của các doanh nghi ép có ứng
  dụng TMĐT ố 6
  14 Kinh nghiệm đổi mói tổ cltức quản trị cùa các doanh nghiệp iraớc ngoài và
  bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam 70
  14.1 Sự chuyển biển cùa môi tnrớng doanh nghiệp và yểu tổ thành công
  trong tồ chức quân trị doanh nghi ép ngày nay 70
  14.2 Kinh nghiệm cùa các doanh nghiệp nước ngoài 73
  14.3 Bái học kinhnghieni^. cho các doanhnghiẻp Việt Nam . 74
  Ket luận Chuông 1 80

  CHƯƠNG 2 - THựC TRẠNG Tổ CHỨC QUẢN TRỊ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TUTẲI VIỆT NAM
  21 Tổng quan về các doanh nghiệp có ứng dung thucmg mại điện tử tại Việt
  Nam 81
  21.1 Giới tiuẻu chung về các doanh nghiẻp có ứng dung TMĐT 81
  21.2 Tinh hinhứng dụng TMĐT của các doanh nghiệp Việt Nam 89
  21.3 Tảc dụng và hiêu quả của viêc ững dụng TMĐT 96
  22 Phân tích tinh hình tổ chúc quản ụi các doanh nghiệp có ứng dụng thuoiig+`
  mại điện tồ tại Việt Nam 100
  22.1 Tinh hinli tỗ chửc quản tn tai các doanh nghiệp ững dụng TMĐT
  cấp độ 0, 1, 2 103
  22.2 Tinh hinli tỗ chửc quản tn tai các doanh nghiệp img dụng TMĐT
  cấp độ 3,4, 5 112
  23 Đánh giá chung 132
  23.1 Nhungkết+~ quà bước đẩu 132
  23.2 Những tồn tai vá nguyennhan^ 134
  Kết luận Chương 2 137

  CHƯƠNG 3 - GIẢI PHÁP ĐỎI MỚI Tỏ CHỨC QUẢN TRI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ ỨNG DUNG THƯƠNG MẠI ĐEN TỬ TAI VIETNAM
  31 Các quan điểm xây dưng giãi pháp và đề xuất I3S?
  31.1 Những đặc điemmổi của môi trường kinh doanh 138
  31.2 Các quan điểm xây dựng giải pháp và để xuất . 140
  32 Giải pháp đổi mói tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng TMĐT
  tại Việt Nam 144
  32.1 Mở rộng các ứng dụng TMĐT theo cap, chửc nongvẫ lĩnh vực quantn? 144
  32.2 Phân cấp, phân quyển, uỳ quyển sâu, rộng vá toán diện 149
  32.3 Tồ chức tồt hệ thống thông tin, hỗ trơ cho quá trinh ra quyểt đinh của
  doanh nghiệp 152
  32.4 Chuyển đồi mô hinli tổ chửc quản tn phú hợp với cấp độ ững dụng
  TMĐT . 158
  32.5 Áp dụng các phương pháp quản tn doanh nghiệp hiện đại. tiền tỡi xây
  dựng văn hoá doanh nghiệp 163
  33 Các đề xuất hỗ tró thục hiện giaiphảp đổi mói tổ chác quản trị các doanh
  nghiệp có ứng dụng TMĐT tại Việt Nam 170
  33.1 Đổi mới tu duy lãnh đạo quản tn . . 170
  33.2 Đáo tạo nguồn nhân lưc chất lượng cao đáp img nhu cầu phát triển cùa
  TMĐT vá nền kinh tề tri thức 174
  33.3 Tăng cường đẩu tư cơ sở ha tầng kỹ thuật, tạo điều kiện cho TMĐT
  phattnến 179
  Ket luận Chuông 3 190

  PHẦN KỂT LUẬN 191
  Danh mục các công trinh nghiên cúu cùa tác giả
  T ài liệu tham kháo
  Tái liệu tiếng Viêt Tái liệu tiếng Anh Tái liệu trên Internet
  Phụ lục Luận án
  Phụ lục 1 hỏi phỏng vấn lẫnh đạo đoanh nghiệp
  Phụ lục 2 - Danh sách doanh nghiêp tham gia trà lời bàng hỏi vá phỏng vấn
  Phụ lục 3 - Quy trinh bán vá mua hàng có sư trợ giúp cùa ERP tại PICO PLAZA
  Phụ lục 4 - Giao diện phấn mềm kề toán vá quân trị doanh nghiẻp E-Soft

  PHÀN MỞ ĐÀU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

  Sự phảt triền của khoa học công nghệ, đặc biêt là công nghê thông tin (CNTT) củng VỚI xu thế toàn cằu hoá và sư búng nồ của mạng Internet đã hình thành nên một cơ sờ hạ tầng thông tin lãm cho môi trường kinh tể xã hội thay đồi một cách cơ bản, hướng đền một nền kinh tế tri thức, một xã hội tri thửc, tảc động mạnh mẽ đển tư duy, cảch nghĩ, cách lãm trong kinh doanh vã quản lý. Những ững dung đa dạng của CNTT ường lĩnh vực kinh tề - tiêu biều lã thuong mai điện tử CTMĐT) - đã và đang là một trong céc điều kiên vât chất quan trọng, tác đông trực tiếp đền quy mô, chất luong, hiệu quả vã sức cạnh tranh của doanh nghiệp nói nêng và nền kinh tề quốc gia nói chung.
  TMĐT (còn gọi lã thương mại ường nền kinh tế sồ hoa7') lã phương thức kinh doanh mỡi dựa trên nền tảng của CNTT và mạng Internet Sư ra đời của nền kinh tể sồ đã làm xuắt hiện các mô hinh kinh doanh mới như Name your own price, Dynamic brokering, Reverse auction, Affiliate marketing, Group purchasing, E-marketplace and Exchange . Trên thế giới, TMĐT đã được ứng dụng tử đầu những năm 1990, theo sổ liệu tính toán cùa eMarketer về sự tăng trường tồng doanh số TMĐT nỗm 2000 đạt 280 tỷ USD; nầm 2001 đat gằn 480 tý USD; năm 2005 đạt 4 000 tỷ USD và dự báo nầm 2015 đạt hon 45000. tỷ USD8 Chính bởi hiêu quả to lớn như vây nên xu hướng ứng dụng TMĐT trong hoat động kinh doanh cùa các doanh nghiệp ngày câng trờ nên mạnh mẽ nhằm bắt kịp VO1+~ sự phát triền của nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu, sự thay đồi của khách hàng và những tiền bộ nhanh chóng về kỹ thuât - công nghệ.
  Đe ứng dung TMĐT cỏ hiệu quà, cần có cảc điểu kiên cơ bản ờ tằm vĩ mô như: hạ tằng kinh tế, phép lý, hạ tầng thanh toán, hạ tầng cơ sờ kỹ thuật, nguồn nhân lưc, vấn đề sở hữu trí tuệ và bảo vệ người tiêu dũng . ở tằm VI mô là cảc vấn đề như: xây dưng chiền lươc kinh doanh của doanh nghiệp, hình thành các kỹ năng quản tn mỡi cho đội ngũ lãnh đạo, xử lỷ thông tin và ra quyềt định. Đổi VỚI doanh nghiêp, ường tất cà cảc điều kiện đảm bảo cho khả năng ứng dụng phương thức hiện đai này thì điều kiện về tẳ chức quản trị đuoc COI là điểu kiện tiên quyềt, là vắn đề cồt yểu cằn phải được xem xẻt đầu tiên khi quyết định
  Nền kinh tế số hoá (Digital economy, còn đtrợc gọi lả nền lanh tể điện từ, E-economy) lè nền kinh tế dụa trên nen tâng cùa còng nghệ sò, bao gồm ca mang máy tinh, máy tinh vả phan mềm * Nguon http //wnvwẹ marke ter oõm
  chuyển tử thương mai truyền thống sang TMĐT BỜI việc tồ chức quàn tn họp lý sẽ dẫn đến sự thay đồi lòn trong hoạt đông quản tri doanh nghiệp (QTDN) như: sư ra đời mô hình văn phòng không giắy tờ, việc giảm thiều sự cồng kểnh của bộ mảy quản ừi, những quyết đinh quản ừi đòi hỏi hãm lượng tri thức cao, tốc độ ra quyết đinh và truyền đạt nhanh chóng, sư khẳng đinh bàn sấc vãn hoá quàn trị, . Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp có thể dấn huòng tới hoat động QTDN điên từ (E-company9) và cao hon nữa, nển kinh tế mỗi quốc gia sẽ trờ thành nền kinh tề điện từ (E-economy)
  ở Viêt Nam, kề tử khi kết nối mạng Internet (năm 1997) cho đền thời điềm chinh thức gia nhâp WTO (năm 2007), TMĐT bẳt đằu được quan tâm và triền khai úng dụng trong một số lĩnh vưc kinh doanh như: CNTT, thương mại, dịch vụ, ngân hảng và bước đầu thu được kềt quả đéng khich lê. Cùng VỚI sư tăng trường nhanh về số lương các doanh nghiệp, hoạt động QTDN ờ nước ta đã có nhiều tiến bộ, một số doanh nghiệp có quy mô lớn đã được quàn ừI hiện đại, có nền nếp. Tuy nhiên VO1+~ 97% doanh nghiệp có quy mô vừa vã nhỏ ODNVVN+.), lại mởi được thành lâp chủ yều trong 6 năm trở lại đây, có thề thắy hoạt động QTDN nưỡc ta vln còn ờ trình độ thấp vã còn nhiều bất cập.
  Đổi VỚI các doanh nghiệp nhà nước ODỈSTNN+.), do cơ chề quàn lý còn chưa rõ ràng nên đề ra một quyết đinh quàn trị còn trải qua nhiều khâu nấc, trong khi đó, nếu nhà quản tn dám đưa ra những quyết đinh táo bạo, khi thắt bại sẽ không tránh khỏi trách nhiêm, nên ường hoạt động quàn ừi họ còn do dư, tổ chức họp hành nhiều. Bộ máy tồ chửc quản lỷ vẫn còn qué cồng kềnh, sổ lượng trung binh gấp 6 lẩn doanh nghiệp ngoài quồc doanh có củng quy mô ngành nghề. Cơ chế quàn lỷ hiện tại chưa thực sự làm rỗ vai uơ` của HỘI đồng quàn trị và Tồng giám đổc Mô hinh tẳ chửc, đậc biệt là các tồng công ty còn đang ường giai đoạn tim tòi, thừ nghiệm .
  Đổi VỚI các doanh nghiệp ngoài quổc doanh, phằn lón quy mô nhỏ, chưa tạo dựng được nếp quản trị hiên đại và phủ hop VO1+~ quy định của pháp luật. Nhiều công ty cả phần không phân biệt được ranh giỡi giữa quàn trị và điểu hành như thông lệ quốc tề [42, trang 683]. -
  ' E-Companylá một quan điểm, cách nhin toàn diện Vé đầu hr và ững đụng CNTT trong doanh nghiệp Nền táng cùa «-Comj»nygồm hai phần _ "
  - (1). Hệ thong truyền thòng VỚI cơ sờ lè Portal (cổng) doa nil nghiệp (có the gồm Intranet và Extranet);
  - (2). Hệ thòng các úng đong lởn, đạc biệt lã ERP, cõng VỚI các úng dụng khác như SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management)
  Theo Báo cáo năm 2008 của Cục phát triền doanh nghiệp vừa và nhỏ - Bộ Ke hoạch đều tư (tiến hãnh nghiên cửu 11000. doanh nghiệp tại 30 tỉnh thành phia Bẳc) cho thấy có 60,2% doanh nghiệp sừ đụng máy VI tinh nhưng số doanh nghiệp sừ dụng mạng cục bộ (LAN) chỉ có 11,55% và chỉ có 2,16% xây dựng Website. Hay một kểt quà điểu tra khác cùa Phòng thương mai và công nghiêp Viêt Nam (VCCI) năm 2008 cũng chỉ ra, chỉ có 1,1% doanh nghiệp Việt Nam úng đụng ERP (Enterprise Resource Planning - Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), trong khi đằy lã một ứng dụng TMĐT quan trong vã cần thiểt để giúp cảc doanh nghiệp kiềm soát tốt hơn các hạn mức sàn xuất (tồn kho, công nợ, chi phi,từ đỏ giúp tăng năng suất lao đông, doanh thu, lợi nhuận [42, trang 684] „
  Những thống kê uên+` cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam tuy đã nhẫn thức được tằm quan trọng cùa viêc ứng đụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh song vẫn chưa thuc sự khai thác hết tiềm năng và cơ hội do phương thửc hiên đại nãy đem lại. cỏ nhiều nguyên nhân lý giải nghịch lý này như ờ tằm vĩ mô là các van để về khung pháp lý, môi trường vã cơ sờ ha tầng cho ửng dụng . hay ờ tằm VI mô là sư han chế vể nguồn nhằn lực vã vật lực cùa doanh nghiêp, thói quen cố hữu nảy sinh tử thương mại truyền tliồng vã đặc biệt phải kề đến những cản trờ về mật tổ chửc quàn tri. Hiêp hôi Marketing Viêt Nam đã tẳng kềt được 7 căn bệnh lón vể QTDN Việt Nam I. Chưa chú trọng đến việc xây dựng chiễn lược kinh doanh; 2. Kỹ năng qtỉản trị còn yầi kèm; 3. Công tác kể toán - tài chinh còn nhìẫt bất cập; 4. Qxiản trị nhân sự chưa được CÕI trọng; 5. Marketing chưa được đấu tư đtmg mức; ổ. Sản xtiất còn manh mím; 7. Tâm ỉy sợ thay đẻỉio+~^?.
  Như vậy, để img dụng TMĐT có hiệu quả, các doanh nghiệp cần có sư thay đồi cẫn bản, tữ cách nghĩ (nhận thữc, tư duy chiển lươc ) đến cách làm (tồ chửc phòng ban, bổ tri nhân sự, phân bồ nguồn lực ) đểu phải tương thích và phủ họp VỚI phuong thức kinh doanh mỡi Đồng thời, Chính phù Việt Nam cũng cần xây dựng môi trường thuẫn lợi cho sự phát triền của TMĐT đặt ường mối tương quan VO1+~ cảc nưỡc trong khu vực và uên+` thế giới. Thưc tề, đằy là xu thế tất yếu của thời đại thông tin, cùa kỷ nguyên sồ hoá nên cảc doanh nghiệp không còn con đường não khác lã phải ửng dụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh, và chỉ có nhu vây mới giúp các doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng bẳt kịp nhíp điệu của xu hướng hội nhập kinh tế quồc tề.
  “■ Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam, ngày ló11/2005^'
  Xuất phét tũ tính cấp thiềt về lý luân và thực tiẫi nêu trên, VỚI mong muốn xằy dưng những giải pháp khả thi trong việc đổi mới tồ chức quản ừi cho các doanh nghiêp có ửng dung TMĐT nhằm nằng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam, tác giả đã chon đề tãi nghiền cứu: "Đồi mới tổ chức quàn trị các doanh nghiệp cỏ úng đụng TMĐT tại Việt Nam ” làm đề tãi Luận án.
  Tóm lại VỚI đề tài Luận án trên, tảc giả sẽ trà lời ba câu hỏi khi tiến hành nghiên cửu như sau:
  1. Vi sao ửng dung TMĐT lã một xu thế khách quan? Đe img dụng TMĐT một cách có hiệu quà cẩn đàm bảo những điều kiện gì? Tồ chửc quản trị giữ VỊ trí như thế não trong tồng thề cảc điều kiên ắy?
  2. Vi sao ờ Việt Nam TMĐT chưa được úng dụng sâu và rông rãi trong cảc doanh nghiệp (những hạn chề vể phia các doanh nghiệp trong viêc ửng dung TMĐT)? Những biểu hiện cụ thề cùa cản irơ` vể mãt tẳ chức quản trị là gì? Vì sao có những càn uò+` ắy?
  3. Đe ứng dụng TMĐT có hiêu quả, tồ chửc quàn trị doanh nghiệp cần được đồi mới theo hướng não? cằn đảm bảo những điều kiện gì (biện pháp gi) đề thưc hiện sự đồi mới ấy? cằn tồ chửc quản tri theo hướng nào đề mờ rông phạm VI úng dụng TMĐT?
  Như vây, thông qua việc trà lời ba câu hỏi nghiên cửu trến, tác giả sẽ tiển hành xây dưng hê thống các giài phép nhăm đồi mới tẳ chửc quàn ừ Ị cho cảc doanh nghiêp cỏứng dụng TMĐT taiVietNậm
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  21 Mục điclt nghiên cứu
  Nghiên cửu nội dung vã các giải pháp đồi mới tẳ chửc quàn ừ Ị cho các doanh nghiêp Việt Nam trong điểu kiên có ửng dụng TMĐT
  22 Nhiệm vụ nghiên cứu
  o Hệ tliồng hoá các quan điềm tiếp cân và lý thuyết về tồ chửc quản ừ Ị và đồi mới tẳ chức quàn tri, trong đó tập trung chính vào vấn đề đồi mói tồ chức bộ máy quản tri điều hành trong điểu kiện doanh nghiệp có ứng dung TMĐT Tử đó khẳng định xu hướng tất yếu của sự phát tnền TMĐT và mồi quan hệ tương hỗ của nó VỚI sự thay đẳi tồ chức quàn tri trong cảc doanh nghiệp.
  o Tồ chức khảo sảt, thu tliâp sồ liệu thưc tế nhằm đánh gié sự tác động cùa việc ững dụng TMĐT cấp độ 0, 1, 2, 3, 4, 5 đến tẳ chửc bộ may quản trị điểu hành cùa các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sờ đỏ, đưa ra những nhận định về thành tưu, hạn chế và nguyên nhân thành công hay thất bại cùa các doanh nghiệp cỏ ứng dụng TMĐT - lấy đó làm căn cử thưc tiễn để xây dựng hệ thống giải pháp và đề xuất trong chương 3. o Tập trung vảo nghiên cứu những đãc điểm mỡi của môi trường kinh doanh, tử đó đưa ra các quan điềm và định hướng đồi mỡi tồ chức quàn trị Ket họp VO1+~ những đánh giá trong chương 2, đề ra hệ thống 5 giải pháp và 3 đề xuất khả till cho viêc đồi mới tồ chửc quản trị các doanh nghiệp cỏửng dụng TMĐT tại Việt Nam

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  31 Đối tượng nghiên cứu
  Thuầt ngữ “Tồ chức quản tri”. gồm hai nội dung cơ bản: (]). Tổ chức bộ mày quản tĩI điểu hành doanh nghiệp (chủ thể qtiản trị) và (2). Tổ chức các hoạt động qtiart` trị của doanh nghiệp.
  Giới han đối tượng nghiên cứu của Luận an lã tổ chức bộ máy quản trị điếu hành doanh nghiệp (chủ thể qiỉán trị) trong điểu kiên cỏ img dụng TMĐT kiều B2B (Business to Business - Doanh nghiêp VỚI doanh nghiệp) và B2C (Business to Consumer - Doanh nghiệp VO1+~ người tiêu dùng).
  32 Phạm vi nghiên cứu
  Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiêp vã thương mai có ứng dụng TMĐT kiểu B2B vá B2C. Cụ thề:
  - vế quy mô: Chù yều nghiên cứu các doanh nghiêp cỏ quy mô vữa và nhò (DNVVN) ờ Việt Nam.
  - vế hỉnh thức sở hữu và ioải hình doanh nghiệp: Các doanh nghiệp thuôc moi hình thức sờ hữu vã loại hinh doanh nghiệp, ngoại trừ hình thức sờ hữu 100% vổn nước ngoài (loai hinh doanh nghiệp 100% vồn nước ngoài).
  - vế giơi~ hạn đìa ỉy: Hà NỘI, Đà Nang và Thánh phố Hồ Chí Minh (trọng tàm lã các doanh nghiệp ờ Hà Nội). Đây lã 3 đại diên của 3 miến Bắc, Trung, Nam có nhu cầu vã khà năng ứng dụng TMĐT nói nêng và CNTT nói chung cao nhất trong cả nước
  - về thời gian ỉẩy sổ liệu: Trong vòng 3 năm trò lại đây.

  Xem Thêm: Đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status