Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
  NĂM 2013

  PHẦN MỞ ĐẦU
  MỤC LỤC
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án.
  5. Những đóng góp mới của luận án.
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
  7. Kết cấu của luận án.
  PHẦN TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU


  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  1.1. Quản lý ngân sách nhà nước
  1.1.1. Khái niệm và hệ thống ngân sách nhà nước
  1.1.2. Thu chi ngân sách nhà nước
  1.1.3. Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước
  1.1.4. Chu trình ngân sách nhà nước
  1.1.5. Nội dung quản lý ngân sách nhà nước
  1.1.5.1. Ban hành luật pháp, chính sách, tiêu chuẩn, định mức NSNN
  1.1.5.2. Quản lý thu, chi NSNN
  1.1.5.3. Quản lý thực hiện chu trình NSNN
  1.1.5.4. Giám sát, thanh tra, kiểm toán NSNN
  1.2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
  1.2.1. Khái niệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
  1.2.2. Mục đích phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
  1.2.3. Căn cứ phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
  1.2.4. Nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
  1.2.5. Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 38
  1.2.5.1. Phân cấp về thẩm quyền ban hành luật pháp, chính sách, 40 tiêu chuẩn, định mức NSNN
  1.2.5.2. Phân cấp quản lý nguồn thu và nhiệm vụ chi NSNN 42
  1.2.5.3. Phân cấp quản lý thực hiện chu trình NSNN 43
  1.2.5.4. Phân cấp trong giám sát, thanh tra, kiểm toán NSNN 45
  1.2.6. Yếu tố ảnh hưởng đến phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 46
  1.3. Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của một số quốc gia
  1.3.1. Phân cấp quản lý ngân sách của Philippines 49
  1.3.2. Phân cấp quản lý ngân sách của Trung Quốc 50
  1.3.3. Phân cấp quản lý ngân sách của Cộng hòa Pháp 51
  1.3.4. Phân cấp quản lý ngân sách của Thụy Điển 52
  1.3.5. Một số kinh nghiệm có thể vận dụng đối với Việt Nam 54


  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  2.1. Quá trình phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam 57
  2.2. Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam 59
  2.2.1. Thực trạng phân cấp thẩm quyền ban hành luật pháp, chính
  sách, tiêu chuẩn và định mức NSNN 59
  2.2.1.1. Thực trạng phân cấp thẩm quyền ban hành luật pháp, chính sách NSNN
  2.2.1.2. Thực trạng phân cấp thẩm quyền ban hành định mức NSNN
  2.2.2. Thực trạng phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN 70
  2.2.2.1. Thực trạng phân cấp quản lý nguồn thu NSNN 70
  2.2.2.2. Thực trạng phân cấp quản lý nhiệm vụ chi NSNN 82
  2.2.3. Thực trạng phân cấp quản lý thực hiện chu trình NSNN
  2.2.3.1. Chu trình NSNN và NSTƯ
  2.2.3.2. Chu trình NSĐP
  2.2.4. Thực trạng phân cấp trong giám sát, thanh tra, kiểm toán NSNN
  2.2.4.1. Thực trạng phân cấp trong giám sát NSNN
  2.2.4.2. Thực trạng phân cấp trong thanh tra, kiểm toán NSNN
  2.3. Đánh giá về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam
  2.3.1. Một số ưu điểm
  2.3.2. Một số tồn tại
  2.3.3. Nguyên nhân


  CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM
  3.1. Định hướng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam
  3.2. Giải pháp phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam
  3.2.1. Giải pháp chung về phân cấp quản lý NSNN ở Việt Nam
  3.2.1.1. Sửa đổi những quy định của luật pháp có liên quan đến phân cấp quản lý NSNN
  3.2.1.2. Phân cấp quản lý NSNN hướng theo kết quả đầu ra trong kế hoạch ngân sách trung hạn
  3.2.2. Giải pháp cụ thể về phân cấp quản lý NSNN ở Việt Nam
  3.2.2.1. Giải pháp phân cấp thẩm quyền ban hành định mức NSNN
  3.2.2.2. Giải pháp phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN
  3.2.2.3. Giải pháp phân cấp quản lý thực hiện chu trình NSNN
  3.2.2.4. Nâng cao năng lực của Quốc hội và HĐND
  3.2.2.5. Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng Kiểm toán nhà nước
  3.2.2.6. Tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong phân cấp quản lý NSNN
  3.3. Một số kiến nghị
  3.3.1. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của trung ương và địa phương
  3.3.2. Tổ chức lại thời gian chuẩn bị, xây dựng dự toán NSNN
  3.3.3. Nâng cao tính pháp lý Nghị quyết của Quốc hội về NSNN


  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI


  Phân cấp quản lý là một trong những vấn đề cơ bản của quản lý. Trong hoạt động quản lý nhà nước,
  cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, với yêu cầu can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế thị
  trường nhằm bảo đảm các mục tiêu hiệu quả, ổn định và công bằng, việc phân cấp quản lý nhà nước là
  một nội dung quan trọng nhằm bảo đảm sự tham gia của các cấp chính quyền vào thực hiện các chức
  năng, nhiệm vụ của Nhà nước một cách hiệu quả nhất.
  Ngân sách nhà nước là nguồn lực tài chính của quốc gia. Để quản lý quá trình hình thành và phân bổ
  một cách có hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nước là một vấn đề quan trọng và cấp thiết của các
  quốc gia trên thế giới. Quản lý ngân sách nhà nước là một bộ phận cấu thành của quản lý nhà nước
  trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội và được thực hiện bởi hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước từ
  trung ương đến địa phương.
  Trên phương diện lý thuyết cũng như tổng kết thực tiễn, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đã được
  thừa nhận là phương thức quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước.
  Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giải quyết các mối quan hệ giữa trung ương và địa phương trong
  việc xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của ngân sách nhà nước. Đồng thời phân cấp quản lý
  ngân sách nhà nước giúp cho việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp quản lý ngân
  sách, đảm bảo giải quyết kịp thời các nhiệm vụ quản lý nhà nước ở các cấp.
  Ở Việt Nam, việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước vẫn còn những bất cập như mức độ chủ động về
  ngân sách của địa phương chưa cao, quy trình phê duyệt ngân sách nhà nước còn phứcc tạp, tốn thời
  gian, hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội
  của quốc gia. Điều này cho thấy cần phải có đánh giá một cách khách quan
  toàn diện thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong thời gian vừa qua, chỉ ra
  những tồn tại để có được những giải pháp đúng đắn đẩy mạnh phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là
  một đòi hỏi cấp thiết. Hơn nữa, đã có một số công trình nghiên cứu của các nhà khoa học về phân cấp
  quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam, nhưng nhìn chung các nghiên cứu đó mới chỉ xem xét ở từng
  khía cạnh khác nhau, chưa có đánh giá một cách toàn diện về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở
  Việt Nam.
  Trước những yêu cầu về lý luận và thực tiễn của công tác phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở
  Việt Nam, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài "Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện
  nay" làm luận án tiến sĩ Quản lý hành chính công, với mong muốn đưa ra một số kiến nghị mang tính
  khoa học, thực tiễn để góp phần vào tiến trình cải cách ngân sách nhà nước, cải cách tài chính công
  và cải cách nền hành chính nhà nước của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

  2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  Luận án được thực hiện dựa trên giả thuyết nghiên cứu là những quy định hiện hành về phân cấp quản
  lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay là chưa phù hợp và có nhiều bất cập cho nên hiệu quả của
  công tác quản lý ngân sách nhà nước là chưa cao. Vì vậy, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận
  án là nhằm chứng minh và tìm ra các giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt
  Nam phù hợp hơn, đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý ngân sách nhà nước.
  Luận án nhằm đạt được các mục đích thiết thực sau:

  - Hệ thống hoá lý thuyết về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.
  - Phân tích và đánh giá một cách khoa học về thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Phân tích làm rõ những ưu điểm,
  tồn tại trong công tác này nhằm chỉ ra những vấn đề cần nghiên cứu giải quyết trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.
  - Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ
  mới và những điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện những giải pháp trên có hiệu quả .

  Xem Thêm: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status